Quản lý dạy học tự chọn ở các trường trung học phổ thông huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng - 14

Câu 2: Theo thầy/cô việc thực hiện các nội dung DHTC ở trường thầy/cô


TT

Nội dung DHTC

Tốt

Khá

Trung

bình

Yếu

1

Chủ đề tự chọn của các môn học

Toán, Vật lý, Hóa học

2

Chủ đề tự chọn của môn Sinh học

3

Chủ đề tự chọn của các môn học

Văn, Sử, Địa

4

Các nội dung DHTC khác

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 114 trang tài liệu này.

Quản lý dạy học tự chọn ở các trường trung học phổ thông huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng - 14


Câu 3: Thầy/cô hãy cho biết việc sử dụng các phương pháp trong DHTCTT


Sử dụng phương pháp trong DHTC

Mức độ thực hiện

Rất

thường xuyên

Thường xuyên

Không

thường xuyên

Không thực hiện

1

Các phương pháp truyền thống


2

Các phương pháp phát huy tính

tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt của HS

3

Kết hợp nhiều phương pháp

Câu 4: Theo thầy/cô việc sử dụng các hình thức tổ chức DHTC ở nhà trường đạt mức độ nào?

TT

Hình thức tổ chức

Tốt

Khá

Trung

bình

Yếu

1

DHTC theo lớp xen vào TKB chính

2

Tổ chức các hoạt động tham quan, tìm

hiểu thực tế

3

Các hình thức tổ chức DHTC khác

Câu 5: Thầy/cô đánh giá thế nào về thực trạng công tác Quản lý hoạt động

dạy học tự chọn hiện nay tại trường của thầy/cô?TT


Quản lý hoạt động dạy học tự chọn

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung

bình

Yếu

1

Quản lý phân công giảng dạy phù hợp

năng lực, sở trường của GV

2

Quản lý việc thực hiện Kế hoạch dạy học

tự chọn (chuẩn bị bài dạy, lên lớp)


Xây dựng kế hoạch dạy học


Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch


Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế

hoạch dạy học

3

Quản lý việc thực hiện nội dung, chương

trình dạy học tự chọn


Xây dựng nội dung, chương trình dạy học


Tổ chức, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện

nội dung, chương trình dạy học


Tổ chức đánh giá nội dung, chương trình

dạy học


Phát triển nội dung, chương trình dạy học

phù hợp với thực tiễn

4

Quản lý giờ dạy trên lớp của GV


QL giờ giấc lên lớp (có vào ra đúng giờ

không…)


QL việc thực hiện nội dung lên lớp

5

Quản lý sinh hoạt chuyên môn và hồ sơ

chuyên môn của GV

6

Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá của

TT


Quản lý hoạt động dạy học tự chọn

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung

bình

Yếu


giáo viên


Xây dựng, thống nhất về các nội dung,

hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá trong nhà trường


Kiểm tra, theo dõi việc thực hiện


Tổng kết, rút kinh nghiệm thường xuyên,

định kỳCâu 6: Để có cơ sở đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý DHTC tại nhà trường hiện nay, xin thầy/cô cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu X vào những ô tương ứng dưới đây mà thầy/cô lựa chọn


TT


Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh hưởng


Ảnh hưởng


Ít ảnh hưởng

Rất ít ảnh hưởn

g

I

Nhóm các yếu tố ảnh hưởng thuộc về chủ

thể quản lý

1

Khả năng, năng lực của chủ thể quản lý

2

Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chiến lược

3

Hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

nhiệm vụ năm học

4

Khả năng tổ chức các hoạt động

5

Khả năng tập hợp, vận động quần chúng

6

Khả năng thu thập và xử lý thông tin

TT


Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh hưởng


Ảnh hưởng


Ít ảnh hưởng

Rất ít ảnh hưởn

g

7

Khả năng nhạy bén trong giải quyết các tình huống

8

Triển khai nhiệm vụ năm học hàng năm

9

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, tư vấn

10

Thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ

11

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

12

Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý

II

Nhóm các yếu tố ảnh hưởng thuộc về đối tượng quản lý

1

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

2

Trình độ năng lực, khả năng làm việc, tác phong

3

Nhận thức của đối tượng quản lý đối với công việc

4

Tính chấp hành, ý thức tổ chức kỷ luật

5

Khả năng ứng dụng CNTT trong công việc

6

Có trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng dạy và học

7

Biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh và gia đình học sinh

8

Tinh thần đoàn kết nội bộ, phê và tự phê bình


TT


Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh hưởng


Ảnh hưởng


Ít ảnh hưởng

Rất ít ảnh hưởn

g

III

Nhóm các yếu tố ảnh hưởng thuộc về môi trường quản lý

1

Các quy định của Bộ GD&ĐT về chương trình, SGK, kiểm định,…

2

Các chế độ chính sách

3

Môi trường làm việc: cơ sở vật chất, địa bàn dân cư, giao thông

4

Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo ngành giáo dục

5

Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo địa phương

6

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phươngXin chân thành cảm ơn đồng chí !

PHỤ LỤC 2

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP (Dành cho CBQL và GV)

Câu 1: Xin thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính cần thiết của các giải pháp đề xuất trong công trình nghiên cứu bằng cách đánh dấu x vào cột mà thầy/cô lựa chọn trong bảng dưới đây.


TT


Biện pháp quản lý

Mức độ cần thiết

Rất cần

thiết

Cần

thiết

Ít cần

thiết


1

Bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức

về dạy học tự chọn cho các đối tượng liên quan
2

Phát huy vai trò của tổ chuyên môn

trong quản lý dạy học tự chọn

3

Tổ chức có hiệu quả hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn và sư phạm thực hiện dạy học tự chọn theo quan

điểm phân hóa cho đội ngũ giáo viên.

4

Tổ chức hoạt động dạy học tự chọn theo đơn vị lớp, đảm bảo nhu cầu tự chọn môn học tự chọn và chủ đề tự

chọn của học sinh

5

Sử dụng hiệu quảcơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng các điều kiện

hỗ trợ dạy học tự chọn.
6

Tổ chức giờ lên lớp theo nhu cầu và

hứng thú học tập của HS
Câu 2: Xin thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính khả thi của các giải pháp đề xuất trong công trình nghiên cứu bằng cách đánh dấu X vào cột mà thầy/cô lựa chọn trong bảng dưới đây.


TT


Biện pháp quản lý

Mức độ khả thi

Rất khả

thi

Khả thi

Ít khả

thi


1

Bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về dạy học tự chọn cho các đối tượng

liên quan
2

Phát huy vai trò của tổ chuyên môn

trong quản lý dạy học tự chọn

3

Tổ chức có hiệu quả hoạt động bồi dưỡng năng lực chuyên môn và sư phạm thực hiện dạy học tự chọn theo quan

điểm phân hóa cho đội ngũ giáo viên.

4

Tổ chức hoạt động dạy học tự chọn theo đơn vị lớp, đảm bảo nhu cầu tự chọn môn học tự chọn và chủ đề tự

chọn của học sinh

5

Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng các điều kiện

hỗ trợ dạy học tự chọn.
6

Tổ chức giờ lên lớp theo nhu cầu và

hứng thú học tập của HS

Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Xem tất cả 114 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí