Cơ Sở Phương Pháp Luận Và Phương Pháp Nghiên Cứu

5. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Trên cơ sở vận dụng phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về Nhà nước và Pháp luật, về tội phạm học, xã hội học; về quan điểm của ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí