Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 15

23. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 26-SL "Truy tố các việc phá huỷ công sản", ngày 25.02.1946.

24. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 4-SL "Uỷ ban bảo vệ khu quyền ân xá, ân giảm, phóng tích", ngày 28.12.1946.

25. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946), Sắc lệnh số 6-SL "Về việc truy tố những người can tội ăn chộm, ăn cắp, tự ý phá huỷ, cắt dây điện thoại và dây điện tín", ngày 15/01/1946.

26. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1947), Sắc lệnh số 19-SL "Tổ chức Toà án binh trong toàn cõi Việt Nam (Trừ các Toà án binh đặt tại mặt trận", ngày 16.02.1947.

27. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1947), Sắc lệnh số 45-SL "Đặt một Toà án binh tối cao", ngày 25.4.1947.

28. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1948), Sắc lệnh số 12-SL, ngày 12.3.1948.

29. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1949), Sắc lệnh số 68-SL "Ấn định kế hoạch thực hành các công tác Thuỷ nông và thể lệ bảo vệ các công trình Thuỷ nông", ngày 18.6.1949.

30. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1950), Sắc lệnh số 106-SL "Định việc trừng trị những tội làm chậm trễ hay ngăn trở việc thi hành nghĩa vụ quân sự và lệnh tòng quân ", ngày 15.6.1950.

31. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1950), Sắc lệnh số 85-SL

"Cải cách bộ máy Tư pháp và Luật Tố tụng", ngày 22.5.1950.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.

32. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1953), Sắc lệnh số 133-SL, ngày 20.10.1953.

33. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1953), Sắc lệnh số 150-SL "Thành lập Toà án nhân dân đặc biệt ở những nơi phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất", ngày 12.4.1953.

Một số vấn đề cơ bản để giảm và tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam - 15

34. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1953), Sắc lệnh số 151-SL "Trừng trị địa chủ chống pháp luật trong khi và ở những nơi phát động quần chúng thi hành chính sách ruộng đất", ngày 12.4.1953.

35. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1956), Sắc lệnh số 267-SL "Trừng trị những âm mưu và hành động phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân, cản trở việc thực hiện chính sách, kế hoạch Nhà nước", ngày 15.6.1956.

36. Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1976), Quyết định số 29/QĐ/76 " Về trừng trị các tên Tư sản mại bản phạm tội lũng đoạn, đầu cơ, tích trữ, phá rối thị trường", ngày 27.5.1976.

37. Đảng công sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội.

38. Trần Văn Độ (2005), “Thi hành hình phạt tử hình ở một số nước trên thế giới và vấn đề hoàn thiện pháp luật về thi hành hình phạt tử hình ở Việt Nam”, Nhà nước pháp luật, (3), tr. 66.

39. Thiên Đức (2004), Sẽ bỏ án tử hình đối với một số tội phạm kinh tế, Bài báo đăng trên báo pháp luật thứ ba, ngày 20.4.2004.

40. Nguyễn Đăng Dung, Phạm Hồng Thái, Vũ Công Giao, Lã Khánh Tùng (2010), Những điều cần biết về hình phạt tử hình, Nxb Lao động - Xã hội.

41. Đỗ Đức Hồng Hà (2009), “Hoàn thiện hệ thống hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam, qua tham khảo bộ luật hình sự Trung Hoa”, Tạp chí kiểm sát, (21), tr. 44 -47.

42. Hội đồng kinh tế-Xã hội (1984), Nghị quyết 1984/50 ngày 25/5/1984 về những bảo đảm nhằm bảo vệ quyền của những người phải đối măt với hình phạt tử hình, Hà Nội.

43. Hội đồng Nhà nước (1981), Nghị quyết số 14-QN/HĐNN7 ngày 28.8.1981 "Đối với những vụ án tử hình", Hà Nội.

44. Hội đồng Thẩm phán TANDTC (2001), Nghị quyết số 01/2001/NQ- HĐTP ngày 10/5/2001 hướng dẫn áp dụng một số quy định của các điều 139, 193, 194, 278, 279 Bộ luật hình sự 1999, Hà Nội.

45. Hội luật gia Việt Nam (2008), Hình phạt tử hình trong Luật quốc tế, NXB Hồng đức Hà Nội.

46. Bùi Văn Hưng (2015), “Vài nét về chế độ tử hình ở Hàn Quốc và một số liên hệ với Luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí kiểm sát, (6), tr. 54- 63.

47. Huỳnh Quốc Hùng (2013), “Cần quy định rõ trong Bộ luật hình sự các chế định phạm tội nghiêm trọng trong trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng”, Tạp chí kiểm sát, (4), tr. 33.

48. Nguyễn Mạnh Kháng (2000), “Hình phạt: Một số vấn đề lý luận”, Nhà nước pháp luật, (10), tr.21.

49. Nguyễn Mạnh Kháng (2000), “Quan điểm tiếp cận hiệu quả của hình phạt”, Nhà nước pháp luật, (8).

50. Lê triều (1428), Bộ Luật Hồng Đức.

51. Liên hợp quốc (1948), Tuyên ngôn toàn thế giới về quyền con người.

52. Liên hợp quốc (1966), Công ước về các quyền dân sự và chính trị.

53. Phạm Văn Lợi (2006), Một số vấn đề về hình phạt tử hình và thi hành hình phạt tư hình (sách chuyên khảo) , Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội.

54. Phạm Văn Lợi (2007), Chính sách hình sự trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam, Nxb Tư pháp Hà Nội.

55. Đàm Cảnh Long (2014), “Cần hoàn thiện các quy định pháp luật về thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự của Tòa án”, Tạp chí kiểm sát, (20), tr. 45-46.

56. Phạm Thị Kim Ngân (1995), Tâm lý học Tư pháp, tr.170-171, Nxb TPHCM, TPHCM.

57. Trần Công Phàn (2014), “Một số định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự đáp ứng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tạp chí kiểm sát, (16), tr. 2- 12.

58. Đỗ Mạnh Quang (2013), “Cần nghiên cứu thu hẹp phạm vi các tội danh có quy định hình phạt tử hình trong Bộ luật hình sự”, Tạp chí kiểm sát, (4), tr. 28-32.

59. Quốc hội (1997), Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 1985, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

60. Quốc hội (2000), Bộ luật Tố tụng hình sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 1998, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

61. Quốc hội (2004), Bộ luật Tố tụng hình sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 2003, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

62. Quốc hội (2007), Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 1999, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội.

63. Quốc hội (2010), Luật thi hành án hình sự số 53/2010/QH12, Hà Nội.

64. Quốc hội (2011), Bộ luật hình sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 1999, được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

65. Quốc hội (2014), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2013, Nxb Hồng đức Hà Nội.

66. Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự 2015 (Dự thảo trình Quốc hội thông qua ngày 27/11/2015), Hà Nội.

67. Nguyễn Sơn (2002), “Bàn về bản chất và chức năng của hình phạt”, Nhà nước và pháp luật, (9), tr. 43-45.

68. Đắc Thái (2015), “Xây dựng Bộ luật hình sự (sửa đổi) góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân”, Báo bảo vệ pháp luật, (70), thứ 3 ngày 01.9.2015, tr. 9, 10.

69. Đinh Xuân Thảo (2009), “Một số góp ý về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự”, Tạp chí kiểm sát, (10), tr. 33.

70. Thủ tướng Chính phủ (1955), Thông tư số 442/TTG "Về trừng trị một số tội phạm", Hà Nội.

71. Thủ tướng Chính phủ (1955), Thông tư số 556/TTG "Bổ khuyết Thông tư 442/TTg ngày 19.01.1955 Về trừng trị một số tội phạm", Hà Nội.

72. Vũ Thị Thuý (2010), Hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam, Sách chuyên khảo, NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

73. Trần Quang Tiệp (2003), "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thi hành hình phạt tử hình", Nhà nước và pháp luật, (3), tr.43.

74. Tòa án nhân dân - Tòa án nhân dân tối cao (2010), “Làm chết tử tù có phạm tội?”, Tạp chí Tòa án nhân dân, (23), tr. 30 - 34; 14.

75. Toà án nhân dân tối cao (1990-2005), Báo cáo tổng kết công tác ngành Toà án các năm từ (1990-2005), Hà Nội.

76. Tòa án nhân dân tối cao (1997), Công văn số 127/KHXX ngày 21/11/1997“Về thi hành hình phạt tử hình”, Hà Nội.

77. Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Nội vụ (1997), Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA “Về thi hành hình phạt tử hình”, ngày 21/11/1997, Hà Nội.

78. Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công An (2000), Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC- VKSNDTC - BTP - BCA “Hướng dẫn thi hành mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QH10 của Quốc hội (21/12/1999) và Nghị quyết số 299/2000/NQ- UBTVQH10” của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội (28/01/2000), Hà Nội.

79. Trường Đại học Luật Hà Nội (1997), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, NXB Giáo dục Hà Nội.

80. Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ luật học, Nxb Công an nhân dân Hà Nội.

81. Hoàng Anh Tuyên (2015), “Những nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi”, Báo bảo vệ pháp luật (70), tr. 11, 14.

82. Phạm Minh Tuyên (2013), “Một số vấn đề về xét xử tội phạm khủng bố và tài trợ khủng bố theo điều 230a và điều 230b của Bộ luật hình sự và thực tiễn áp dụng”, Tạp chí kiểm sát, (4), tr. 52-59.

83. Đào Trí Úc (1993), Mô hình lý luận về Bộ luật hình sự Việt Nam, tr. 138- 139, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

84. Đào Trí Úc (1994), Những vấn đề lý luận của việc đổi mới pháp luật hình sự trong giai đoạn hiện nay, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

85. Đào Trí Úc (1997), Nhà nước và Pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nxb khoa học Hà Nội.

86. Đào Trí Úc (Chủ biên) (1994), Tội phạm học, Luật hình sự và Luật tố tụng hình sự Việt Nam, tr. 222, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

87. Đào Trí Úc, Vũ Công Giao, Trương Thị Hồng Hà (2015), Quyền sống và Hình Phạt tử hình, Nxb Chính trị quốc gia - sự thật, Hà Nội.

88. Mai Khắc Ứng (2009), “Trần Trọng Kim Việt Nam sử lược”, Tạp chí Xưa & Nay, (346).

89. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (1978), Pháp lệnh về việc ân giảm án tử hình và xét duyệt án tử hình, Hà Nội.

90. V.I. Lênin (1978), Toàn tập, Tập 3, tr.119-120, Nxb Tiến bộ, Maxcơva.

91. V.I. Lênin (1997), Toàn tập, Tập 4, Nxb Tiến bộ, Maxcơva.

92. Viện kiểm sát nhân dân tối cao (1995-2005), Báo cáo tổng kết công tác ngành kiểm sát các năm từ 1995-2005, Hà Nội.

93. Viện nghiên cứu khoa học Pháp lý (1995), Hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam, tr.25, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

94. Trương Quang Vinh (1998), "Dư luận xã hội một số nước về việc áp dụng hình phạt tử hình", Luật học, (3).

95. Võ Khánh Vinh (2005), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần các tội phạm), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

96. Võ Khánh Vinh, Nguyễn Mạnh Kháng (2006), Giáo trình Luật thi hành án hình sự Việt Nam, tr.119, 124, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

97. Nguyễn Xuân Yêm (2004), Án tử hình và sự hành hình tử tội, http://www.cand.com.vn.


II. Tài liệu tiếng Anh

98. Cesare Beccaria (1963), On Crimes and Punishment, trans. Henry Paolucci Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Xem tất cả 120 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí