Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng - 14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Mai Thế Bày (2006), Đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước và Pháp luật. 2. Bộ Công an, Tổng cục cảnh sát (1998), Tội phạm kinh tế ...

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng - 13

Không phụ thuộc vào vấn đề xét xử của Tòa án. Đặc điểm của các tội phạm này là tính phức tạp trong các quan hệ kinh tế, các văn bản quản lý kinh tế rất nhiều lĩnh vực và rất phức tạp. Do đó, các Thẩm phán và Hội thẩm nhân ...

Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn thành phố Hải Phòng - 6

8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hoá nhằm mục đích trốn thuế; 9. Sử dụng hàng hoá được miễn thuế không đúng với mục đích quy định mà không khai thuế [44]. Qua Điều 108 Luật quản lý thuế ta thấy, có một hành ...

Trang 16, Trang 17, Trang 18, Trang 19, Trang 20, Trang 21, Trang 22, Trang 23, Trang 24, Trang 25,

Trang chủ Tài liệu miễn phí