Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 139 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 17

10 Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 31.481 180 11 Đông Á (EAB) DONG A Commercial Joint Stock Bank 130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú ...

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 16

[28] Anh Quân (2015), Ngành ngân hàng Trung Quốc bắt đầu “thấm đòn” kinh tế suy giảm, Thông tấn xã Việt Nam (07/2015). [29] Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội (2014), Báo cáo tổng kết 05 năm hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội năm ...

Ki Ế N Ngh Ị V Ớ I Nhnn, Các Ban Ngành Và Các T Ổ Ch Ứ C Khác Có Liên Quan

Ki Ế N Ngh Ị V Ớ I Nhnn, Các Ban Ngành Và Các T Ổ Ch Ứ C Khác Có Liên Quan

Thoát, lãng phí nguồn vốn huy động. - Chính phủ cần phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để ổn định nền kinh tế vĩ mô, nhằm huy động được nguồn vốn qua phát hành TPCP cho phát triển kinh tế-xã hội đã được ...

Gi Ả I Pháp V Ề Qu Ả N Tr Ị R Ủ I Ro Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U

Gi Ả I Pháp V Ề Qu Ả N Tr Ị R Ủ I Ro Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U

Thống nhất. Tuy nhiên, các bộ phận này (đặc biệt là bộ phận kiểm soát rủi ro) cần phải có các lãnh đạo phụ trách là độc lập, riêng biệt nhằm hạn chế các rủi ro phát sinh. Chẳng hạn, xét với mô hình hoạt động của Agribank về ...

Nâng Cao Nh Ậ N Th Ứ C C Ủ A Ban Qu Ả N Tr Ị Ngân Hàng V Ề Vai Trò Và V Ị Trí C Ủ A Ho Ạ T

Nâng Cao Nh Ậ N Th Ứ C C Ủ A Ban Qu Ả N Tr Ị Ngân Hàng V Ề Vai Trò Và V Ị Trí C Ủ A Ho Ạ T

Tuy nhiên, hiện nay mặc dù ở Việt Nam Agribank là ngân hàng thương mại có tổng tài sản lớn nhất, nhưng cũng chỉ đạt giá trị khoảng 35 tỷ USD. Như vậy nếu so sánh quy mô về tài sản thì hệ thống NHTM Việt Nam vẫn còn khá nhỏ bé so ...

D Ự Báo Và Đị Nh H Ướ Ng Đố I V Ớ I N Ề N Kinh T Ế Và Th Ị Tr Ườ Ng Trái Phi Ế U Vi Ệ T

D Ự Báo Và Đị Nh H Ướ Ng Đố I V Ớ I N Ề N Kinh T Ế Và Th Ị Tr Ườ Ng Trái Phi Ế U Vi Ệ T

+ Cơ chế khuyến khích khen thưởng - kỷ luật trong các hoạt động đầu tư kinh doanh nói chung và đầu tư kinh doanh trái phiếu nói chung chưa thực sự mạnh, không tạo động lực thúc đẩy cho đội ngũ cán bộ thể hiện hết năng lực của ...

Đố I Chi Ế U K Ế T Qu Ả Phân Tích Mô Hình V Ớ I N Ộ I Dung Đ Ánh Giá V Ề S Ự Bi Ế N Độ Ng

Đố I Chi Ế U K Ế T Qu Ả Phân Tích Mô Hình V Ớ I N Ộ I Dung Đ Ánh Giá V Ề S Ự Bi Ế N Độ Ng

Gia nhiều vào hoạt động của ngân hàng góp vốn. Trong nghiên cứu của mình vào năm 1999, Chhibber và Mujamdar cho rằng tỷ lệ vốn góp là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cổ đông nước ngoài có thể có những tác động nhất định. ...

C Ơ S Ở D Ữ Li Ệ U Và Ph Ươ Ng Pháp Đị Nh L Ượ Ng

C Ơ S Ở D Ữ Li Ệ U Và Ph Ươ Ng Pháp Đị Nh L Ượ Ng

Đến hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của NHTM. - Nhân t ố ch ủ quan: + Cơ cấu sở hữu ngân hàng (thông qua các biến sô phản ánh cơ cấu sở hữu nhà nước và cơ cấu sở hữu nước ngoài). + Năng lực hoạt động ngân hàng (thông ...

Phân Tích K Ế T Qu Ả Đ O L Ườ Ng Tác Độ Ng C Ủ A M Ộ T S Ố Nhân T Ố Đế N Ho Ạ T Độ Ng

Phân Tích K Ế T Qu Ả Đ O L Ườ Ng Tác Độ Ng C Ủ A M Ộ T S Ố Nhân T Ố Đế N Ho Ạ T Độ Ng

Hệ thống NHTM đầu tư chủ yếu bao gồm trái phiếu nội địa (do KBNN hoặc một số NHTM phát hành), bên cạnh đó còn là trái phiếu do tổ chức nước ngoài phát hành bằng USD (chỉ có Vietcombank là ngân hàng duy nhất được cấp phép thực ...

Đ I Ề U Ki Ệ N V Ề V Ố N Và Ch Ấ T L Ượ Ng Ho Ạ T Độ Ng Ngân Hàng

Đ I Ề U Ki Ệ N V Ề V Ố N Và Ch Ấ T L Ượ Ng Ho Ạ T Độ Ng Ngân Hàng

Kiện sau: - Được cấp phép hoạt động phù hợp trong lĩnh vực này (quy định trong Điều lệ hoạt động của ngân hàng hoặc giấy phép hoạt động được NHNN phê duyệt). - Không bị các cơ quan quản lý có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ...

Th Ự C Tr Ạ Ng Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U C Ủ A Ngân Hàng Th Ươ Ng M Ạ I Vi

Th Ự C Tr Ạ Ng Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U C Ủ A Ngân Hàng Th Ươ Ng M Ạ I Vi

Khoảng 60 - 70%, còn 30 - 40% còn lại sẽ dùng để đầu tư vào công cụ có thanh khoản cao, trong khi các ngân hàng Việt nam hoàn toàn đầu tư vào tín dụng . Tính thanh khoản của các NHTM ngày càng giảm sút thể hiện tỷ lệ tổng tín dụng/tổng ...

Bài H Ọ C Kinh Nghi Ệ M Cho Các Ngân Hàng Th Ươ Ng M Ạ I Vi Ệ T Nam

Bài H Ọ C Kinh Nghi Ệ M Cho Các Ngân Hàng Th Ươ Ng M Ạ I Vi Ệ T Nam

2 phần riêng biệt: bộ phận phục vụ thanh khoản và bộ phận tạo thu nhập. - Bộ phận thanh khoản (dự trữ thứ cấp): chủ yếu bao gồm trái phiếu chính phủ ngắn hạn (trái phiếu do chính quyền liên bang, chính quyền bang và địa phương ...

Kinh Nghi Ệ M Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U C Ủ A Ngân Hàng Th Ươ Ng M Ạ I Trên

Kinh Nghi Ệ M Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U C Ủ A Ngân Hàng Th Ươ Ng M Ạ I Trên

Của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hiện hành, các Ngân hàng thương mại phải đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu an toàn vốn trước khi thực hiện nghiệp vụ mua bán có kỳ hạn trái phiếu (hoạt động repo) với các TCTD khác. Chất lượng và ...

Các Ch Ỉ Tiêu Đ Ánh Giá Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U C Ủ A Ngân Hàng Th Ươ Ng

Các Ch Ỉ Tiêu Đ Ánh Giá Ho Ạ T Độ Ng Đầ U T Ư Kinh Doanh Trái Phi Ế U C Ủ A Ngân Hàng Th Ươ Ng

Ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động này. Như vậy, công tác quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng nói chung, trong hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu nói riêng có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại của mỗi ...

Phân Lo Ạ I Theo K Ỳ H Ạ N Đ Áo H Ạ N Trái Phi Ế U

Phân Lo Ạ I Theo K Ỳ H Ạ N Đ Áo H Ạ N Trái Phi Ế U

Tuy nhiên, các NHTM cần thực hiện tốt công tác đánh giá rủi ro tín dụng đối với chủ phát hành, đồng thời nên tập trung chọn các loại trái phiếu doanh nghiệp có định mức tín nhiệm cao nhằm hạn chế rủi ro có thể phát sinh gây tổn ...

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Ch ứ ng khoán V ố n; Ch ứ ng khoán N ợ ; Các ch ứ ng khoán phái sinh ” [27, tr42-43]. “ Ch ứ ng khoán N ợ , đ i ể n hình là trái phi ế u, tín phi ế u là m ộ t lo ạ i ch ứ ng khoán quy đị nh ngh ĩ a v ụ c ủ a ng ườ i phát hành (ng ườ i đ i ...

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

M Ở Đầ U 1. Tính C Ấ P Thi Ế T C Ủ A Đề Tài Trong Thời Gian Qua, Hoạt Động Đầu Tư Kinh Doanh Trái Phiếu Là Một Trong Những Hoạt Động Quan Trọng Được Các Ngân Hàng Trên Thế Giới Quan Tâm Phát Triển. Bởi Đây Là Hoạt Động Có Vai Trò ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số