Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam - 16


[28] Anh Quân (2015), Ngành ngân hàng Trung Quốc bắt đầu “thấm đòn” kinh tế suy giảm, Thông tấn xã Việt Nam (07/2015).

[29] Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà nội (2014), Báo cáo tổng kết 05 năm hoạt

động Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội năm 2009-2014.

[30] Nguyễn Thị Minh Tâm (2001), Sự phát triển nghiệp vụ Treasury của Ngân hàng thương mại và những giải pháp phát triển nghiệp vụ này ở các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam trong điều kiện quốc tế hóa đời sống kinh tế quốc tế, luận văn thạc sỹ, trường Đại học Ngoại thương Hà nội.

[31] Nguyễn Ngọc Thanh và Nguyễn Tuấn Hùng (2011), Chuyển biến sở hữu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam và tác động của nó, Tạp chí khoa học, kinh tế và kinh doanh (2011).

[32] PGS.TS. Kiều Hữu Thiện (2014), Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành về Mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại do nhà nước giữ cổ phần chi phối (thực trạng, xu hướng và định hướng điều chỉnh.

[33] Hoàng Thế Thỏa (2015), Ngành Ngân hàng đang tích cực tiến hành tái cơ cấu, Thời báo Ngân hàng Nhà nước (04/2015).

[34] TS Vũ Văn Thực (2013), Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Tạp chí phát triển và hội nhập (Số 10/2013).

[35] GS.TS Lê Văn Tư (2005), Sách Nghiệp vụ Ngân Hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà nội.

[36] GS.TS Lê Văn Tư (2005), Sách Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính Hà nội.

[37] Trịnh Mai Vân (2010), Phát triển thị trường trái phiếu ở Việt Nam, luận án tiến sỹ, trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà nội.

[38] VPBank Securities (01/2014), Báo cáo ngành Ngân hàng Việt Nam.


[39] World Bank (2015), Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu dự báo tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2015 – 2017.

II. Tài liu tiếng Anh

[40] Asian Development Bank (ADB) Team (February 2012), Vietnam Bond Market Guide.


[41] Barajas, A., Steiner, R., Salazar, N., 1999. Foreign investment in Colombia financial sector.Working Paper of the International Monetary Fund, No. 99/150.

[42] Berger, A.N., Hasan, I., and Zhou, M.M., 2007. Bank ownership and efficiency in China: What will happen in the world’s largest nation? Journal of Banking and Finance 33, 113–130.

[43] Chhibber, P.K., Majumdar, S.K., 1999. Foreign Ownership and Profitability: Property Rights, Control, and the Performance of Firms in Indian Industry. Journal of Law and Economics, Vol. 42, No. 1, pp. 209-238.

[44] Deutsche Bank Research (January 2014), What’s behind recent trends in Asian corporate bond markets.

[45] Douglas J.Elliott and Kai Yan (July 2013), The Chinese Financial System – An Introduction and Overview.

[46] Eichengreen, B. & Luengnaruemitchai, P. (2004), ‘Why doesn’t Asia have bigger bond markets?’, NBER Working Paper, National Bureau of Economic Research, 10576.

[47] Frank J.Fabozzi, Steven V.Mann, 8thEdition, 2012, The Handbook of Fixed Income Securities.

[48] Frank J.Fabozzi, Steven V.Mann,2nd Edtion 2010, Introduction to Fixed Income Analytics: Relative Value Analysis, Risk Measures and Valuation.

[49] Frederic S. Mishkin, 10th Edition 2013, The Economics of Money, Banking and Financial Markets.

[50] Global Markets, HSBC, China Onshore and Offshore RMB Bond Market – A Foreign Bank Perspective.

[51] Goldman Sachs (2015), China’s Bond Market – Global Liquidity Management – Firsts Half 2015.

[52] Greenwich Associates European & Asian Leader Awards 2010, A leader in Quality: Deutsche Bank.

[53] Lin, X.C., and Zhang, Y., 2007. Bank ownership reform and bank performance in China, Guanghua School of Management, Journal of Banking and Finance 33, 20–29.


[54] Manju Puri, 1995, Commercial banks in investment banking conflict of interest or certification role?, Graduate School oJ‘Business, Stanford lJniversi@, Stamford, CA 94305, USA.

[55] Nicola Gennaioli-Alberto Martin-and Stefano Rossi, 11 May 2014, Banks, Government Bonds, and Default: What do the Data Say?

[56] Paweł Mrowiec, the banking sector in China in the light of the contemporary financial crisis.

[57] Peter Rose, 9th Edition 2013, Bank Management and Financial Services.

[58] Peter S.Rose (1998), Commercial Bank Management.

[59] S&P DowJones Indices (November 2014), A Changing Bond Landscape in China.

[60] Unite, A. and Sullivan, M. J., 2003, The effect of foreign entry and ownership structure on the Philippine domestic banking market, Journal of Banking and Finance 27, 2323-2345.

[61] Vuong, Q.H & Tran, T.D (2010), Vietnam’s Corporate Bond Market, 1999 - 2010: Some Reflections, The Journal of Economic Policy and Research, số 6, tập 1, tr. 1-47.

[62] World Federation of Exchanges, January 2014, 2013 WFE Market Highlights.


PHLC


Phlc 1: Công thc tính các công cqun trri ro đo lường ri ro (sbiến động giá) ca tng trái phiếu nói riêng và ca danh mc đầu tư kinh doanh trái phiếu mà Ngân hàng nm ginói chung khi có sthay đổi ca lãi sut

1. Thi gian đáo hn bình quân (Duration)

- Công thức tính của từng trái phiếu bao gồm:

n

PV (CFt )*t

PV(CFt) : Giá trị hiện tại của dòng tiền tại thời

P

Macauley Duration (D)= t 1

điểm t.

P: Giá trái phiếu.

  n: Thời gian đáo hạn của trái phiếu

MD (Modified duration) là thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh được tính bằng:

YTM: lãi su ấ t trái phi ế u n: s ố l ầ n thanh toán lãi trong n ă m. Thời gian 1

YTM: lãi sut trái phiếu

n: sln thanh toán lãi trong năm.

Thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh có thể được hiểu là thay đổi giá tính gần đúng theo tỷ lệ % khi lãi suất thay đổi 1%. Việc áp dụng thời gian đáo hạn bình quân để tính toán sự thay đổi giá của trái phiếu khi lãi suất thay đổi như sau:


% thay đổi giá = -MD x % Thay lãi sut x 100

Áp dụng công thức trên, nếu giả định MD của một trái phiếu là 10, điều đó có nghĩa là nếu lãi suất thay đổi 1% thì giá trái phiếu sẽ thay đổi xấp xỉ 10% theo chiều ngược lại.

- Mặt khác, dựa trên cơ sở việc tính toán thời gian đáo hạn bình quân đối với từng trái phiếu trong danh mục, Ngân hàng có thể tính toán thời gian đáo hạn bình quân của toàn bộ danh mục trái phiếu dựa trên công thức.


w1.D1 + w2.D2 + w3.D3 +….+ wk.Dk

Trong đó:


wi :Ttrng ca trái phiếu i trong danh mc trái phiếu (tính theo giá trthtrường- market value)

Di: Thi gian đáo hn bình quân ca trái phiếu i

k: slượng trái phiếu trong danh mc

2. Độ li (Convexity)

- Công thức tính như sau:


Với Convexity có thể tính % thay đổi giá trái phiếu khi lãi suất biến động: 3. 2

Với Convexity có thể tính % thay đổi giá trái phiếu khi lãi suất biến động:


3. Price Value of a Basic Point (DV01 hay PVBP) - Công thức tính như sau: PV01 = | Giá trái 3

3. Price Value of a Basic Point (DV01 hay PVBP)

- Công thức tính như sau:


PV01 = | Giá trái phiếu ban đầu – Giá trái phiếu khi lãi sut thay đổi 0.01%|

Như vậy trái phiếu nào có PV01 càng cao thì càng có sự biến động và có nhiều rủi ro.

4. Giá trchu ri ro (VaR – Value at Risk)

- Các phương pháp đo lường VaR:

Hiện nay, các NHTM trên thế giới đang sử dụng 3 phương pháp chính để đo lường VaR, bao gồm:

- Phương pháp Delta – Gamma: Đây là phương pháp ứng dụng VaR đơn giản nhất. Nó giả định rằng rủi ro của danh mục là tuyến tính và các nhân tố rủi ro tuân theo phân phối chuẩn. Bởi vì lợi nhuận của danh mục là sự kết hợp tuyến tính giữa các biến chuẩn, do đó nó tuân theo phân phối chuẩn, với hàm mật độ phân phối theo hình tháp chuông. Tuy nhiên, cũng chính vì giả định mối quan hệ giữa VaR và các biến là tuyến tính, do đó phương pháp Delta – Gamma trở nên kém chính xác hơn so với 2 phương pháp tiếp theo.

- Phương pháp mô phng lch sử: Phương pháp này là phương pháp định giá

đầy đủ. Nó bao gồm quá trình quay ngược thời gian, ví dụ trong vòng 250 ngày trở


lại đây, và áp dụng trọng số trong hiện tại cho lợi nhuận của tài sản đó theo dãy thời gian trong lịch sử. Nó được xem như việc xem xét lại lịch sử với trọng số hiện tại.

Giả sử thời gian hiện tại là t, và chúng ta có dữ liệu quan sát trong khoảng thơi gian từ 1 tới t. Giá trị hiện tại của danh mục là Pt, là hàm số của các nhân tố rủi ro hiện tại:

Chúng ta sẽ lấy mẫu những sự thay đổi của các nhân tố trong phân phối lịch sử, mà không có sự thay thế:

Từ đó chúng ta có thể dựng giá trị mô phỏng từng nhân tố, bắt đầu từ nhân tố đầu tiên:

Các nhân tố này được sử dụng để dựng nên giá trị mô phỏng của danh mục hiện tại trong bối cảnh mới, dựa trên biểu thức:

Bây giờ chúng ta có thể tính toán được sự thay đổi trong giá trị danh mục 7

Bây giờ chúng ta có thể tính toán được sự thay đổi trong giá trị danh mục từ trạng thái hiện tại

Chúng ta sẽ sắp xếp t khoản lợi nhuận và chọn một giá trị tương ứng với

công thức vi phân, Rp(c). VaR được xác định từ sự khác biệt giữa giá trị trung bình và vi phân.

- Phương pháp Monte Carlo: tương tự như mô phỏng lịch sử, ngoại trừ việc sự thay đổi trong các tác nhân rủi ro được tạo ra từ các quy luật phân phối khác và được xây dựng dựa trên phần mềm mô phỏng tương thích với từng NHTM.


Phlc 2: Kết qukho sát theo các mô hình kim tra độ vng


Bình phương nhnht (Pooled OLS) Tác động cố định (fixed effects) Tác động ngu nhiên (random effects)


BONDA

BONDI


BONDA

BONDI


BONDA

BONDI

C

0.181

0.135


0.0055

0.042


0.119**

0.116*


(1.32)

(1.57)


(0.07)

(0.5)


(2.49)

(1.88)

STATE

0.114***

-0.09***


0.195*

0.078


0.072***

-0.070**


(4.9)

(-3.49)


(1.65)

(0.66)


(2.84)

(-2.44)

FOR

-0.065

0.134**


0.115

-0.013


0.07

0.086*


(-0.95)

(2.24)


(1.11)

(0.15)


(0.1)

(1.72)

NPL

0.014*

-0.009***


0.002*

-0.0042*


0.0003

-0.0058**


(1.81)

(-3.59)


(1.68)

(-1.87)


(0.07)

(-2.01)

LAS

0.0108*

0.007


-0.006

0.008


-0.005*

0.068


(1.82)

(1.09)


(-1.36)

(1.47)


(-1.90)

(1.26)

BMARKET

0.092**

0.04


0.098

0.054


0.088*

0.08


(2.03)

(1.23)


(1.24)

(1.36)


(1.97)

(1.45)

GB

0.013

-0.125**


0.023

-0.117


0.007

-0.114**


(0.95)

(-2.12)


(0.98)

(1.12)


(0.23)

(-2.34)

CB

0.109

0.086**


0.097

0.024*


0.102

0.045*


(0.84)

(2.09)


(0.78)

(1.65)


(0.33)

(1.76)

GGDP

-0.087**

0.056


-0.076*

0.109


-0.058**

0.065


(-1.99)

(1.24)


(1.87)

(1.44)


(1.98)

(1.33)

R-Square

0.2507

0.326


0.1875

0.084


0.2137

0.1572

F-statistic

6.27***

6.76***Joint F-test

4.29***

4.17***


6.92***

11.28***


56.89***

104.7***

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang: Hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu của ngân hàng thương mại Việt Nam


Kiểm định

Hausman

8.95 3.30Kiểm định

Lagrange Multiplier


36.57*** 43.84***

Bng trên thhin kết quhi quy mô hình kho sát mi quan hgia hai nhóm shu nước ngoài và shu Nhà nước đối vi hot động đầu tư trái phiếu ca ngân hàng theo phương pháp bình phương nhnht (OLS) và hai phương pháp hiu ng cố định và hiu ng bt định ca kthut hi quy dliu mng. Kết quhi quy da trên mô hình đã miêu tả ở trên. Tt ccác hi quy được bao gm biến ginăm (không thhin ở đây). Ký hiu ***,**,* thhin các mc ý nghĩa 1%, 5% và 10%.


Phlc 3: Tng tài sn ca mt sNHTM trên thế gii năm 2014


Ngu ồ n: Bách khoa toàn th ư m ở Wikipedia Ph ụ l ụ c 4: Danh sách các Ngân hàng th 16

Ngun: Bách khoa toàn thư mWikipedia


Phlc 4: Danh sách các Ngân hàng thương mi Nhà nước (Nhà nước nm 100% vn chshu)

(Tính đến thi đim 30/06/2015)

Đơn v: TVNĐ

TT

TÊN NGÂN HÀNG

ĐỊA CH

SGIY PHÉP NGÀY CP

VN

ĐIU L

SCN & SGD

1

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Vietnam Bank for

Agriculture and Rural Development (Agribank)

Số 02 Láng Hạ, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

280/QĐ-NH5

ngày 15/01/1996

28.874

943

2

Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương(Ocean Commercial One Member

Limited Liability Bank)

199 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh

Hải Dương

663/QĐ-

NHNN ngày 6/5/2015

4.000

21

3

Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (Construction Commercial One Member Limited Liability Bank)

145-147-149

đường Hùng Vương, phường 2 thị xã Tâm An,

tỉnh Long An

250/QĐ-

NHNN ngày 5/3/2015

7.500

16

Ngun: Ngân hàng Nhà nước Vit Nam


Phlc 5: Danh sách các Ngân hàng liên doanh (Tính đến thi đim 30/06/2015)

Đơn v: TVNĐ

TT

TÊN NGÂN HÀNG

ĐỊA CH

SGIY PHÉP, NGÀY CP

VN

ĐIU L


1

Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) Indovina Bank Limited

97A Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú

Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

135/GP-NHGP

ngày 21/11/1990


4.183


2

Ngân hàng liên doanh Vid Public (VID PUBLIC BANK)

Tầng 7 Tòa nhà Prime Centre, 53 Quang

Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội


01/ NHGP

ngày 25/3/1992


1.355


3

Ngân hàng liên doanh Việt – Nga (VRB)

Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11/GP-NHNN

ngày 30/10/2006


3.008


4

Ngân hàng liên doanh Việt – Thái (VSB)

Số 2 Phó Đức Chính,

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

19/ NHGP

ngày 20/4/1995


1.322

Ngun: Ngân hàng Nhà nước Vit Nam


Phlc 6: Danh sách các Ngân hàng chính sách (Tính đến thi đim 30/06/2015)

Đơn v: TVNĐ

TT

TÊN NGÂN HÀNG

ĐỊA CH

SGIY PHÉP NGÀY CP

VN

ĐIU L

SCN & SGD

1

Ngân hàng Chính

Tòa nhà CC5, Bán

Quyết định số

10.695,5

-


sách xã hội Việt Nam

đảo Linh Đàm,

131/2002/QĐ-

Hoàng Liệt, Hoàng

TTG ngày

Mai, Hà Nội.

4/10/20022

Ngân hàng Phát triển

25A Cát Linh, Hà

108/2006/QĐ-

-

-


Việt Nam

Nội

TTg ngày


19/5/2006Ngun: Ngân hàng Nhà nước Vit Nam


Phlc 7: Danh sách các Ngân hàng 100% Vn nước ngoài (Tính đến thi đim 30/06/2015)


Đơn v: TVNĐ


TT


TÊN NGÂN HÀNG


ĐỊA CH


SGIY PHÉP NGÀY CP

VN ĐIU L/ VN ĐƯỢC CP


1

ANZ Bank (Vietnam) Limited

Tòa nhà Suncity, 13 Hai Bà Trưng, Hà Nội

268/GP-NHNN

ngày 09/10/2008


3.000


2


Hong Leong Bank Vietnam Limited

Tầng trệt, tòa nhà Centec, 72- 74 Nguyễn Thị Minh Khai,

Phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

342/GP-NHNN

ngày 29/12/2008


3.000


3

Hongkong-Shanghai Bank Vietnam Limited

235 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

235/GP-NHNN

ngày 08/9/2008


7.528


4


Shinhan Bank Vietnam Limited

Tầng trệt, tầng lửng, tầng 2,3 Tòa nhà Empress, số 138-142 đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí

Minh


341/GP-NHGP

ngày 29/12/2008


4.547


5


Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

P 1810-1815, tòa nhà Keangnam, lô E6, Phạm Hùng,

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội


236/GP-NHNN

ngày 08/9/2008


3.000

Ngun: Ngân hàng Nhà nước Vit Nam


Phlc 8: Danh sách các Ngân hàng thương mi cphn (Tính đến thi đim 30/06/2015)

Đơn v: TVNĐ

TT

TÊN NGÂN HÀNG

ĐỊA CH

SGIY PHÉP NGÀY CP

VN

ĐIU L

SCN & SGD


1

Á Châu (ACB) Asia Commercial Joint

Stock Bank

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3,

TP. Hồ Chí Minh

0032/NHGP

ngày 24/4/1993


9.377


81


2


An Bình (ABB)

An Binh Commercial Joint Stock Bank


170 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

0031/NH-GP

ngày 15/4/1993

77/QĐ-NH5

ngày 15/4/1993


4.798


30


3

Bảo Việt (Baoviet bank) Bao Viet Joint Stock commercial Bank

Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà

CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, HN

328/GP- NHNN

ngày 11/12/2008


3.150


9


4

Bản Việt

(trước đây là Gia Định) Viet Capital Commercial Joint Stock Bank (Viet

Capital Bank)

Toà Nhà số 112-114- 116-118 đường Hai Bà Trưng, phường

ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh


0025/ NHGP

ngày 22/8/1992


3.000


17


5


Bắc Á (Bac A bank) BAC A Commercial Joint Stock Bank


117 Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

0052/NHGP

ngày 01/9/1994

183/QĐ-NH5

ngày 01/9/1994


4.400


22


6

Bưu điện Liên Việt (LPB) LienViet Commercial Joint Stock Bank – Lienviet Post Bank

Số 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí

Minh.


91/GP-NHNN

ngày 28/3/2008


6.460


61


7

Công thương Việt Nam (Vietinbank)

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

142/GP-

NHNN ngày 03/7/2009


37.234


149


8

Dầu khí toàn cầu (GP Bank)

Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo,

1304/QĐ-

NHNN ngày 7/7/2015

3.018

13


9

Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)

Public Vietnam Bank

Số 22 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

279/GP-

NHNN ngày 16/9/2013


9.000


33

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số