Năm 2011 Về Chính Sách Phát Triển Một Số Ngành Cnht.

25. Hoàng Văn Châu (2010), Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội. 26 . Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) (1995), báo cáo điều tra phát triển công nghiệp: CNHT (Investigation report for ...

Mô Hình Cơ Sở Dữ Liệu Về Công Nghiệp Hỗ Trợ Quốc Gia

Sơ đồ 4.1: Mô hình Cơ sở dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ quốc gia CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP UBND QUẬN HUYỆN … CỤC THỐNG KÊ TỈNH A (xử lý, tổng hợp) CỤC THỐNG KÊ TỈNH B (xử lý, tổng hợp) CỤC THỐNG KÊ TỈNH C… (xử ...

Về Vốn, Công Nghệ Trong Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ

Từ nhiều ngành khác, những ngành cung ứng này có thể đáp ứng cho nhiều ngành hạ nguồn khác, không phải chỉ riêng ngành điện tử. CNHT chỉ có thể phát triển được, khi các ngành cung ứng có thể đáp ứng cho nhiều ngành công nghiệp ...

Tăng Trưởng Xuất Khẩu Các Sản Phẩm Công Nghệ Thông Tin

Bảng 3.10: Tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin từ năm 2008-2013 Đơn vị: Triệu USD. Sản phẩm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Điện tử, máy tính và linh kiện 2,638 2,763 3,590 4,670 7,838 10,601 Điện thoại các loại, linh kiện - - - ...

Doanh Thu Của Các Doanh Nghiệp Cn Dệt May Từ 2000 - 2012

Khá mạnh, với tốc độ tăng bình quân khoảng 18%/năm. Các nhà đầu tư trong nước chủ yếu tập trung đầu tư vào sản xuất may mặc, lĩnh vực lợi thế cho xuất khẩu và thu hồi vốn nhanh. Các doanh nghiệp nhà nước chú trọng vào xuất ...

Công Nghiệp Hỗ Trợ Trong Ngành Công Nghiệp Xe Máy

Tỷ lệ lao động tốt nghiệp trung học là 69%; tỷ lệ lao động trình độ cao đẳng, đại học tương đương nhau khoảng 15 - 16%; có trình độ sau đại học khoảng 1,28%. Doanh nghiệp FDI tuy có quy mô lớn nhưng tỷ lệ vốn/lao động và lao ...

Bài Học Cho Việt Nam Về Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ

Nghiệp, các nhà nghiên cứu. Các CSDL này có chất lượng cao cung cấp thông tin chi tiết về các nhà cung cấp và rất dễ tiếp cận [140]. Thái Lan, việc tạo dựng CSDL về CNHT, các luồng thông tin và liên kết nhằm thúc đẩy sự thành công của ...

Kinh Nghiệm Về Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Thái Lan, những năm 1960 đã thực thi chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập khẩu; tới năm 1970, thực thi chiến lược công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu. Thái Lan đã lựa chọn 03 lĩnh vực ưu tiên là công nghiệp kỹ thuật, công ...

Vai Trò Có Tính Hai Mặt Của Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ

Sản xuất đã đạt đến trình độ tích tụ cao, hình thành công ty mẹ - con vừa là quan hệ kỹ thuật, công nghệ vừa là quan hệ thị trường cho nhau dưới ba dạng: thị trường ruột, thị trường hợp đồng có kỳ hạn và thị trường tự ...

Tiến Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Năng Lực Nội Địa Hóa

Khu vực hạ nguồn (gia công, lắp ráp) cũng là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực thượng nguồn (thường được xem là CNHT) [74]. Khả năng đảm bảo sự tương thích giữa ...

Nhóm Công Trình Khoa Học Nghiên Cứu Về Giải Pháp Phát Triển

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tác giả luận án đã luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển CNHT ngành dệt may như: khái niệm CNHT ngành dệt may, ...

Nhóm Công Trình Khoa Học Nghiên Cứu Về Công Nghiệp Hỗ Trợ

Cũng như những quy định về tỷ lệ nội địa hoá và các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ có hiệu quả từ phía Chính phủ dành cho quá trình liên kết doanh nghiệp, tất cả các chính sách này được coi như là điều kiện tiên quyết để phát ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top