Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam

Xem tất cả 184 trang, được chia thành 22 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 22 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 22

R-squared 0.937171 Mean dependent var 0.026715 Adjusted R-squared 0.920314 S.D. dependent var 0.079145 S.E. of regression 0.022342 Sum squared resid 0.020465 Durbin-Watson stat 2.045166 J-statistic 18.93069 Instrument rank 22 Prob(J-statistic) 0.041152 Inverted AR Roots -.21 Bảng A4.14. Kết ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 21 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 21

Bảng A3.6. Kết quả Kiem dinh wald bien NFA phương trình sai phân Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability t-statistic 3.835237 26 0.0007 F-statistic 14.70904 (1, 26) 0.0007 Chi-square 14.70904 1 0.0001 Null Hypothesis: C(2)=0 Null Hypothesis Summary: Normalized ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 20 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 20

DL -0.382152 0.053188 -7.184958 0.0000 C 0.270080 0.272733 0.990276 0.3305 Bảng A2.6. Kết quả kiểm định phương sai thay đổi Heteroskedasticity Test: ARCH F-statistic 0.325145 Prob. F(1,47) 0.5712 Obs*R-squared 0.336652 Prob. Chi-Square(1) 0.5618 Test Equation: Dependent Variable: ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 19 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 19

100. Stiglitz, J. E. (2006). Making globalisation work. Economic and Social Research Institute (ESRI) Research Series . 101. Stiglitz, J., Sen, A., & Fitoussi, J. P. (2009). The measurement of economic performance and social progress revisited. Reflections and overview. Commission on the ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 18 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 18

Cứu tiếp theo nếu có thể thu thập được thông tin cần tiếp tục kiểm định mức độ tin cậy của các kết quả và khuyến nghị chính sách của luận án trước và sau giai đoạn chuyển đổi cơ chế điều hành tỷ giá nêu trên. Ba là hạn ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 17 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 17

Động gì, tiền nhận được khi giải thể quỹ bao gồm tiền vốn đầu tư ban đầu và lãi được chia là doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh gì thì không được làm rõ. Hai là tiếp tục thực hiện các chính sách đẩy mạnh xuất ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 16 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 16

Việt Nam nhưng thẩm quyền xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ của NHNN còn hạn chế. Theo luật NHNN năm 2010, NHNN chỉ xây dựng chính sách tiền tệ hàng năm để Chính phủ trình Quốc hội quyết định và tổ chức thực hiện. Thủ ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 15 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 15

Tiền gửi VND ở mức thấp, cụ thể kỳ hạn dưới 12 tháng là 3% và kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 1% nhằm thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay. Bên cạnh đó, NHNN cũng ban hành thông tư số 20/2010/TT-NHNN ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 14 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 14

Bảng 4.6 Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị theo PP mô hình 1 Biến Trị thống kê t Bậc I(0) Bậc I(1) Không có hệ số chặn Có hệ số chặn Có hệ số chặn và xu thế Không có hệ số chặn Có hệ số chặn Có hệ số chặn và xu thế CPI t ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 13 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 13

Do sự gia tăng mạnh mẽ các dòng đầu tư sau khi thị trường chứng khoán Hàn Quốc lần đầu tiên mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài. Một yếu tố quan trọng đằng sau sự gia tăng dòng vốn chảy vào là sự suy giảm lãi suất trên thế ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 12 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 12

400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 0.00 -100,000,000.00 -200,000,000.00 DNFA DNDA DM2 8E+09 7E+09 6E+09 5E+09 4E+09 3E+09 2E+09 1E+09 0 -1E+09 M2 NFA NDA Triệu VND iii) Giai đoạn sau khủng hoảng tài chính toàn cầu Triệu VND Hình 4.11. Diễn biến NFA, NDA ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 11 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 11

Bảng 4.1. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam và các nước Asian tính theo tháng nhập khẩu. Đơn vị tính: Triệu USD Chỉ tiêu 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Dự trữ ngoại hối 9.216 12.926 26.113 34.575 28.616 41.000 51.500 60.000 Kim ngạch Nhập Khẩu ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 10 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 10

Trong phương trình 3.7, cần tương tác giữa biến KH với biến NFA * để xem biến KH có làm thay đổi tác động của biến NFA * lên biến NDA * hay không. Nội dung phân tích tiếp theo tương tự như trong phương trình 3.6 ở trên. 3.3.2.2. Trình tự ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 9 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 9

D(lnMs) + d(lnV) = d(lnP)+ d(lnY) Suy ra: 𝑑(𝑀𝑠 ) + 𝑑(𝑉) = 𝑑(𝑃) + 𝑑(𝑌) (3.2) 𝑀𝑠 𝑉 Hơn nữa, ta có : 𝑃 𝑌 Ms = mm.MB và MB = NDA + NFA Suy ra: 𝑑(𝑀𝑠 ) = 𝑑(𝑚𝑚) + 𝑑(𝑁𝐷𝐴+𝑁𝐹𝐴) 𝑀𝑠 𝑚𝑚 𝑁𝐷𝐴+𝑁𝐹𝐴 ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 8 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 8

Và NFA càng cao, mức độ kiểm soát của NHTW đến cung tiền càng thấp, và do đó, hiệu quả chính sách tiền tệ càng thấp (Hệ số bù đắp càng gần -1). Hệ số bù đắp mang giá trị thấp và hệ số can thiệp trung hòa mang giá trị cao chỉ ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 7 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 7

Tác giả kết luận rằng tích lũy dự trữ ngoại hối không dẫn đến lạm phát nếu tỷ lệ tích lũy dự trữ ngoại hối không vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế.  Các nghiên cứu ở từng quốc gia Chaudhry & ctg (2011) phân tích mối ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 6 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 6

Suy ra: P = (Ms *V)/Y (2.11) Trong khoảng thời gian ngắn thì tốc độ vòng quay tiền tệ là khá bất biến. Hơn nữa, tiền lương và giá cả là hoàn toàn linh hoạt, cho nên mức tổng sản phẩm được sản xuất trong nền kinh tế (Y) thường sẽ giữ ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 5 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 5

Không có đảm bảo (Agentian, Chile), lập dự phòng cao hơn hoặc yêu cầu vốn cao hơn cho những khoản vay không được đảm bảo (Geogria). Một số quốc gia đã thiết lập quy tắc quản lý rủi ro tín dụng trong đó yêu cầu rõ ràng các định ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 4 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 4

Các NHTW đang ngày càng dựa vào khả năng của họ để tác động đến kỳ vọng lạm phát giống như một công cụ chống lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách tuyên bố ý định giữ hoạt động nền kinh tế thấp tạm thời để làm giảm ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 3 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 3

1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Từ các mục tiêu cụ thể trên, các câu hỏi nghiên cứu được đề ra như sau: Một là thực trạng về dự trữ ngoại hối, đô la hóa và tình hình sử dụng các công cụ can thiệp trung hòa của NHNN như thế nào ? Hai ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 2 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 2

Bảng 4.12. Kết quả các kiểm định chuẩn đoán 146 Bảng 4.13. Kết quả ước lượng hệ số dài hạn và hệ số điều chỉnh 148 Bảng 4.14. Kết quả kiểm định Wald các hệ số phương trình sai phân 149 Bảng 4.15. Kết quả kiểm định nghiệm ...

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 1 thumb

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 1

I Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Phụng Ảnh Hưởng Tích Lũy Dự Trữ Ngoại Hối Đến Lạm Phát Và Hoạt Động Can Thiệp Trung Hòa Của Ngân Hàng Nhà Nước ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số