Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 22


R-squared

0.937171

Mean dependent var

0.026715

Adjusted R-squared

0.920314

S.D. dependent var

0.079145

S.E. of regression

0.022342

Sum squared resid

0.020465

Durbin-Watson stat

2.045166

J-statistic

18.93069

Instrument rank

22

Prob(J-statistic)

0.041152

Inverted AR Roots

-.21Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 22


Bảng A4.14. Kết quả kiểm định Wald biến KH và biến tương tác KH*DNDA của phương trình (3.7)


Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic

Value

df

Probability

F-statistic

12.10488

(2, 41)

0.0001

Chi-square

24.20976

2

0.0000

Xem tất cả 184 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí