Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 20


DL

-0.382152

0.053188

-7.184958

0.0000

C

0.270080

0.272733

0.990276

0.3305

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang tài liệu này.

Ảnh hưởng tích lũy dự trữ ngoại hối đến lạm phát và hoạt động can thiệp trung hòa của ngân hàng nhà nước Việt Nam - 20


Bảng A2.6. Kết quả kiểm định phương sai thay đổi


Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic

0.325145

Prob. F(1,47)


0.5712

Obs*R-squared

0.336652

Prob. Chi-Square(1)

0.5618


Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2005Q2 2017Q2

Included observations: 49 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

4.03E-05

9.00E-06

4.478509

0.0000

RESID^2(-1)

0.086447

0.151604

0.570215

0.5712

R-squared

0.006870

Mean dependent var

4.39E-05

Adjusted R-squared

-0.014260

S.D. dependent var

4.52E-05

S.E. of regression

4.55E-05

Akaike info criterion

-17.11609

Sum squared resid

9.75E-08

Schwarz criterion


-17.03888

Log likelihood

421.3443

Hannan-Quinn criter.

-17.08680

F-statistic

0.325145

Durbin-Watson stat

1.913174

Prob(F-statistic)

0.571248
Bảng A2.7. Kết quả kiểm định tự tương quan


Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

0.868879

Prob. F(4,24)


0.4969

Obs*R-squared

6.324750

Prob. Chi-Square(4)

0.1762


Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: ARDL

Sample: 2005Q1 2017Q2

Included observations: 50

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CPI(-1)

-0.084613

0.141166

-0.599382

0.5545

CPI(-2)

0.094145

0.130576

0.720996

0.4779

NFA_AD

-0.003753

0.022874

-0.164063

0.8711

NFA_AD(-1)

0.001987

0.016458

0.120740

0.9049

NDA_AD

-0.000716

0.027535

-0.025996

0.9795

NDA_AD(-1)

-0.002961

0.029509

-0.100334

0.9209

NDA_AD(-2)

0.011294

0.024479

0.461354

0.6487

MM

-0.001586

0.009337

-0.169918

0.8665

MM(-1)

0.001834

0.009365

0.195864

0.8464

MM(-2)

-0.003815

0.008937

-0.426854

0.6733

MM(-3)

0.003277

0.008833

0.370994

0.7139

Y

-0.000462

0.002709

-0.170431

0.8661

Y(-1)

0.000169

0.003170

0.053410

0.9578

Y(-2)

0.001272

0.004526

0.281010

0.7811

Y(-3)

-0.000483

0.004603

-0.104949

0.9173

Y(-4)

0.001458

0.003642

0.400247

0.6925

V

-0.003490

0.026296

-0.132732

0.8955

V(-1)

0.003045

0.018278

0.166596

0.8691

DL

0.002428

0.028211

0.086079

0.9321

DL(-1)

0.018498

0.039708

0.465857

0.6455

DL(-2)

-0.014911

0.032444

-0.459593

0.6499

C

-0.014532

0.092712

-0.156739

0.8768


RESID(-1)

0.213864

0.289935

0.737626

0.4679

RESID(-2)

-0.311583

0.275348

-1.131598

0.2690

RESID(-3)

-0.074138

0.283361

-0.261640

0.7958

RESID(-4)

-0.389531

0.274144

-1.420901

0.1682

R-squared

0.126495

Mean dependent var

-4.11E-16

Adjusted R-squared

-0.783406

S.D. dependent var

0.006627

S.E. of regression

0.008850

Akaike info criterion

-6.310791

Sum squared resid

0.001880

Schwarz criterion


-5.316539

Log likelihood

183.7698

Hannan-Quinn criter.

-5.932174

F-statistic

0.139021

Durbin-Watson stat

2.153697

Prob(F-statistic)

0.999997
Hình A2.1. Kết quả kiểm định phân phối chuẩn của phần dư


Series: Residuals Sample 2005Q1 2017Q2

Observations 50

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis

-4.11e-16 0.000596

0.010943

-0.013202

0.006627

-0.207778

2.078035

Jarque-Bera 2.130639

Probability 0.344618

9


8


7


6


5


4


3


2


1


0

-0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010


Bảng A2.8. Kết quả kiểm định Wald hệ số NFA phương trình ECMWald Test: Equation: Untitled


Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

5.495136

35

0.0000

F-statistic

30.19652

(1, 35)

0.0000

Chi-square

30.19652

1

0.0000


Null Hypothesis: C(2)=0 Null Hypothesis Summary:Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(2)

0.057581

0.010478

Restrictions are linear in coefficients.
Bảng A2.9. Kết quả kiểm định Wald hệ số biến DL phương trình ECM


Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic

Value

df

Probability

t-statistic

8.085833

35

0.0000

F-statistic

65.38070

(1, 35)

0.0000

Chi-square

65.38070

1

0.0000


Null Hypothesis: C(13)+C(14)=0

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)

Value

Std. Err.

C(13) + C(14)


0.215440

0.026644


PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ ROBUSTNESS TEST MÔ HÌNH ADRL BOUNDS TEST


Dependent Variable: CPI

Method: ARDL

Sample: 2007Q2 2017Q2

Included observations: 41

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)

Model selection method: Schwarz criterion (SIC)

Dynamic regressors (4 lags, automatic): NFA_AD NDA_AD MM Y V DL

Fixed regressors: C

Number of models evalulated: 62500

Selected Model: ARDL(2, 1, 2, 3, 4, 1, 2)

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.*

CPI(-1)

1.090409

0.129767

8.402797

0.0000

CPI(-2)

-0.330303

0.128279

-2.574884

0.0186

NFA_AD

0.055417

0.034445

1.608861

0.1241

NFA_AD(-1)

0.057844

0.021916

2.639330

0.0162

NDA_AD

-0.016263

0.042873

-0.379342

0.7086

NDA_AD(-1)

0.099410

0.034892

2.849085

0.0103

NDA_AD(-2)

0.086669

0.028844

3.004754

0.0073

MM

0.015776

0.010469

1.506865

0.1483

MM(-1)

-0.011813

0.010721

-1.101902

0.2843

MM(-2)

0.021543

0.009861

2.184793

0.0416

MM(-3)

0.027203

0.008905

3.054773

0.0065

Y

-0.004121

0.002685

-1.534930

0.1413

Y(-1)

0.002140

0.003332

0.642107

0.5285

Y(-2)

-0.004434

0.004391

-1.009701

0.3253

Y(-3)

-0.009630

0.004930

-1.953135

0.0657

Y(-4)

0.021809

0.004046

5.389790

0.0000

V

0.056209

0.042575

1.320232

0.2024

(Từ quý II 2007 đến quý II 2017) Bảng A3.1. Kết quả chạy mô hình ARDL
R-squared

0.999459

Mean dependent var

1.201763

Adjusted R-squared

0.998862

S.D. dependent var

0.270628

S.E. of regression

0.009131

Akaike info criterion

-6.250236

Sum squared resid

0.001584

Schwarz criterion

-5.330759

Log likelihood

150.1298

Hannan-Quinn criter.

-5.915413

F-statistic

1672.284

Durbin-Watson stat

1.853627

Prob(F-statistic)

0.000000V(-1)

0.071161

0.031078

2.289780

0.0336

DL

0.084813

0.035099

2.416388

0.0259

DL(-1)

-0.003138

0.045534

-0.068918

0.9458

DL(-2)

-0.163148

0.037348

-4.368363

0.0003

C

0.011897

0.101601

0.117098

0.9080

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.


Bảng A3.2. Kết quả Kiểm định Bounds Test


ARDL Bounds Test

Sample: 2007Q2 2017Q2

Included observations: 41

Null Hypothesis: No long-run relationships exist

Test Statistic

Value

k

F-statistic

8.844508

6


Critical Value Bounds

Significance

I0 Bound

I1 Bound

10%

1.99

2.94

5%

2.27

3.28

2.5%

2.55

3.61

1%

2.88

3.99Test Equation:

Dependent Variable: D(CPI)

Method: Least Squares

Sample: 2007Q2 2017Q2

Included observations: 41

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(CPI(-1))

0.330303

0.128279

2.574884

0.0186

D(NFA_AD)

0.055417

0.034445

1.608861

0.1241

D(NDA_AD)

-0.016263

0.042873

-0.379342

0.7086

D(NDA_AD(-1))

-0.086669

0.028844

-3.004754

0.0073

D(MM)

0.015776

0.010469

1.506865

0.1483

D(MM(-1))

-0.048746

0.009775

-4.986874

0.0001

D(MM(-2))

-0.027203

0.008905

-3.054773

0.0065

D(Y)

-0.004121

0.002685

-1.534930

0.1413

D(Y(-1))

-0.007746

0.004193

-1.847490

0.0803

D(Y(-2))

-0.012180

0.004879

-2.496368

0.0219

D(Y(-3))

-0.021809

0.004046

-5.389790

0.0000

D(V)

0.056209

0.042575

1.320232

0.2024

D(DL)

0.084813

0.035099

2.416388

0.0259

D(DL(-1))

0.163148

0.037348

4.368363

0.0003

C

0.011897

0.101601

0.117098

0.9080

NFA_AD(-1)

0.113260

0.044745

2.531238

0.0204

NDA_AD(-1)

0.169816

0.056283

3.017171

0.0071

MM(-1)

0.052709

0.013763

3.829728

0.0011

Y(-1)

0.005765

0.002984

1.931594

0.0685

V(-1)

0.127371

0.050739

2.510323

0.0213

DL(-1)

-0.081473

0.028225

-2.886524

0.0095

CPI(-1)

-0.239894

0.053126

-4.515536

0.0002

R-squared

0.902568

Mean dependent var

0.021078

Adjusted R-squared

0.794879

S.D. dependent var

0.020161

S.E. of regression

0.009131

Akaike info criterion

-6.250236

Sum squared resid

0.001584

Schwarz criterion


-5.330759

Log likelihood

150.1298

Hannan-Quinn criter.

-5.915413

F-statistic

8.381300

Durbin-Watson stat

1.853627


Prob(F-statistic)

0.000010


Bảng A3.3. Kết quả phương trình sai phân ECM và tác động dài hạn


ARDL Cointegrating And Long Run Form

Original dep. variable: CPI

Selected Model: ARDL(2, 1, 2, 3, 4, 1, 2)

Sample: 2007Q2 2017Q2

Included observations: 41

Cointegrating Form

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(CPI(-1))

0.330303

0.074306

4.445152

0.0003

D(NFA_AD)

0.055417

0.014455

3.833630

0.0011

D(NDA_AD)

-0.016263

0.020397

-0.797325

0.4351

D(NDA_AD(-1))

-0.086669

0.019693

-4.400941

0.0003

D(MM)

0.015776

0.006193

2.547237

0.0197

D(MM(-1))

-0.048746

0.007139

-6.828306

0.0000

D(MM(-2))

-0.027203

0.007268

-3.742950

0.0014

D(Y)

-0.004121

0.001756

-2.347212

0.0299

D(Y(-1))

-0.007746

0.002434

-3.182507

0.0049

D(Y(-2))

-0.012180

0.003204

-3.801540

0.0012

D(Y(-3))

-0.021809

0.002918

-7.473937

0.0000

D(V)

0.056209

0.019886

2.826652

0.0108

D(DL)

0.084813

0.020131

4.213050

0.0005

D(DL(-1))

0.163148

0.028751

5.674522

0.0000

CointEq(-1)

-0.239894

0.024380

-9.839923

0.0000

Cointeq = CPI - (0.4721*NFA_AD + 0.7079*NDA_AD + 0.2197*MM + 0.0240

*Y + 0.5309*V -0.3396*DL + 0.0496 )


Long Run Coefficients

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

NFA_AD

0.472126

0.203852

2.316019

0.0319


NDA_AD

0.707877

0.284288

2.490002

0.0222

MM

0.219718

0.038945

5.641800

0.0000

Y

0.024030

0.012781

1.880187

0.0755

V

0.530946

0.225999

2.349329

0.0298

DL

-0.339622

0.070567

-4.812768

0.0001

C

0.049594

0.419955

0.118093

0.9072Bảng A3.4. Kết quả kiểm định Phuong sai thay đổi


Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic

0.012986

Prob. F(1,38)


0.9099

Obs*R-squared

0.013665

Prob. Chi-Square(1)

0.9069


Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Sample (adjusted): 2007Q3 2017Q2

Included observations: 40 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

3.79E-05

9.69E-06

3.909969

0.0004

RESID^2(-1)

-0.018323

0.160786

-0.113958

0.9099

R-squared

0.000342

Mean dependent var

3.72E-05

Adjusted R-squared

-0.025965

S.D. dependent var

4.73E-05

S.E. of regression

4.79E-05

Akaike info criterion

-17.00473

Sum squared resid

8.73E-08

Schwarz criterion


-16.92029

Log likelihood

342.0947

Hannan-Quinn criter.

-16.97420

F-statistic

0.012986

Durbin-Watson stat

1.912885

Prob(F-statistic)

0.909871
Bảng A3.5. Kết quả kiểm định tự tương quan


Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

1.543699

Prob. F(4,15)


0.2401

Obs*R-squared

11.95604

Prob. Chi-Square(4)

0.0177


Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: ARDL

Sample: 2007Q2 2017Q2

Included observations: 41

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

CPI(-1)

0.010757

0.146072

0.073640

0.9423

CPI(-2)

0.012313

0.142844

0.086196

0.9325

NFA_AD

0.008726

0.036998

0.235849

0.8167

NFA_AD(-1)

0.013217

0.023884

0.553373

0.5882

NDA_AD

0.014059

0.047019

0.299013

0.7690

NDA_AD(-1)

0.005041

0.035937

0.140269

0.8903

NDA_AD(-2)

0.001909

0.028438

0.067139

0.9474

MM

0.004975

0.011481

0.433321

0.6709

MM(-1)

-0.000392

0.010935

-0.035852

0.9719

MM(-2)

-0.004942

0.010314

-0.479153

0.6387

MM(-3)

0.000208

0.008952

0.023285

0.9817

Y

0.002648

0.003472

0.762726

0.4575

Y(-1)

0.000632

0.003529

0.179165

0.8602

Y(-2)

-0.001985

0.005047

-0.393377

0.6996

Y(-3)

0.001131

0.004929

0.229438

0.8216

Y(-4)

0.002198

0.004062

0.541136

0.5964

V

0.014458

0.047122

0.306810

0.7632

V(-1)

0.021300

0.033481

0.636181

0.5342

DL

-0.004152

0.035115

-0.118239

0.9074


DL(-1)

0.020809

0.046619

0.446367

0.6617

DL(-2)

-0.015808

0.037169

-0.425308

0.6767

C

-0.056613

0.108193

-0.523259

0.6084

RESID(-1)

-0.422109

0.377506

-1.118151

0.2811

RESID(-2)

-0.430861

0.295794

-1.456623

0.1658

RESID(-3)

-0.453701

0.279647

-1.622404

0.1255

RESID(-4)

-0.689115

0.353626

-1.948714

0.0703

R-squared

0.291611

Mean dependent var

-1.42E-16

Adjusted R-squared

-0.889038

S.D. dependent var

0.006293

S.E. of regression

0.008649

Akaike info criterion

-6.399876

Sum squared resid

0.001122

Schwarz criterion


-5.313221

Log likelihood

157.1975

Hannan-Quinn criter.

-6.004176

F-statistic

0.246992

Durbin-Watson stat

2.395481

Prob(F-statistic)

0.998982
Hình A3.1 Kết quả kiểm định phân phối chuẩn của phần dư


Series: Residuals Sample 2007Q2 2017Q2

Observations 41

Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis

-1.42e-16

-8.33e-05 0.012437

-0.013302

0.006293

-0.091948

2.481051

Jarque-Bera 0.517840

Probability 0.771885

9


8


7


6


5


4


3


2


1


0

-0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010


Hình A3.2.Kết quả CUSUM test


15


10


5


0


-5


-10


-15


IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2012 2013 2014 2015 2016 2017


CUSUM 5% Significance


Hình A3.3. Kết quả CUSUM of Square Test


1.6


1.2


0.8


0.4


0.0


-0.4


IV I

2012


I II

II III IV

I

II III IV

I

II III IV

I

II III

IV

2013


2014


2015


2016


2017


CUSUM of Squares 5% Significance

Xem tất cả 184 trang.

Ngày đăng: 23/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí