Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 1

i


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu đ ộc lập của bản thân với sự giúp đỡ của các giáo viên hướng dẫn. Những thông tin, dữ liệu, số liệu đưa ra trong luận án được trích dẫn rõ ràng, đầy đủ về nguồn gốc. Những số liệu thu thập và tổng hợp của cá nhân đảm bảo tính khách quan và trung thực. Các kết quả nghiên cứu của luận án đã được tác giả

công bố trên tạp chí, không trùng với bất kỳ công trình nào khác

ii


LỜI CẢM ƠN

Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn tới Giáo viên hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Đắc Hưng và PGS.TS Lê Đức Lữ đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.

Tác giả cũng xin cảm ơn các đồng nghiệp của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đặc biệt Viện Ngân hàng - Tài chính và Viện đào tạo sau đại học đã hỗ trợ trong việc tìm kiếm tài liệu cũng như góp ý cho Tác giả sửa chữa Luận án.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Xin trân trọng cảm ơn các Quý Ông/Bà lãnh đạo và các cán bộ thẩm định của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ tác giả trong việc thu thập các dữ liệu, thông tin phục vụ cho Luận án .

Cuối cùng, Tác giả xin được gửi lòng tri ân sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn quan tâm, động viên và khích lệ cho Tác giả có thêm động lực phấn đấu để hoàn thành Luận án này.

Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 1

Xin trân trọng cảm ơn!

iii


MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ vii

PHẦN MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG 10

CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10

1.1. Nghiên cứu về dự án đầu tư 10

1.1.1. Khái niệm dự án đầu tư 10

1.1.2. Phân loại dự án đầu tư 10

1.2. Cho vay theo dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại 11

1.2.1. Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 11

1.2.2. Cho vay theo dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại 11

1.3. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại 13

1.3.1. Thẩm định dự án đầu tư 13

1.3.2. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 24

1.4. Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của các Ngân hàng thương mại 38

1.4.1. Khái niệm về chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 38

1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt

động cho vay của Ngân hàng thương mại 39

1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 44

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT

NAM 50

2.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 50

2.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại

iv

cổ phần Công thương Việt Nam 50

2.1.2. Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt

Nam 63

2.2. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động

cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 66

2.2.1. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 66

2.2.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại

Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 73

2.2.3. Thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 74

2.2.4. So sánh thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với các NHTM khác qua một số chỉ tiêu định lượng . 77 2.2.5.Thẩm định dự án cụ thể tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 81

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TỚI 86

CHÂT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 86

TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 86

3.1. Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 86

3.2. Quy trình nghiên cứu 87

3.2.1. Nghiên cứu thử nghiệm 87

3.2.2. Phân tích kết quả nghiên cứu chính thức 91

3.3. Đánh giá chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay

của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 112

3.3.1. Những kết quả đạt được 112

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 116

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH

TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI . 128 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 128

4.1. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 128

4.1.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đến năm 2020 128

4.1.2. Định hướng về hoạt động cho vay theo dự án đầu tư của Ngân hàng thương

v

mại cổ phần Công thương Việt Nam đến năm 2020 129

4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong

hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 130

4.2.1. Giải pháp về Cán bộ thẩm định 131

4.2.2. Giải pháp về Nguồn thông tin 135

4.2.3. Giải pháp về Phương pháp thẩm định 137

4.2.4. Giải pháp về Quy trình thẩm định 142

4.2.5. Giải pháp về Tổ chức công tác thẩm định 151

4.2.6. Giải pháp về Chỉ tiêu thẩm định 152

4.2.7. Giải pháp về Nội dung thẩm định 153

4.2.8. Giải pháp kỹ thuật thẩm định 155

4.2.9. Các giải pháp khác 156

4.3. Một số kiến nghị 157

4.3.1. Đối với Chính Phủ 157

4.3.2. Đối với các Bộ ngành liên quan 158

4.3.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước 159

4.3.4. Đối với các chủ đầu tư 160

4.4. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 161

KẾT LUẬN 163

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

vi


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


Agribank Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn VN BEP Điểm hòa vốn (Break Event Point)

BHXH Bảo hiểm xã hội

BIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

DAĐT Dự án đầu tư

DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ

ĐSVN Đường sắt Việt Nam

GTCG Giay tờ có giá

IRR Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return)

NH Ngân hàng

NHĐT&PT Ngân hàng đầu tư và phát triền

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

NPV Giá trị hiện tại ròng (Net Present Value)

NSNN Ngân sách Nhà nước

PCCC Phòng cháy chữa cháy

PI Chỉ số doanh lợi (Profitability Index)

PP Thời gian hòa vốn (Payback of Period)

SPSS Statistical Package for Socia Sciences

SXKD Sản xuất kinh doanh

TCTD Tổ chức tín dụng

TMCP Thương mại cổ phần

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

TSCĐ Tài sản cố định

VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương VN WACC Chi phí vốn bình quân

WB Ngân hàng thế giới (World Bank)

XDCB Xây dựng cơ bản

XNK Xuất nhập khẩu

vii


DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Tóm tắt quy trình thẩm định dự án tư 19

Bảng 2.1. Các chỉ số tài chính cơ bản 63

Bảng 2.2. Tỷ lệ dự án triển khai thành công giai đoạn 2010 – 2014 74

Bảng 2.3. Tỷ lệ số dự án phải điều chỉnh lại các chỉ tiêu giai đoạn 2010 – 2014 75

Bảng 2.4. Tỷ lệ nợ quá hạn giai đoạn 2010 – 2014 75

Bảng 2.5. Tỷ suất lợi nhuận giai đoạn 2010 – 2014 76

Bảng 3.1 Kết quả đánh giá độ tin cậy của dữ liệu 93

Bảng 3.2 Kết quả phân tích nhân tố cho nhóm biến độc lập 96

Bảng 3.3 Kết quả phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc 97

Bảng 3.4 Kết quả phân tích đánh giá về chất lượng cán bộ thẩm định 98

Bảng 3.5 Kết quả phân tích đánh giá về nguồn thông tin dự án 99

Bảng 3.6. Kết quả phân tích đánh giá về tổ chức công tác thẩm định 100

Bảng 3.7 Kết quả phân tích đánh giá về quy trình thẩm định 100

Bảng 3.8 Kết quả phân tích đánh giá về chỉ tiêu thẩm định 101

Bảng 3.9 Kết quả phân tích đánh giá về phương pháp thẩm định 101

Bảng 3.10 Kết quả phân tích đánh giá về phương tiện thẩm định 102

Bảng 3.11 Kết quả phân tích đánh giá về chất lượng công tác thẩm định 102

Bảng 3.12. Kết quả phân tích tương quan 103

Bảng 3.13. Kết quả phân tích hồi quy 104

Bảng 3.14 Kết quả phân tích phương sai giữa hai nhóm giới tính 106

Bảng 3.15 Kết quả phân tích phương sai giữa các nhóm kinh nghiệm 107

Bảng 3.16. Kết quả phân tích phương sai giữa các nhóm trình độ 108

Bảng 4.1. Định hướng các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020 128

Bảng 4.2. Nội dung của bảng thu nhập và chi phí 145

Bảng 4.3. Bảng tính sản lượng và doanh thu 146

Bảng 4.4. Bảng tính chi phí hoạt động 147

Bảng 4.5. Bảng tính khấu hao TSCĐ 147

Bảng 4.6. Bảng tính lãi vay 148

Bảng 4.7. Báo cáo kết quả kinh doanh 150

Bảng 4.8. Bảng cân đối trả nợ 150

viii


BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1. Tỷ lệ dự án bị từ chối cho vay của 4 Ngân hàng lựa chọn 78

nghiên cứu 78

Biểu đồ 2.2. Tỷ lệ dự án phải điều chỉnh lại của 4 Ngân hàng lựa chọn 79

nghiên cứu 79

Biểu đồ 2.3. Tỷ lệ dư nợ trung dài hạn của 4 Ngân hàng lựa chọn nghiên cứu 80

Biểu đồ 2.4. Tỷ lệ lợi nhuận trung dài hạn của 4 Ngân hàng lựa chọn nghiên cứu .81 Biểu đồ 3.1 Thông tin đối tượng khảo sát 92

Biểu đồ 3.2 Phân phối chuẩn 105


SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Quy trình tổng quát thẩm định dự án đầu tư vay vốn 20

Sơ đồ 1.2: Quy trình thẩm định dự án tại các Ngân hàng thương mại 22

Sơ đồ 2.1. Mô hình quản trị của Vietinbank 52

Sơ đồ 2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng 66

Sơ đồ 3.1 Mô hình nghiên cứu 86

Xem tất cả 272 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *