Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh 12 - 13

Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 6 TTC1 .887 SDU1 .854 TTC2 .817 THH3 .748 THH4 .746 THH1 .732 THH2 .716 SCT2 .811 SCT3 .796 SCT1 .745 SCT4 .683 DTC3 .767 DTC5 .741 DTC2 .686 DTC4 .598 SDB4 .743 SDB3 .713 SDB1 .698 SDB2 .694 SDU5 .880 SDU4 .845 Extraction Method: Principal Component ...

Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh 12 - 12

PHỤ LỤC 3 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA  Nhân tố Độ tin cậy Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .746 5 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted ...

Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn và một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank – Chi nhánh 12 - 11

Nhánh chính chứ chưa đánh giá được chất lượng tín dụng ngắn hạn tại các phòng giao dịch trực thuộc của Vietinbank chi nhánh 12. Phạm vi ứng dụng và mức độ ảnh hưởng của đề tài sẽ cao hơn nếu được nghiên cứu tại nhiều địa ...

Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17, Trang 18, Trang 19, Trang 20, Trang 21, Trang 22,

Trang chủ Tài liệu miễn phí