Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Toán Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Vĩnh Long‌


- Ý thức học tập của một số học sinh thấp.

- Sở chưa thực hiện tốt đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí cho các trường phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán(Máy vi tính, phòng thi online, các phần mềm thi, kiểm tra online ) .

- Một số phụ huynh chưa quan tâm giáo dục ý thức tự học sủa học sinh.

2.6.4. Các cơ hội, thách thức

- Đã có đầy đủ văn bản từ Trung Ương đến địa phương quy định về đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học sinh đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào theo tinh thần Nghị quyết 29 TW.

- Xã hội rất đồng tình quan điểm đổi mới kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục Đào tạo đang thực hiện.

- Công nghệ thông tin phát triển mạnh, mang xã hội như: zalo, facebook phát triển rất nhanh.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện thay đổi nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đồi hỏi CBQL, giáo viên Toán tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lưc đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục hiện nay.

Từ đó, chúng ta có thể nhận định chung: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học của học sinh ở các trường THPT thành phố Vĩnh Long bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, yếu kém. Trước những cơ hội đang có từ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chiến lược tổng thể để đề xuất biện pháp quản lý cho thời gian tới là tận dụng cơ hội, phát huy điểm mạnh để khắc phục những tồn tại, yếu kém; từng bước nâng cao chất lượng dạy học.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang tài liệu này.


Tiểu kết Chương 2

Quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán học ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - 12

Thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở các trường THPT thuộc thành phố Vĩnh Long cho thấy: CBQL, giáo viên xác định mục đích kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 TW . Hình thức, phương pháp tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán đáp ứng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo” Kết hợp một cách hợp lý trắc nghiệm khách quan với trắc nghiệm tự luận; kết hợp đánh trong quá trình dạy Toán với đánh giá định kỳ, cuối kỳ; đánh giá sản phẩm học tập” . Cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán chưa được lãnh đạo các trưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo đầu tư trang bị đủ.

Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở các trường THPT thành phố Vĩnh Long cho thấy đa số CBQl, giáo viên Toán nhận thức đúng, đủ về chủ trương đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Toán được CBQL các trường quan tâm thực hiện khá tốt.

Thực trạng về quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh ở các trường trường THPT và các yếu tố ảnh hưởng. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để giúp người nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở các trường THPT thành phố Vĩnh Long.


Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ VĨNH LONG‌

3.1. Các nguyên tắc đề xuất các biện pháp‌

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp lý

Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán được đề ra tuyệt đối chấp hành các quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long. Các biện pháp thể hiện ở sự vận dụng sáng tạo những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán và quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán. Đáp ứng được nguyên tắc này, hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán sẽ đạt được các yêu cầu đặt ra là đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán và giúp học sinh cải thiện quá trình học tập của mình.

3.1.2. Nguyên tắc kế thừa

Các biện pháp đề xuất phải dựa trên thực trạng sử dụng các biện pháp hiện tại của các trường THPT thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Nguyên tắc này thể hiện sự kế thừa, tiếp thu, nhận thức được những thành quả, kinh nghiệm quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán, từ đó từng bước thích nghi và vận dụng có hiệu quả vào các trường THPT thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Các biện pháp quản lý đề xuất phải kế thừa và phát huy được kết quả của các công trình nghiên cứu những người đi trước đã nghiên cứu, đề xuất, thử nghiệm thành công sao cho phù hợp với thực tiễn của các trường THPT thành phố Vĩnh Long phù hợp yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục hiện nay. Tính kế thừa không dừng lại ở việc chỉ biết kế thừa và phát triển những kinh nghiệm quản lý đã đạt được mà còn sáng tạo những kinh nghiệm quản lý mới,


hiệu quả. >

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, vừa sức

Nguyên tắc này xác định mối liên hệ thiết thực, chặt chẽ của kiến thức và thực tiễn cuộc sống. Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán hiện nay tuy đã có một số đổi mới theo hướng tích cực song vẫn còn tồn tại một số bất cập trong nhiều khâu, từ khâu ra đề (đề thi chưa phù hợp với mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, chưa phù hợp ma trận kiểm tra của khối, chưa đáp ứng chuẩn đầu ra từng khối lớp), coi thi (coi thi chưa thực sự nghiêm túc ở kiểm tra 15 phút, 1 tiết trên lớp, đối với các bài kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm chỉ có 1 hoặc 2 mã đề), chấm thi(chấm thi chưa thực sự chính xác, khách quan, công bằng đối với các bài thi dưới hình thức tự luận), quản lí điểm (công bố điểm chưa kịp thời, chưa cung cấp đầy đủ thông tin phản hồi cho học sinh, kết quả học tập của học sinh chưa được thường xuyên thống kê...). Những bất cập này làm cho hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán không đáp ứng được các mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Do đó, việc nghiên cứu tìm hiểu để phát hiện đúng và đầy đủ các nguyên nhân của những hạn chế và bất cập trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán và quản lý hoạt động này (như đã phân tích ở chương 2) là cơ sở vững chắc để đề xuất các giải pháp quản lý và ngược lại các giải pháp đề ra phải tập trung vào việc khắc phục các nguyên nhân làm nảy sinh các bất cập hiện tại, đáp ứng được những đòi hỏi theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả

Các biện pháp đề xuất phải đem lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán của các trường THPT thành phố Vĩnh Long. Các biện pháp giúp giáo viên dạy toán nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học


tập môn Toán trong hoạt động day học môn Toán; giáo viên toán lập kế hoạch dạy học phù hợp đối tượng học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có nhà trường; giáo viên dạy toán tiếp cận và đáp ứng mục tiêu đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh. Mặt khác các phương pháp đề xuất trong luận văn giúp học sinh nhận thức được năng lực và phẩm chất bản thân để từ đó có kế hoạch tự học, rèn luyện đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán ở các trường THPT thành phố Vĩnh Long.

3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Các biện pháp đề xuất phù hợp điều kiện nhà trường hiện tại và trong tương lại. Đảm bảo tính khả thi nghĩa là các biện pháp quản lý đề xuất phải có khả năng áp dụng thuận lợi và đem lại hiệu quả tốt trong thực tiễn quản lý hoạt động dạy học môn Toán học ở các trường THPT thành phố Vĩnh Long. Các biện pháp quản lý đề xuất phải phù hợp với điều kiện cụ thể, với năng lực và trình độ của CBQL, giáo viên của các nhà trường và phải trong khả năng có thể thực hiện được của các trường THPT thành phố Vĩnh Long. Muốn vậy, các biện pháp phải được xây dựng một cách có cơ sở khoa học, phải được kiểm chứng và khảo nghiệm tính khả thi; phải đảm bảo sự thống nhất, liên tục, không được chồng chéo, mâu thuẫn nhau; đồng thời khi áp dụng phải thường xuyên cải tiến, điều chỉnh để ngày càng phù hợp, hoàn thiện hơn.


3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán ở các trường trung học phổ thông thành phố Vĩnh Long

3.2.1. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của thi, kiểm tra, đánh giá trong hoạt động dạy học‌

* Mục tiêu biện pháp

Nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên và học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tâp môn Toán trong hoạt động dạy học. Nó giúp CBQL, giáo viên và học sinh có những hiểu biết đúng đắn, sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng quản lý hoạt động kiểm tra, đánh gíá kết quả học tập môn Toán với việc nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Toán, từ đó có sự đổi mới tư duy trong quản lý, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán, nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ thể quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường.

* Nội dung và cách tổ chức thực hiện biện pháp

- Xây dựng tầm nhìn dài hơi về mục tiêu, định hướng tuyên truyền, giáo dục trọng tâm là ”Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 TW” làm cho CBQL, giáo viên, học sinh hiểu được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán trong quá trình dạy học; đó là một trong những khâu quyết định tới chất lượng dạy và học môn Toán.

- Trên cơ sở mục tiêu, định hướng đã xác định, lập kế hoạch tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, gồm:


+ Nội dung tuyên truyền: Các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; phẩm chất và năng lực là những thuộc tính nhân cách con người, giữa chúng có mối liên hệ và có sự giao thoa. Việc phân biệt giữa phẩm chất và năng lực phù hợp với quan niệm truyền thống của Việt Nam về đức và tài. Xác định hệ thống phẩm chất và hệ thống năng lực trong chương trình giáo dục cung cấp một định hướng cho việc giáo dục phẩm chất và hình thành năng lực. Các phẩm chất chủ yếu được đưa ra trong chương trình tổng thể(yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) phù hợp với quan niệm đạo đức và quan niệm giá trị của Việt Nam. Trong quá trinh dạy học, tất nhiên còn nhiều phẩm chất khác được hình thành cho học sinh. Định hướng phát triển năng lực là xu hướng quốc tế trong phát triển chương trình giáo dục. Hệ thống các năng lực cốt lõi được đưa ra trong chương trình giáo dục tổng thể bao gồm các năng lực chung và các năng lực chuyên môn, có ý nghĩa định hướng việc phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên môn gắn với môn Toán học. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; đặc biệt vận dụng các kiến thức toán đã học giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống; kết hợp đánh giá học sinh trong quá trình dạy môn Toán với đánh giá định kỳ, cuối kỳ.

* Phân công tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục:

Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo việc dây dựng kế hoạch và phân công tổ trưởng tổ Toán dự thảo nội dung tuyên truyền, giáo dục nội dung tuyên truyền cụ thể:

- Các phẩm chất và năng lực học sinh cần đạt và phát triển qua học tập môn Toán.

- Các hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập kết hợp kiểm tra, đánh giá định kỳ, cuối kỳ như: Phần chuẩn bị bài tập ở nhà, chuẩn bị bài mới,


tham gia phát biểu xây dựng bài, xây dựng các chủ đề học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia các hoạt động trãi nghiệm, đồ dùng học tập.

Sau khi hoàn thành kế hoạch tổ trưởng trình duyệt với Hiệu trưởng, chuyển văn phòng photo in ấn phát cho giáo viên Toán và các phó hiệu trưởng. Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng chương trình thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục cụ thể như: Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên; thành lập tổ công tác phụ trách tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh của nhà trường do phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn làm tổ trưởng và các thành viên là tổ trưởng, tổ phó, khối trưởng khối 10, 11, 12 của tổ bộ môn Toán. Tổ công tác này có nhiệm vụ: Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên Toán, học sinh trong việc thực hiện kế hoạch.

* Xây dựng cơ chế chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục:

Hiệu trưởng ban hành quy định về việc thực hiện tuyên truyền, giáo dục của cán bộ quản lý, giáo viên; ra văn bản chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong phạm vị nhà trường, cụ thể:

- Đoàn thanh niên quản lý thi đua học sinh, xây dựng tiêu chí thi đua các lớp đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức giáo viên, học sinh về đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán theo định hướng phát triển năng và phẩm chất học sinh.

- Hội đồng thi đua của nhà trường xây dưng kế hoạch thi đua hàng năm đưa nội nội dung tuyên truyền, giáo dục về đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Toán là tiêu chí để đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, tổ bộ môn Toán cuối học kỳ, cuối năm học.

Xem tất cả 170 trang.

Ngày đăng: 06/02/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí