Loại Hình Du Lịch Đang Phát Triển Tại Bình Thuận

Văn tập trung phân tích vai trò kinh tế và tác động xã hội của du lịch dưới góc độ kinh tế chính trị như :  Những vai trò cơ bản của du lịch đối với sự phát triển kinh tế là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh quá trình ...

Mục Tiêu Phát Triển Du Lịch Tỉnh Bình Thuận Đến Năm 2020

3.1.1.3. Quan điểm lịch sử cụ thể Thứ nhất , chiến lược phát triển du lịch phải lấy nhu cầu, thị hiếu của du khách và lợi thế so sánh của địa phương làm cơ sở. Đồng thời, những loại hình, sản phẩm du lịch Bình Thuận phải ...

Đặc Điểm Tự Nhiên, Kinh Tế - Xã Hội Tỉnh Bình Thuận‌

Sự phát triển du lịch ở thành phố Chu Hải, Trung Quốc là minh chứng xác thực về vai trò của du lịch đối sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Vai trò của hoạt động du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của ...

Vai Trò Của Du Lịch Đối Với Sự Phát Triển Xã Hội

Hoạt động du lịch, đặc biệt là du lịch quốc tế góp phần mở rộng và nâng cao hiệu quả các quan hệ kinh tế đối ngoại, cụ thể thông qua các mặt sau : Du lịch có tác động tích cực trong việc hình thành và phát triển các quan hệ kinh ...

Vị Trí Của Du Lịch Trong Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội

Dụng của sản phẩm du lịch có tính đa năng. Mặt khác, phần lớn sản phẩm du lịch là sản phẩm vô hình, nên giá trị sử dụng của nó cũng mang tính trừu tượng, khó đo lường, cách đánh giá phổ biến nhất vẫn là dựa vào mức độ ...

Những Vấn Đề Cơ Bản Về Du Lịch‌

Gắn liền với sự phát triển của các hoạt động kinh tế. Việc đi lại nhằm trao đổi hàng hóa trở thành nhu cầu thiết yếu của các chủ thể kinh tế. Thành phần tham gia vào hoạt động du lịch được mở rộng ở nhiều tầng lớp dân ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top