Hoạt Động Hướng Nghiệp Cho Học Sinh Sinh Viên

Tác giả Mai Công Hùng với đề tài “Quản lý hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên Học viện Ngân hàng” [18]. Tác giả đã nghiên cứu thực trạng hoạt quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm của ...

Quản Lý  Hoạt Động Hướng Nghiệp , Tư Vấn Việc Làm

Tư vấn là một tiến trình, là sự tương tác, là nguồn tiềm năng (năng lực) và sự tự quyết. Các vấn đề xã hội là một tiến trình, cần phải có thời gian quan sát, theo dõi không chỉ trong quá trình tư vấn, mà cả sau khi đã làm tư ...

Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Trường Cao Đẳng Thống Kê

Xây dựng kế hoạch hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; Tổ chức các nguồn lực để thực hiện kế hoạch hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên; Chỉ đạo hoạt động hướng nghiệp và tư ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí