Quản lí hoạt động hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới - 15

Câu 10: Đồng chí hãy đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau đến quản lí hoạt động hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông mới của Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở nơi đồng chí công tác? STT Các yếu tố ...

Quản lí hoạt động hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới - 14

Câu 2: Theo đồng chí, hoạt động hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông mới ở trường Trung học cơ sở nhằm thực hiện những mục đích nào? STT Mục đích giáo dục hướng nghiệp Lựa chọn 1 Hình thành ở học sinh năng lực ...

Quản lí hoạt động hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới - 13

Câu 4: Theo đồng chí, hoạt động hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông mới được thực hiện bằng những phương thức nào và Trường Trung học cơ sở nơi đồng chí công tác sử dụng những phương thức tổ chức đó ở mức ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí