Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường cao đẳng thống kê - 15

TỔNG CỤC THỐNG KÊ TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỐNG KÊ

PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho CBQL, GV, chuyên viên)

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc Quản lý  hoạt động hướng 1

Để có cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động trên của trường Cao đẳng Thống kê trong giai đoạn hiện nay. Xin các Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô mà Thầy/Cô cho là phù hợp nhất, hoặc bổ sung ý kiến vào chỗ trống.

Các mức độ đánh giá từ 1 đến 4, cụ thể như sau:

1234
– Chưa có kế hoạch
thực hiện công việc
rõ ràng
– Thực hiện rất hiếm
khi, chiếu lệ các
hoạt động
– Kết quả tư vấn
hướng nghiệp
không đạt yêu cầu
– Thực hiện rất ít
công tác kiểm tra,
đánh giá.
– Rất ít sinh viên
tham gia các buổi tư
vấn; không hài lòng
với nội dung tư vấn
và định hướng nghề
nghiệp không rõ
ràng
– Có kế hoạch thực
hiện công việc theo
chức năng, nhiệm
vụ.
– Thực hiện cơ bản
theo kế hoạch
– Kết quả tư vấn
hướng nghiệp đạt
yêu cầu
– Công tác kiểm
tra, đánh giá được
thực hiện trên một
đối tượng.
– 50% sinh viên
tham gia các buổi
tư vấn
– Thực hiện các công
việc theo đúng kế
hoạch đã xây dựng.
– Thực hiện thường
xuyên các hoạt động
theo chức năng.
– Kết quả tư vấn
hướng nghiệp cho
sinh viên đạt trên 80.
– Thực hiện công tác
kiểm tra đánh giá trên
nhiều đối tượng.
– 80% Sinh viên tham
gia các buổi tư vấn;
tương đối hài lòng với
nội dung tư vấn và có
định hướng nghề
nghiệp tương đối rõ
ràng
-Thực hiện các công
việc dựa trên kế hoạch
được xây dựng khoa
học.
– Thực hiện thường
xuyên các hoạt động
theo chức năng.
– Kết quả đạt được các
mục tiêu đề ra ở mức
cao.
– Công tác kiểm tra,
đánh giá được thực
hiện thường xuyên,
liên tục trên nhiều đối
tượng.
– Sinh viên rất háo hức
tham gia các buổi tư
vấn; hài lòng với nội
dung tư vấn và có được
định hướng nghề
nghiệp rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

Mức độ thực hiện tăng dần từ 1 đến 3, cụ thể như sau:

123
– Thực hiện rất hiếm khi,
chiếu lệ các hoạt động HN
và TVVL cho SV
– Phương pháp và hình
thức tư vấn hướng nghiệp
rất hiếm khi sử dụng
– Các yếu tố ảnh hưởng
nhiều đến hoạt động HN
và TVVL cho SV
– Thực hiện cơ bản các
hoạt động HN và TVVL
cho SV theo kế hoạch
– Phương pháp và hình
thức tư vấn hướng nghiệp
được sử dụng
– Các yếu tố ảnh hưởng ít
đến hoạt động HN và
TVVL cho SV
– Thực hiện thường xuyên
các hoạt động HN và
TVVL cho SV
– Phương pháp và hình
thức tư vấn hướng nghiệp
sử dụng thường xuyên
– Các yếu tố không ảnh
hưởng đến hoạt động HN
và TVVL cho SV

Ý kiến của Thầy/Cô chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không sử dụng vào mục đích nào khác.

Rất mong nhận được sự góp ý của các Thầy/Cô.
Câu 1: Theo Thầy/Cô, hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê hiện nay có tầm quan trọng như thế nào?
Rất quan trọng Ít quan trọng
Quan trọng Không quan trọng
Câu 2: Theo Thầy/Cô, việc tăng cường cán bộ quản lý có chuyên môn cho hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm hiện nay:
Rất kịp thời Kịp thời Không kịp thời
Câu 3: Theo Thầy/Cô, việc xây dựng và phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm hiện nay:
Rất tốt Tốt Chưa Tốt
Câu 4: Thầy (cô) đánh giá về vị trí, vai trò của hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê hiện nay như thế nào?

TTNỘI DUNGMỨC ĐỘ  
  123
1Giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, lựa chọn
được ngành học phù hợp.
  .
2Giúp sinh viên có thông tin về thị trường lao động
và tìm được việc làm phù hợp.
  .
3Tăng cường sự phối hợp giữa Trường với đơn vị
sử dụng lao động để việc đào tạo của Trường tiếp
cận với thực tiễn và đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  .
4Giúp sinh viên tìm nguồn việc làm từ các tổ chức,
công ty, doanh nghiệp có uy tín phù hợp với điều
kiện và thời gian học tập của sinh viên ở Trường.
  .
5Giúp SV trang bị những kỹ năng nghề nghiệp cần
thiết phục vụ cho tìm kiếm việc làm sau khi tốt
nghiệp
  .
6Giúp SV xác định mục tiêu học tập từ đó nỗ lực
thực hiện mục tiêu đó.
  .
7Ý kiến khác……………………………………………….  .

Câu 5: Thầy (cô) đánh giá như thế nào về thực hiện nội dung hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên của Trường hiện nay?

TTNội dungMức độ thực hiện  Kết quả thực hiện   
  3214321
 1. Hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê      .
1.1Tư vấn, giới thiệu về
ngành đào tạo của
trường, vị trí việc làm
sau tốt nghiệp.
      .
1.2Tổ chức các hoạt động
trao đổi về phương pháp
học tập, nội dung, đặc
điểm của ngành học
đang được đào tạo.
      .
1.3Tổ chức các hoạt động
ngoại khóa, giao lưu
với các đơn vị sử dụng
lao động…
      .
1.4Giải đáp thắc mắc của SV
về ngành nghề đào tạo.
      .
1.5Tổ chức chương trình
giao lưu với các đơn vị
tuyển dụng nhằm xác
định vị trí việc làm
trong tương lai.
      .
 2. Hoạt động tư vấn việc làm cho sinh viên      .
2.1Tổ chức hội thảo, tọa
đàm với đơn vị doanh
nghiệp, cơ quan, tổ
chức, cá nhân tuyển
dụng lao động
      .
2.2Tham gia giao lưu, hội
nghị, hội chợ việc làm.
      .
2.3Tư vấn, trang bị cho
SV một số kỹ tìm
kiếm việc làm
      .
2.4Thống kê tình hình việc
làm của SV hàng năm.
      .
2.5Đánh giá nhu cầu nhân
lực của các đơn vị
tuyển dụng.
      .
2.6Cung cấp thông tin cho
sinh viên về thị trường
lao động.
      .

Câu 6: Thầy/cô đánh giá như thế nào về việc sử dụng phương pháp và hình thức tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên trường Cao đẳng Thống kê hiện nay?

TTNội dungMức độ thực hiện  Kết quả thực hiện   
  3214321
1Tư vấn cá nhân      .
2Tư vấn trực tiếp tại văn
phòng Trung tâm tư
vấn tuyển sinh và giới
thiệu việc làm của
trường
      .
3Tư vấn qua điện thoại,
e – mail
      .
4Tư vấn qua trang
facebook của Trung
tâm
      .
5Tư vấn thông qua hoạt
động tuyển sinh, đón
tiếp sinh viên, sinh hoạt
chính trị đầu khóa
      .
6Phương thức khác (xin
nêu rõ nếu có)……..
      .

Câu 7: Thầy (cô) đánh giá như thế nào về thực trạng quản lý công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên của Trường hiện nay?

TTNội dungMức độ thực hiện   
  4321
 1. Thực trạng thực hiện lập kế hoạch hoạt động HN và TVVL cho sinh viên   .
1Xác định mục tiêu thực hiện hoạt động hướng
nghiệp, tư vấn việc làm cụ thể, rõ ràng.
   .
2Xác định thời gian thực hiện hoạt động hướng
nghiệp, tư vấn việc làm theo tháng, quý.
   .
3Phân bổ nguồn lực (con người, vật lực, tài lực) thực
hiện kế hoạch.
   .
4Dự kiến kết quả mà kế hoạch cần đạt được.   .
5Kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động
hướng nghiệp, tư vấn việc làm.
   .
 2. Thực trạng tổ chức thực hiện lập kế hoạch hoạt động HN và TVVL cho SV   .
1Tổ chức tìm hiểu nhu cầu tham gia hướng nghiệp, tư
vấn việc làm của sinh viên của trường
   .
2Đa dạng hóa nội dung, phương pháp và hình thức
thực hiện.
   .
3Phân công cán bộ phụ trách thực hiện hoạt động
hướng nghiệp, tư vấn việc làm.
   .
4Quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,
trách nhiệm của các bộ phận và thành viên tham gia
công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh
viên.
   .
5Thiết lập mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng,
các cơ quan đơn vị sử dụng lao động với nhà trường
trong công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho
SV.
   .
6Tổ chức bồi dưỡng năng lực cho các cán bộ, giảng
viên, chuyên viên trong triển khai nhiệm vụ hướng
nghiệp và tư vấn việc làm cho SV.
   .
7Xây dựng hồ sơ đánh giá SV (hồ sơ năng lực nghề
nghiệp sinh viên) để đưa ra sự tư vấn hữu ích nhất.
    
 3. Thực trạng chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt động HN và TVVL cho SV   .
1Hướng dẫn SV, cán bộ, giảng viên thực hiện các
hoạt động theo kế hoạch của trường.
   .
2Động viên, khích lệ SV, CB, chuyên viên tham gia
hoạt động tư vấn, hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ tư
vấn hướng nghiệp cho sinh viên
   .
3Khuyến khích tinh thần tự học, sáng kiến kinh nghiệm
và các ý kiến đóng góp của CBQL, GV về hoạt động
hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên.
   .
4Điều chỉnh kịp thời những vấn đề tồn tại trong tổ
chức hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên.
   .
5Theo dõi, giám sát hoạt động của đội ngũ trong hoạt
động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho SV.
   .
 4. Thực trạng kiểm tra, đánh giá thực hiện hoạt động HN và TVVL cho SV   .
1Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động
hướng nghiệp, tư vấn việc làm.
   .
2Kiểm tra việc thực hiện hoạt động hướng nghiệp, tư
vấn việc làm nghiêm túc.
   .
3Sử dụng hình thức đánh giá trên nhiều đối tượng SV
để có kết luận một cách khách quan
   .
4Phối hợp với các lực lượng kiểm tra để có được các
thông tin xác thực về việc thực hiện hoạt động
hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên.
   .

Câu 8: Theo Thầy (cô) các yếu tố dưới đây có ảnh hưởng đến hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên của trường Cao đẳng Thống kê như thế nào?

TTCác yếu tố ảnh hưởngMức độ ảnh hưởng .
  123
1Những tác động từ cộng cách mạng 4.0 mang lại.  .
2Nhận thức của SV về hoạt động hướng nghiệp, tư
vấn việc làm.
  .
3Nhận thức của CBQL, giảng viên, chuyên viên nhà
trường trong thực hiện hoạt động hướng nghiệp, tư
vấn việc làm
  .
4Năng lực, trình độ, phẩm chất của đội ngũ CBQL,
giảng viên, chuyên viên tham gia hoạt động hướng
nghiệp, tư vấn việc làm.
  .
5Nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt
động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV.
  .
6Hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công
tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV.
  .
7Cơ chế quản lý, phối hợp giữa các đơn vị liên quan
trong thực hiện hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc
làm cho sinh viên.
  .
8Đặc điểm tâm sinh lý của sinh viên  .
9Cơ chế chính sách sử dụng lao động xã hội  .
10Yếu tố khác………………………………………  .

Câu 9: Thầy (cô) có đề xuất gì để nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên của Trường hiện nay?

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Thông tin cá nhân:

Họ và tên:…………………………………………………nam (nữ/)…………….

Tuổi:………………………chức vụ:………………………………………………

Trình độ chuyên môn:…………………….Thâm niên công tác…………………..

Xin trân trọng cảm ơn Thầy (cô)!

Phụ lục 03

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho Cán bộ quản lý, Giảng viên, Chuyên viên

Trường Cao Đẳng Thống kê)

Để thực hiện đề tài nghiên cứu về “Quản lý hoạt động hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên ở trường Cao đẳng Thống kê”, cần khảo sát các ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. Xin các Thầy/Cô vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (X) vào ô mà Thầy/Cô cho là phù hợp nhất, hoặc bổ sung ý kiến vào chỗ trống.

Ý kiến của Thầy/ Cô chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không sử dụng vào mục đích nào khác.

Rất mong nhận được sự góp ý của các Thầy/Cô.

STTNội dung các biện phápMức độ cần thiết  Mức độ khả thi  
  Ít
cần
thiết
Cần
thiết
Rất
cần
thiết
Ít
khả
thi
Khả
thi
Rất
khả
thi
1Lập kế hoạch hoạt động HN &
TVVL cho sinh viên trường Cao
đẳng Thống kê gắn với nhu cầu
phát triển nguồn nhân lực
     .
2Chỉ đạo thực hiện HN, TVVL cho
SV với nội dung, phương pháp và
hình thức đa dạng
     .
3Tổ chức bồi dưỡng cho đội ngũ
CBQL, GV, CV nhà trường về
hoạt động hướng nghiệp và tư
vấn việc làm
     .
4Thiết lập mối quan hệ với các
doanh nghiệp trong HN & TVVL
cho SV
     .
5Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt
động hướng nghiệp và tư vấn việc
làm cho sinh viên
     .

Thầy/cô có thể nêu thêm một số biện pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động HN & TVVL và quản lý hoạt động HN & TVVL cho SV ở trường ta:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Thông tin cá nhân:

Họ và tên:…………………………………………………nam (nữ/)…………….

Tuổi:………………………chức vụ:………………………………………………

Trình độ chuyên môn:…………………….Thâm niên công tác…………………..

Xin trân trọng cảm ơn Thầy (cô)!

Phụ lục 04

TỔNG CỤC THỐNG KÊ TRƯỜNG CAO ĐẨNG THỐNG KÊ

Số: 215/KH-CĐTK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức

“Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019”

Căn cứ các công văn và thông báo tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Ninh cũng như nhu cầu về việc cung ứng việc làm cho sinh viên sắp tốt nghiệp; Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ việc làm trường Cao đẳng Thống kê dự kiến tổ chức chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019” dành cho các sinh viên đã tốt nghiệp, sinh viên Khoá 13 sắp tốt nghiệp cùng toàn thể sinh viên Nhà trường và các cá nhân có quan tâm.

Thời gian tổ chức: Dự kiến từ ngày 14/5/2019 đến ngày 17/5/2019.

Địa điểm: Hội trường

I. MỤC ĐÍCH

Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được tư vấn về các kỹ năng cần thiết khi đi phỏng vấn xin việc, tìm kiếm việc làm cũng như phát triển nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.

II. CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Về phía Nhà trường:

– Cung cấp thông tin, thông báo tuyển dụng của các, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tới các Khoa chuyên môn và tới sinh viên, đồng thời đăng tải lên Website Nhà trường, đăng tải lên Fanpage của Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm, các Fanpage của sinh viên toàn trường.

– Soạn thảo các công văn, kế hoạch tổ chức, thư mời tới doanh nghiệp. – Tổ chức các cuộc họp: họp Ban tổ chức và họp tổng kết rút kinh nghiệm.

– Sắp xếp các phòng phỏng vấn tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp đăng ký phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại nhà trường.

– Duy trì tốt mối liên hệ với các doanh nghiệp để thường xuyên tổ chức các chương trình tuyển dụng việc làm cho sinh viên. 2. Về phía các doanh nghiệp tới tham gia:

– Cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, địa chỉ, số điện thoại của đơn vị, các băng zôn, khẩu hiệu và kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2018 cho Nhà trường (trước ngày tổ chức phỏng vấn tuyển dụng 1 tuần).

– Xây dựng kế hoạch cụ thể cho việc phỏng vấn tuyển dụng sinh viên tại Nhà trường.

– Sau khi chương trình kết thúc chương trình phỏng vấn tuyển dụng 01 tháng: cung cấp đầy đủ thông tin, danh sách tham gia phỏng vấn, danh sách trúng truyển và mức lương sẽ được hưởng của các ứng viên trúng tuyển sau khi tham gia chương trình phỏng vấn; đồng thời đánh giá về chất lượng sinh viên nhà trường sau khi đã trở thành nhân viên của đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Công tác HSSV:

– Là đơn vị chính phối hợp cùng Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ việc làm để tổ chức chương trình.

– Cử cán bộ tham gia công tác phục vụ, bảo vệ an ninh, trông giữ xe, chụp ảnh và viết bài đăng tải website. – Đảm bảo tốt công tác thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết cho chương trình.

 – Phối hợp với Phòng Đào tạo & QLKH đăng tải các thông tin của doanh nghiệp và thông tin toàn bộ chương trình. 2. Phòng TCCH:

– Bố trí địa điểm tổ chức chương trình.

– Chuẩn bị các phòng học để tổ chức phỏng vấn, chuẩn bị phông chiếu và máy chiếu sẵn có trong phòng học.

– Cử cán bộ phục vụ âm thanh, máy chiếu, đường điện khi tổ chức các buổi phỏng vấn tuyển dụng. 3. Các Khoa chuyên môn:

– Thông báo tới toàn thể các Cố vấn học tập, trợ lý quản lý HSSV.

– Thông báo tới toàn thể sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và những sinh viên có quan tâm tham dự các đợt phỏng vấn của nhà tuyển dụng.

 IV. KINH PHÍ

Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch về việc tổ chức chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và tuyển dụng năm 2019” của nhà trường, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện để chương trình được diễn ra thành công.

Nơi nhận:

– BGH (b/c);

– Trung tâm Tuyển sinh & Hỗ trợ việc làm (t/h);

– Phòng Công tác HSSV (t/h);

– Phòng TCCH (p/h);

– Các khoa chuyên môn (p/h, t/h);

– Đăng tải website;

– Niêm yết các bảng tin;

– Lưu VT, TTTS.

HIỆU TRƯỞNG

Xem tất cả 122 trang.

Ngày đăng: 01/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí