Nhận Thức Của Hs Về Vấn Đề Qhtd Trước Hôn Nhân

Bảng 2.6: Nhận thức của HS về vấn đề QHTD trước hôn nhân Quan niệm Trường THCS Thị Trấn Ngô Đồng Trường THCS xã Giao Hà Chung Đồng ý Phân vân Không đồng ý Đồng ý Phân vân Không đồng ý Đồng ý Phân vân Không đồng ý SL % SL SL % SL ...

Chiến Lược Quốc Gia Về Skss Và Skss Vtn Ở Việt Nam

Trình GDSKSS VTN trong trường học và cộng đồng. Sự thay đổi này tập trung vào vấn đề giáo dục dân số, giới và giới tính, SKSSVTN… Tuy nhiên, trên thực tế chương trình này còn nhiều bất cập, không phù hợp với kinh nghiệm sống của ...