Đối Với Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hạ Long

HĐTN cho trẻ của GV và bước đầu đã có tác động tích cực trong phát triển kỹ năng nghề nghiệp cho GV. Tuy nhiên, do chưa có chương trình cụ thể về phát triển kỹ năng; thiếu tài liệu tham khảo, sự chú trọng vào tổ chức phát triển ...

Bồi Dưỡng Phát Triển Kỹ Năng Tổ Chức Hđtn Cho Gv

Để GV và CBQL giáo dục tiếp thu có hiệu quả tri thức cơ bản về HĐTN và kỹ năng tổ chức HĐTN cần có biện pháp và hình thức cụ thể theo một trình tự nhất định, có khả năng thực hiện trong thực tế sẽ góp phần nâng cao nhận ...

Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Hiệu Quả, Tính Toàn Diện

Công tác xây dựng kế hoạch đã được triển khai và đã có định hướng tầm nhìn, việc thiết kế chương trình đã cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế của các nhà trường, đã bám sát yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục ...

Thực Trạng Tổ Chức Phát Triển Kỹ Năng Cho Giáo Viên

Số liệu khảo sát thể hiện ở bảng 2.9 cho thấy: Tất cả các nội dung trong việc tổ chức phát triển kỹ năng cho GV được thực hiện ở mức độ rất thường xuyên không cao, nội dung được thực hiện ở mức độ rất thường xuyên cao ...

Hoạt Động Trải Nghiệm Của Trẻ Mầm Non

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON‌ 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về kĩ ...