Tình Hình Tuyển Dụng Nhân Sự Công Ty Năm 2011­2012

B) Quy trình tuyển dụng Hình 4.3 Quá trình tuyển dụng Nhân sự của Công ty. Xác định công việc và nhu cầu tuyển dụng Thông báo nhu cầu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ Loại Xem xét và nghiên cứu hồ sơ Đạt Không đạt Tổ chức phỏng vấn ...

Trình Độ Học Vấn Của Cbcnv Công Ty Năm 2011 Và Năm 2012

B) Xét theo trình độ học vấn Bảng 4.2. Trình Độ Học Vấn Của CBCNV Công Ty Năm 2011 Và Năm 2012 ĐVT: người Trình độ 2011 2012 Chênh Lệch 2012/2011 SL % SL % ± % ĐH 32 21,05 36 20,93 4 12,5 CĐ 5 3,29 5 2,91 0 0 TC 10 6,58 15 8,72 5 50 CNKT 40 26,32 43 25 3 ...

Các Yếu Tố Thúc Đấy Và Duy Trì Công Nhân Làm Việc

Bảng 3.1. Các Yếu Tố Thúc Đấy Và Duy Trì Công Nhân Làm Việc Các yếu tố thúc đẩy ­ Bản thân công việc ­ Trách nhiệm ­ Sự công nhận ­ Thành đạt ­ Cơ hội phát triển Các yếu tố duy trì ­ Điều kiện làm việc ­ Chính sách và qui ...

Cấu Trúc Của Khóa Luận. Khóa Luận Gồm 5 Chương:

1.4. Cấu trúc của khóa luận. Khóa luận gồm 5 chương: Chương I: Mở Đầu: Đặt vấn đề nêu ra sự cần thiết của khóa luận, giới hạn của khóa luận, mục đích, phạm vi không gian, thời gian và cấu trúc nghiên cứu của khóa luận. Chương ...