Hoạt Động Đào Tạo Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực

Năng cao nhằm theo kịp đà phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật hiện đại. Cạnh tranh sắp tới trong ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ ngân hàng, chính là cạnh tranh về quản trị trong công nghệ. Đây cũng là lý do để các ngân hàng ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí