Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Xem tất cả 130 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 16 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 16

Báo cáo KQ HĐKD (Đơn vị: triệu VND) Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.833 220.584 1.174.479 732.146 297.341 70.561 84.992 2. Các khoản giảm trừ doanh thu - - - - - - - 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 15 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 15

Trên cơ sở phân tích thực tiễn hoạt động thẩm định cho vay dự án đầu tư tại phòng tài trợ dự án của VCB và một số chi nhánh, luận án đã chỉ ra một số bất cập, tồn tại trong hoạt động thẩm định cho vay dự án đầu tư của ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 14 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 14

Mỗi cán bộ thẩm định tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực, ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của một ngân hàng. Hiện nay, trình độ công nghệ của ngân hàng và công nghệ thẩm định của các tổ chức tín dụng khu ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 13 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 13

Ro: Chi phí sử dụng vốn lợi nhuận giữ lại R NE : Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường phát hành mới a. Xác định chi phí sử dụng vốn vay dài hạn sau thuế ( R L) Chi phí sử dụng vốn vay dài hạn là khoản lãi vay phải trả cho các chủ ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 12 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 12

Xét cơ chế đánh giá thông tin, dành ra một khoản chi phí để đánh giá thông tin có chất lượng tốt và cần thiết cho công tác thẩm định dự án đầu tư. VCB nên thành lập phòng hoặc bộ phận kiểm toán khách hàng có quan hệ tín dụng ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 11 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 11

Việc thẩm định cho vay dự án đầu tư phụ thuộc nhiều vào thông tin do khách hàng cung cấp. Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách về quản lý đầu tư, về tính công khai trong hoạt động của các doanh nghiệp, về các quy định trong hoạt động ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 10 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 10

Mẫu mã của sản phẩm như thế nào? Yêu cầu kỹ thuật, tay nghề để sản xuất sản phẩm có cao không.? c. Công nghệ, thiết bị Quy trình công nghệ có tiên tiến, hiện đại không? Ở mức độ nào của thế giới. Công nghệ có phù hợp với ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 9 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 9

STT Tên chỉ tiêu CĐT DA Bệnh viện CĐT DA Khu căn hộ và TTTM CĐT DA Nhà máy sản xuất bột đá CĐT DA Hạ tầng lấn biển CĐT DA Khu Resort biển 2011 2012 2013 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2012 2013 2014 1 Tăng trưởng doanh thu (%) 233 86.9 33.6 ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 8 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 8

STT Thông tin DAĐT lựa chọn nghiên cứu tại VCB DAĐT Bệnh viện DAĐT Khu căn hộ và TTTM DAĐT Nhà máy SX bột đá DAĐT Hạ tầng lấn biển DAĐT Khu Resort bờ biển 1 Thời gian thẩm định 2013 2014 2014 2013 2014 2 Mô tả dự án Bệnh viện đa khoa ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 7 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 7

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (nguồn: [31]) 65 2.1.2. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn Huy động vốn từ nền kinh tế giai ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 6 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 6

- 2 tuần cho việc hoàn chỉnh biên bản thẩm định g) Về tổ chức và nhân sự cho thẩm định - Tổ chức "Nhóm thẩm định dự án" với trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, trong đó trưởng nhóm giữ vai trò quản lý, theo dõi công tác ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 5 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 5

Thời gian thẩm định là một trong các chỉ tiêu quan trọng đánh giá mức độ hoàn thiện công tác cho vay DAĐT tại NHTM. Nhìn chung, việc hoàn thiện công tác cho vay DAĐT tại NHTM luôn hướng tới mục tiêu rút ngắn thời gian thẩm định để ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 4 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 4

Thẩm định dòng tiền là xem xét dòng tiền tính toán có phù hợp hay không. Khi thẩm định dòng tiền dự án, cần chú ý tới loại bỏ chi phí chìm ra khỏi dòng tiền và đưa chi phí cơ hội của dự án vào phân tích. -Chi phí chìm: là chi phí ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 3 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 3

Một là: Khối lượng cho vay lớn, thời hạn cho vay dài. So với các khoản cho vay ngắn hạn có thời gian dưới 01 năm thì cho vay DAĐT là hoạt động có tính rủi ro cao. Điều này xuất phát từ đặc điểm về thời hạn cho vay dài và khối ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 2 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 2

Các chỉ tiêu thẩm định tài chính, phân tích rủi ro của dự án. Tác giả khẳng định nội dung thẩm định tài chính dự án là khâu quan trọng nhất trong thẩm định dự án đầu tư. TS. Trần Thị Mai Hương (2007) trong “ Hoàn thiện công tác ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 1 thumb

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 1

Luận Án Tiến Sỹ Kinh Tế Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Cho Vay Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Số: 62.34.02.01 Người Hướng Dẫn Khoa Học 1. Pgs.ts ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số