Kiểm Định Bằng Phần Mềm Spss

Phụ lục 7. Kiểm định bằng phần mềm SPSS A. Kiểm định mô tả loai hinh (linh vuc) cua du an Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid cong nghiep 29 29,0 29,0 29,0 giao thong 11 11,0 11,0 40,0 nong nghiep-lam nghiep-thuy loi-thuy san 16 16,0 16,0 56,0 cong trinh ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí