Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 16

Báo cáo KQ HĐKD (Đơn vị: triệu VND) Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 10.833 220.584 1.174.479 732.146 297.341 70.561 84.992 2. Các khoản giảm trừ doanh thu - - - - - - - 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp ...

Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - 15

Trên cơ sở phân tích thực tiễn hoạt động thẩm định cho vay dự án đầu tư tại phòng tài trợ dự án của VCB và một số chi nhánh, luận án đã chỉ ra một số bất cập, tồn tại trong hoạt động thẩm định cho vay dự án đầu tư của ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí