Biểu Đồ Số Lượng Nhân Viên Giai Đoạn 2010- 2012

Các ngân hàng trong nước. Để đảm bảo lợi nhuận mà vẫn hoạt động tốt, một số ngân hàng đã chấn chỉnh lại đội ngũ nhân sự của mình. Chính vì vậy, năm 2012 số lượng lao động của Agribank Hương Trà giảm 2 người so với năm ...

Biểu Đồ Về Giới Tính Của Khách Hàng Điều Tra

KH chiếm tỉ lệ 29 % và trên 5 năm có 20 KH chiếm 20%. Tuy nhiên, khoảng thời gian KH giao dịch từ 3 – 5 năm chiếm tỉ trọng lớn nhất với 29 % lượng KH. (Nguồn xử lý số liệu SPSS và Excel) Hình 2.7: Biểu đồ thời gian KH giao dịch tại chi ...

Thang Đo Các Thành Phần Năng Lực Phục Vụ Reliability Statistics

II. Đặc điểm đối tượng điều tra 1.1. Thời gian KH giao dịch với NH thoi gian KH giao dich voi ngan hang Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid duoi 1 nam 26 26.0 26.0 26.0 1 - 3 nam 25 25.0 25.0 51.0 3 - 5 nam 29 29.0 29.0 80.0 tren 5 nam 20 20.0 20.0 100.0 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí