Đánh giá chất lượng phục vụ của giao dịch viên đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng agribank - chi nhánh thị xã hương trà - 11


Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm


Independent Samples TestLevene's Test for Equality of

Variances


t-test for Equality of Means


F


Sig.


t


df


Sig. (2-

tailed)


Mean Difference


Std. Error Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower

Upper

F1 Equal variances assumed

Equal variances not assumed

.594

.443

1.900


1.897

97


95.1

65

.060


.061

.19631


.19631

.10329


.10349

-.00870


-.00914

.40132


.40176

F2 Equal variances assumed

Equal variances not assumed

1.560

.215

3.288


3.273

97


93.4

18

.001


.001

.35260


.35260

.10723


.10774

.13978


.13865

.56542


.56655

F3 Equal variances assumed

Equal variances not assumed

3.282

.073

1.484


1.467

97


87.3

99

.141


.146

.17485


.17485

.11782


.11922

-.05899


-.06211

.40869


.41181

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 93 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng phục vụ của giao dịch viên đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng agribank - chi nhánh thị xã hương trà - 11


Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm


5.7. Lòng trung thành của KH


anh/ chi co tiep tuc giao dich tai ngan hang NH AgribankFrequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid co

89

89.0

89.0

89.0

khong

11

11.0

11.0

100.0

Total

100

100.0

100.05.8. Giới thiệu người khác


anh/ chi se gioi thieu ngan hang NH Agribank cho nguoi khac


Frequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Co

82

82.0

82.8

82.8

Khong

17

17.0

17.2

100.0

Total

99

99.0

100.0


Missing 9

1

1.0Total

100

100.0
Xem tất cả 93 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí