Một Số Mô Hình Đo Lường Chất Lượng Dịch Vụ

Sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ là hai khái niệm phân biệt nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Chất lượng dịch vụ là khái niệm khách quan, mang tính nhận thức. Trong khi đó, sự hài lòng là kết hợp của thành ...

Hệ Số Cronbach’S Alpha Các Nhân Tố Chất Lượng Dịch Vụ

Có nhân viên phụ trách, email liên lạc, đường dây nóng -,763 Thời gian giao dịch thuận tiện cho khách hàng ,724 Eigenvalue 3,273 2,919 2,431 2,287 2,201 1,172 1,107 Phương sai trích lũy tiến 16,366 30,961 43,118 54,553 65,560 71,421 76,955 (Nguồn: Xử lý số ...

Giá Trị Trung Bình Về Sự Hòa Lòng Của Khách Hàng

Trong ba biến thuộc nhân tố Sự cảm thông, chỉ có biến "Nhân viên tín dụng hiểu được những nhu cầu của khách hàng" là có GTTB nhỏ hơn 3,4 tức là nằm trong khoảng Trung lập còn hai biến còn lại đều có GTTB nằm trong khong Hài lòng. Nhìn ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí