Thang Đo Các Thành Phần Năng Lực Phục Vụ Reliability Statistics


II. Đặc điểm đối tượng điều tra

1.1. Thời gian KH giao dịch với NH


thoi gian KH giao dich voi ngan hangFrequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid duoi 1

nam


26


26.0


26.0


26.0

1 - 3 nam

25

25.0

25.0

51.0

3 - 5 nam

29

29.0

29.0

80.0

tren 5 nam

20

20.0

20.0

100.0

Total

100

100.0

100.0


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 93 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng phục vụ của giao dịch viên đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng agribank - chi nhánh thị xã hương trà - 9


1.2. Giới tính

Xin vui long cho biet gioi tinh cua anh/ chi


Frequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid nam

52

52.0

52.5

52.5

nu

47

47.0

47.5

100.0

Total

99

99.0

100.0


Missing 9

1

1.0Total

100

100.0
1.3. Tuổi


Xin vui long cho biet tuoi cua anh/ chiFrequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid duoi 22 tuoi

18

18.0

18.4

18.4

tu 23 - 40

tuoi


32


32.0


32.7


51.0

tu 41 - 55

tuoi


29


29.0


29.6


80.6

tren 55 tuoi

19

19.0

19.4

100.0

Total

98

98.0

100.0


Missing 9

2

2.0Total

100

100.0
1.4. Nghề nghiệp


xin vui long cho biet nghe nghiep cua anh/ chi


Frequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid kinh doanh buon

ban


20


20.0


20.4


20.4

lam nong

24

24.0

24.5

44.9

cong nhan vien chuc


32


32.0


32.7


77.6

can bo huu tri

9

9.0

9.2

86.7

Khac

13

13.0

13.3

100.0

Total

98

98.0

100.0


Missing 9

2

2.0Total

100

100.01.5. Thu nhập


Xin vui long cho biet thu nhap cua anh/ chiFrequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid duoi 1,5

trieu


26


26.0


26.5


26.5

tu 1,5 - 3

trieu


35


35.0


35.7


62.2

tu 3 - 5 trieu

14

14.0

14.3

76.5

tren 5 trieu

23

23.0

23.5

100.0

Total

98

98.0

100.0


Missing 9

2

2.0Total

100

100.01.6. Lý do KH sử dụng dịch vụ của NH


anh/chi su dung dich vu cuaNH Agribank vi NH co thuong hieu va uy tin


Frequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid Co

74

74.0

74.0

74.0

khong

26

26.0

26.0

100.0

Total

100

100.0

100.0anh/chi su dung dich vu cua NH Agribank vi dia diem giao dich thuan loi


Frequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid co

69

69.0

69.0

69.0

khong

31

31.0

31.0

100.0

Total

100

100.0

100.0anh/chi su dung dich vu cuaNH Agribank vi hinh thuc khuyen mai hap danFrequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid co

46

46.0

46.0

46.0

khong

54

54.0

54.0

100.0

Total

100

100.0

100.0anh/chi su dung dich vu cuaNH Agribank vi dich vu chat luong tot


Frequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid co

56

56.0

56.0

56.0

khong

44

44.0

44.0

100.0

Total

100

100.0

100.0anh/chi su dung dich vu cuaNH Agribank vi ly do khac


Frequenc y


Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid co

3

3.0

3.0

3.0

khong

97

97.0

97.0

100.0

Total

100

100.0

100.0


II. Kiểm tra độ tin cậy của thang đo


Cronbach's Alpha


N of Items

.781

5

2.1. Thang đo các thành phần Năng lực phục vụ Reliability Statistics


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

GDV co thai do lich

su, nha nhan voi

14.7800

5.264

.457

.771

khach hang

GDV co du kien thuc

giai dap thac mac cho

14.4400

4.512

.618

.719

khach hang

GDV co thao tac

nghiep vu chuyen

14.5300

4.656

.603

.724

nghiep

GDV co kha nang giao tiep tot

14.4100

5.052

.467

.770

GDV co hanh vi tao

duoc long tin va su an

14.5200

4.656

.642

.712

tam cho khach hang

2.2. Thang đo các thành phần Mức độ đồng cảm


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha


N of Items

.612

3


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

GDV quan tam den khach hang


6.7700


1.856


.535


.386


GDV hieu duoc nhu

cau dac biet va loi ich

7.1200

1.581

.384

.585

ma khach hang muon

GDV thuc hien giao

dich nhanh chong

giam thoi gian cho doi

6.8700

1.831

.374

.577

cua khach hang

2.3. Thang đo các thành phầnKhả năng sẵn sang đáp ứng yêu cầu của KH


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.743

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

GDV huong dan thu

tuc giao dich mot cach

14.0100

5.465

.512

.696

day du, de hieu

GDV tra loi thoa dang

moi thac mac cua

13.8300

5.193

.553

.680

khach hang

GDV phuc vu nhanh chong, dung han

13.8900

5.372

.493

.703

GDV phuc vu chu dao trong gio cao diem

13.9900

5.141

.558

.678

GDV phuc vu chu dao

doi voi tat ca cac khach

13.8800

5.662

.416

.730

hang

2.4. Thang đo các thành phần Mức độ tin cậy


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.719

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

GDV cung cap dich

vu cho khach hang

14.7100

4.673

.555

.643

dung nhu cam ket

GDV tu van cac dich vu phu hop

14.5500

4.836

.510

.661

GDV khong de xay ra sai xot nao

14.7700

4.866

.395

.707

GDV luon tinh dung

tien su dung dich vu

va thanh toan tien du

14.4800

4.798

.546

.648

thua

GDV bao mat tot

thong tin cho khach

14.2500

4.674

.414

.702

hang


2.5. Thang đo các thành phần Phương tiện hữu hình


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha


N of Items

.628

2


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

GDV co ngoai hinh

de nhin va tao duoc

thien cam cho khach

4.1300

.680

.482

.a

hang

GDV co trang phuc goc gang va lich su

3.5500

1.301

.482

.a

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model assumptions. You may want to check item codings.III. Phân tích nhân tố


3.1. EFA lần 1


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.


.882

Bartlett's Test of Approx. Chi-Square

711.831

Sphericity df

190

Sig.

.000


Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm


Total Variance ExplainedComponen t

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

7.002

35.008

35.008

7.002

35.008

35.008

3.993

19.964

19.964

2

1.693

8.465

43.473

1.693

8.465

43.473

3.058

15.288

35.252

3

1.261

6.307

49.780

1.261

6.307

49.780

2.374

11.871

47.123

4

1.100

5.498

55.278

1.100

5.498

55.278

1.631

8.155

55.278

5

.998

4.992

60.2706

.943

4.713

64.9837

.800

3.998

68.9818

.735

3.675

72.6569

.698

3.489

76.14410

.619

3.096

79.24011

.599

2.994

82.23412

.561

2.805

85.03913

.486

2.431

87.47114

.458

2.290

89.76015

.422

2.109

91.86916

.399

1.997

93.86717

.374

1.872

95.73918

.317

1.587

97.32519

.289

1.444

98.76920

.246

1.231

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


SVTH: Nguyễn Thành Duy


Rotated Component MatrixaCo

mponent

1

2

3

4

GDV quan tam den khach hang

.685
GDV huong dan thu tuc giao dich mot cach day du, de hieu

.659
GDV thuc hien giao dich nhanh chong giam thoi gian cho doi cua khach hang


.630
GDV phuc vu nhanh chong, dung han

.624
GDV hieu duoc nhu cau dac biet va loi ich ma khach hang muon


.601
GDV cung cap dich vu cho khach hang dung nhu cam ket

.581

.459GDV tra loi thoa dang moi thac mac cua khach hang

.579
GDV co thai do lich su, nha nhan voi khach hang

.564

.401GDV phuc vu chu dao trong gio cao diem

.494
GDV phuc vu chu dao doi voi tat ca cac khach hang


.764GDV tu van cac dich vu phu hop


.687GDV luon tinh dung tien su dung dich vu va thanh toan tien du thua.596


.451


GDV khong de xay ra sai xot nao


.572GDV co du kien thuc giai dap thac mac cho khach hang

.474

.513GDV bao mat tot thong tin cho khach hang.456GDV co kha nang giao tiep tot.775


GDV co thao tac nghiep vu chuyen nghiep.662


GDV co hanh vi tao duoc long tin va su an tam cho khach hang
.596


GDV co trang phuc goc gang va lich su

.853

GDV co ngoai hinh de nhin va tao duoc thien cam cho khach hang

.822

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a. Rotation converged in 8 iterations.


3.2. EFA lần 2


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.


.877

Bartlett's Test of Approx. Chi-Square

675.756

Sphericity

df


171

Sig.

.000


Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Ngô Minh Tâm


Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

6.717

35.355

35.355

6.717

35.355

35.355

4.022

21.166

21.166

2

1.689

8.888

44.243

1.689

8.888

44.243

2.698

14.200

35.366

3

1.249

6.576

50.819

1.249

6.576

50.819

2.396

12.613

47.980

4

1.087

5.723

56.543

1.087

5.723

56.543

1.627

8.563

56.543

5

.971

5.109

61.6526

.876

4.610

66.2627

.799

4.203

70.4658

.699

3.677

74.1429

.641

3.373

77.51510

.614

3.230

80.74511

.598

3.146

83.89112

.528

2.781

86.67213

.458

2.411

89.08214

.428

2.254

91.33615

.406

2.134

93.47016

.380

2.000

95.47017

.319

1.678

97.14918

.295

1.553

98.70119

.247

1.299

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Xem tất cả 93 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí