Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay

Xem tất cả 185 trang, được chia thành 23 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 23 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 23

96. Minh Nhật (2012), “Vai trò phản biện của báo chí là rất quan trọng” , Báo mới điện tử , ngày 20-6. 97. Tô Phán (2012), “Đảng lãnh đạo báo chí trong giai đoạn hiện nay”, Báo Hà Nội mới điện tử , ngày 22-10. 98. Deborah Potter (2007), ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 22 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 22

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Víchto Aphanaxép (1995), Quyền lực thứ tư và bốn đời Tổng bí thư, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2. Lý Diệu Bác (2009), Công tác tư tưởng cần tăng cường đổi mới và tính thời đại , Tạp chí Pháp chế ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 21 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 21

Với những cán bộ cố tình vi phạm luật pháp, hoặc lợi dụng báo để thực hiện mưu đồ xấu. Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với báo điện tử và cơ quan chủ quản báo điện tử cần thực hiện một số ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 20 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 20

Của hội viên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 21-8-2004 của Ban Bí thư “về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 19 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 19

Tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí … và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo điện tử. Chỉ thị số 52-CT/TW ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 18 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 18

Chỉ thị số 52-CT/TW của BBT nhấn mạnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên về vị ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 17 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 17

Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI BÁO ĐIỆN TỬ ĐẾN NĂM 2020 4.1. DỰ BÁO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 16 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 16

Lĩnh chính trị, bị mua chuộc, dụ dỗ để đưa tin, bài, hình ảnh không đúng sự thật đưa lên mạng, báo điện tử. Những vấn đề nêu trên gây nên những khó khăn nhất định đối với sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử. ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 15 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 15

Nước ta hiện nay) đối với báo điện tử. Khi Đảng ban hành Chỉ thị số 52- CT/TW, các cấp ủy đảng, nhất là cấp ủy của các cơ quan quản lý, cơ quan báo điện tử đã chậm, thậm chí không tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 14 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 14

Sự quan tâm đầu tư của chính quyền, đến nay các cơ quan báo điện tử ở Việt Nam đều trang bị vi tính gồm các máy móc, thiết bị nhập tin, dựng trang làm hình, làm ảnh. để trình bày hoàn tất trước khi đưa tin và phát mạng. Cùng các ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 13 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 13

Mặt kỹ thuật, do không được đầu tư bài bản từ ban đầu, hạ tầng công nghệ của một số báo trở nên lạc hậu, không theo được sự phát triển về mặt nội dung. Khả năng mở rộng kém, do thiết kế ban đầu không tốt, nên tính mở ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 12 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 12

Kê đều phải làm thủ công, với số lượng nhiều dẫn đến kết quả không chính xác. Do mất nhiều thời gian làm thủ công (như làm nhuận bút, quản lý công văn, thống kê tin, bài…) nên công tác chuyên môn của phóng viên, biên tập viên ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 11 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 11

Chương 3 THỰC TRẠNG BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BÁO ĐIỆN TỬ 3.1. THỰC TRẠNG BÁO ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM 3.1.1. Thành tựu 3.1.1.1. Về quy mô, số lượng báo điện tử Theo Cục Báo chí và Cục Phát thanh, ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 10 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 10

Nghị quyết Trung ương năm khóa X khẳng định: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng” [59, tr.75]. Xét cho cùng, công tác kiểm tra, ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 9 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 9

Có thể nói rằng, việc cung cấp thông tin toàn diện, chính xác, kịp thời cho báo điện tử là bảo đảm cho báo điện tử hoạt động vừa phong phú, đa dạng, vừa đúng định hướng chính trị trong mọi hoàn cảnh. 2.2.2.7. Đảng lãnh đạo ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 8 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 8

Nước về báo chí, bảo đảm cho báo điện tử hoạt động theo đúng định hướng của Đảng. Đảng lãnh đạo Nhà nước xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển báo điện tử. Cơ quan nhà nước có ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 7 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 7

Nằm trong tốp các nước có tốc độ phát triển internet nhanh nhất thế giới. Nếu xét về số lượng người sử dụng internet, Việt Nam xếp thứ 17 trong số 20 nước có dân số internet đông nhất. Sự thay đổi của công nghệ sẽ dẫn đến ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 6 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 6

Vụ như quảng cáo, nhắn tin. vốn là nguồn thu lớn của báo in, đồng thời còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích khác đang là thế mạnh của báo điện tử. Khác với báo điện tử, báo in, báo hình, báo nói cần có sự chứng kiến tại ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 5 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 5

Biến khắp thế giới. Một số nhà nghiên cứu đã định nghĩa, thời đại ngày nay là thời đại internet và đề nghị dùng khái niệm này thay thế khái niệm toàn cầu hóa. Internet ngày nay được sử dụng phổ biến qua đường điện thoại, ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 4 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 4

Báo điện tử nói riêng; nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo, đặc biệt là tổng biên tập, phó tổng biên tập các báo điện tử; lãnh đạo, ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 3 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 3

Chính đáng của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước; góp phần tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 2 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 2

Nước, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; báo chí luôn cần có sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường công tác xây dựng Đảng và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong các cơ ...

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 1 thumb

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 1

Mở Đầu 1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài Báo Chí Cách Mạng Việt Nam Có Vai Trò Đặc Biệt Quan Trọng Trong Việc Tuyên Truyền Đường Lối, Chủ Trương Của Đảng, Chính Sách Và Pháp Luật Của Nhà Nước, Góp Phần Nâng Cao Nhận Thức, Tư ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số