Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 20


của hội viên. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 21-8-2004 của Ban Bí thư “về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HNB Việt Nam trong thời kỳ đổi mới” là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng với báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng.

Hai là, HNB cần tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và công tác quản lý báo điện tử với các báo điện tử lớn của nước ngoài cho hội viên. Tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế để bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, phóng viên, hội viên, đồng thời chống các ý đồ “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực này. Tiến tới xây dựng các viện nghiên cứu khoa học báo điện tử, các bảo tàng báo điện tử phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ, giáo dục truyền thống và nâng cao hiểu biết của nhân dân về nghề báo và những người làm báo.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động của HNB Việt Nam, góp phần giáo dục ý thức, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo điện tử. HNB Việt Nam cần tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức và điều hành các câu lạc bộ báo chí chuyên ngành của báo chí nói chung, trong đó có báo điện tử, thu hút được nhiều hội viên báo điện tử tham gia. HNB Việt Nam tăng cường hơn nữa và phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT-TT trong việc tổ chức giao ban báo chí hằng tuần; xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật cho hoạt động báo điện tử; bảo vệ nhà báo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các hội viên; khen thưởng và phát triển hội viên báo điện tử.

4.2.5. Đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo điện tử và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác tại các cơ quan báo điện tử

Việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên báo điện tử có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hoạt động báo điện tử. Cấp ủy đảng cơ quan báo điện tử cần lãnh đạo xây dựng quy chế tuyển


dụng, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ

luật trong cơ quan mình.

Vai trò của người lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới là ở việc xây dựng cho mỗi thành viên của các báo điện tử động cơ làm việc đúng đắn, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, quy chế sinh hoạt, xây dựng tập thể đoàn kết, các thành viên có mối quan hệ phát triển đa dạng, lành mạnh để ngoài công việc chung, các thành viên tập thể còn trao đổi tình cảm, hiểu biết, cảm thông, chia sẻ, hợp tác với nhau trong cuộc sống. Người lãnh đạo hòa mình như một thành viên bình đẳng, tin cậy trong tập thể, đại diện cho các lợi ích tập thể và là người điều hành các hoạt động tập thể. Ngược lại, tập thể cũng đòi hỏi cao ở người lãnh đạo, quản lý về những phẩm chất chính trị đạo đức tốt, năng lực công tác chuyên môn vững vàng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay

4.2.5.1. Để đẩy mạnh công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo điện tử cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, lãnh đạo các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ quan quản lý và cơ quan báo điện tử tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan báo điện tử, cơ quan chủ quản báo điện tử, tập trung củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, tổng biên tập và phó tổng biên tập.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 20

Hai là, thực hiện công khai, dân chủ trong công tác quy hoạch cán bộ. Việc quy hoạch cán bộ là một nội dung quan trọng của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của báo điện tử. Tiến hành quy hoạch đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo điện tử một cách đồng bộ ở các cấp lãnh đạo theo phương châm quy hoạch lãnh đạo cấp dưới làm căn cứ, cơ sở cho quy hoạch lãnh đạo cấp trên, quy hoạch lãnh đạo cấp trên là kết quả, động lực thúc đẩy và tạo điều kiện thực hiện quy hoạch lãnh đạo cấp dưới, bảo đảm yêu cầu “động” và “mở”, khắc phục việc khép kín trong quy hoạch. Tiến hành công khai quy hoạch sẽ tạo động lực, cơ sở có tính pháp để cấp ủy và người được quy hoạch phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành; đồng thời, cũng tạo điều kiện để cán bộ,


đảng viên, phóng viên, biên tập viên cơ quan báo điện tử tham gia theo dõi, giám sát kết quả phấn đấu rèn luyện của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, đóng góp vào việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo định kỳ, ngăn ngừa những sai phạm, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Ba là, hằng năm và từng giai đoạn, cơ quan chủ quản và cơ quan báo điện tử cần tiến hành rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, chuẩn bị, bổ sung đội ngũ kế cận các chức danh chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào các vị trí quan trọng, nhất là cán bộ phụ trách khâu nội dung. Chú trọng quy hoạch những cán bộ, phóng viên, biên tập viên được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành, có năng lực công tác và chuyên môn giỏi, phẩm chất đạo đức tốt.

Bốn là, xây dựng tiêu chuẩn chức danh cho từng vị trí làm việc ở cơ quan báo điện tử; để căn cứ quy hoạch xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn trong chiến lược phát triển của báo điện tử. Làm được điều này không chỉ chuẩn bị được một đội ngũ cán bộ kế cận bảo đảm đầy đủ các tiêu chí của người lãnh đạo, tránh tình trạng hụt hẫng, mà còn thông qua đó khuyến khích những người trong diện quy hoạch cố gắng phấn đấu để có thể đạt được kỳ vọng của bản thân cũng như sự tin tưởng của tập thể.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng chỉ rõ: “Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí, xuất bản vững vàng về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ và có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ mới” [58, tr. 226]. Chỉ thị số 52-CT/TW của BBT nhấn mạnh:

Tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng, trước hết tập trung củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, các tổng biên tập và phó tổng biên tập báo. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phóng viên báo chí, nhanh chóng hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, quản trị kinh doanh báo điện tử có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ và kỹ


thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kiên quyết thay thế những người không đủ phẩm chất, năng lực [6, tr.3].

4.2.5.2. Để đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ cán

bộ, phóng viên, biên tập viên báo điện tử cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hoạt động tại các báo điện tử một cách toàn diện: vững về chính trị, tư tưởng, nghiệp vụ và có năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của thời kỳ mới. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên và cả cán bộ làm công tác an ninh mạng các cơ quan báo điện tử và các cơ quan chức năng có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với đội ngũ phóng viên, nhân viên, cần cải cách công tác đào tạo từ bậc đào tạo đại học. Theo khảo sát ở một số báo điện tử, chỉ khoảng 50% sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể đáp ứng nhu cầu ngay, nghĩa là có thể bắt tay ngay vào làm việc của một người phóng viên. Thực tế này cũng được thể hiện ở một số báo điện tử, ngoài kiến thức nghiệp vụ báo chí, phóng viên rất cần được đào tạo chuyên ngành khoa học. Mặt khác, bản thân một số phóng viên học chuyên ngành báo chí cũng chưa phải đã nắm vững nghiệp vụ làm báo.

Thường xuyên mở những lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, nhân tập viên báo điện tử, bảo đảm cho tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo điện tử đều được đào tạo, bồi dưỡng. Mở các lớp bồi dưỡng cập nhật thông tin về từng lĩnh vực phù hợp với lĩnh vực phóng viên được phân công đảm nhiệm.

Đối với cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo điện tử cần có kế hoạch học tập, thường xuyên cập nhật kiến thức, đặc biệt về lý luận chính trị, coi đây là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

Hai là, các cơ quan của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ TT-TT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí


Minh, HNB Việt Nam và các ban, ngành có liên quan cần xây dựng, hoàn thiện hệ thống giáo dục, đào tạo cán bộ báo chí; thống nhất nội dung giảng dạy; biên soạn bộ lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, sách giáo khoa các môn học về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng; đào tạo, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy. Tăng cường đào tạo cán bộ mới, đi đôi với đào tạo lại, bồi dưỡng các cán bộ hiện đang giữ trách nhiệm quản lý ở các cơ quan báo điện tử. Để có một đội ngũ những người làm báo vừa có đạo đức, vừa nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, tức vừa “hồng”, vừa “chuyên”, việc xây dựng kế hoạch đào tạo dài hạn và thường xuyên hợp lý là rất quan trọng. Thực tế đã chỉ ra rằng, dù có theo học bao nhiêu khóa, nhưng bản thân không chú trọng khâu tự đào tạo, tự học suốt đời thì khó có thể thành công. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, quan hệ quốc tế, khoa học, công nghệ... có những sự thay đổi, phát triển liên tục, nếu không tự học hỏi, tự cập nhật sẽ bị lạc hậu.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan báo điện tử phải là người biết phát hiện vấn đề đặt ra cho cơ quan, từ đó tìm ra cách để giải quyết vấn đề, điều quan trọng là tập hợp lực lượng để giải quyết vấn đề. Như vậy, lãnh đạo không chỉ là nhận thức, mà còn là một khoa học, nghệ thuật. Cán bộ quản lý cơ quan báo có hai loại: một là, tuyển từ nơi khác về; hai là, trưởng thành tại chỗ. Nếu tuyển chọn từ nơi khác về, lãnh đạo cơ quan báo điện tử bắt buộc phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy chế như trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác, độ tuổi, đạo đức, lối sống và quy trình bổ nhiệm. Ngoài ra, các cán bộ này cũng cần có một thời gian thử thách bằng chính công việc mà người đó sẽ đảm nhiệm trong tương lai, qua đó đánh giá khả năng quản lý, khả năng đảm nhận nhiệm vụ của người đó. Bởi, đây là lĩnh vực thuộc khoa học quản lý, đặc biệt là quản lý con người làm việc trong lĩnh vực báo chí, nhất là báo điện tử - lĩnh vực rất nhạy cảm. Với cán bộ trưởng thành tại chỗ, phải tuyển chọn những người qua thực tế tỏ rõ có năng lực làm báo, có trách nhiệm cao trong công việc, gương mẫu trong lối


sống, có khả năng quy tụ, đoàn kết mọi người trong cơ quan vì sự nghiệp

chung.

Phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan báo điện tử có những mảng công việc khác nhau. Với phóng viên, cần lựa chọn những người có tố chất nhanh nhẹn, có khả năng “tác chiến” trong mọi điều kiện và khả năng giao tiếp tốt. Với biên tập viên, cần lựa chọn những người nhạy bén về chính trị, không chỉ nắm vững lĩnh vực chuyên môn đảm trách, mà cần có thêm kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực, có nghiệp vụ biên tập và đặc biệt có khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt thuần thục. Với người đảm nhiệm các công việc khác, cần căn cứ từng công việc cụ thể để đặt ra tiêu chuẩn lựa chọn riêng. Trước khi tuyển chọn chính thức phải có một thời gian thử việc, tùy theo nhu cầu vị trí công việc cần tuyển để lựa chọn người thử việc. Khi tuyển chọn nên ưu tiên phóng viên đã từng làm ở các báo điện tử, các trang thông tin điện tử, sau đó là các phóng viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn, các khoa báo chí. Dù từ nguồn nào cũng đều phải thông qua kết quả thực tế thời gian thử việc để quyết định có tiếp nhận phóng viên đó hay không.

Cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo điện tử ở Việt Nam phải tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Trong các quy định đó, quy định tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải được đặt lên hàng đầu. Người làm báo phải có tư tưởng, lập trường kiên định, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, đối nội, đối ngoại... Phóng viên báo điện tử hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật.

Lao động báo chí là loại hình lao động đặc biệt có tính sáng tạo cao, là hoạt động chính trị - xã hội và văn hóa thông qua phương tiện thông tin đại chúng. Lao động báo chí đòi hỏi người làm báo có nhân cách đáp ứng được với công việc thầm lặng, nhưng không kém phần cực nhọc. Quan điểm, lập trường chính trị, thế giới quan là điểm xuất phát hình thành nhân cách nhà


báo. Nhà báo cần hiểu biết cơ bản về những điều kiện của cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo, thấu hiểu các quan điểm, hình thức tiến hành đấu tranh; có tính trung thực và vững vàng, luôn hòa mình vào hàng ngũ những người chiến sĩ cách mạng và đông đảo nhân dân lao động. Để làm tròn được trách nhiệm cao cả của mình, đội ngũ những người làm báo phải có lòng yêu nước, có nhận thức chính trị và mục tiêu, lý tưởng kiên định, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có đạo đức, lối sống trong sáng, có nghiệp vụ tinh thông trong quá trình lao động sáng tạo để góp phần có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng. Vì làm báo là một nghề, hơn nữa là một nghề mang tính đặc thù, gắn bó chặt chẽ với chính trị, là hoạt động chính trị, nên các nhà báo nhất thiết phải được đào tạo và thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, hoàn thiện nhân cách. Đảng và các cấp ủy đảng ở cơ quan báo chí phải quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực của những người làm báo có phẩm chất chính trị tốt, có tài năng và kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm thay thế những cán bộ yếu kém, xử lý nghiêm đối với những cán bộ cố tình vi phạm luật pháp hoặc lợi dụng báo chí để thực hiện mưu đồ lợi ích cá nhân.

4.2.5.3. Để phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên công tác tại báo điện tử, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo cần thực hiện các nội dung sau:

Một là, tăng cường trách nhiệm, năng lực của cơ quan chủ quản và người đứng đầu cơ quan báo điện tử. Bố trí những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, trách nhiệm vào các vị trí quan trọng như tổng biên tập, phó tổng biên tập, cán bộ đại diện cơ quan chủ quản chỉ đạo cơ quan báo điện tử thuộc quyền; tổng thư ký, thư ký tòa soạn, trưởng ban, trưởng phòng, trưởng chuyên trang, chuyên mục. Đề cao quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan chủ quản, trong quản lý cán bộ, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo cơ quan báo điện tử; việc xử lý cán bộ sai phạm.

Hai là, cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo điện tử trong việc sử dụng và quản lý đội ngũ công tác viên. Bên cạnh đó, cán


bộ chủ chốt báo điện tử nhất thiết phải có trình độ, kiến thức về lĩnh vực báo điện tử, tổng biên tập nhất thiết phải là đảng viên.

Ba là, đẩy mạnh việc trẻ hóa, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan báo điện tử. Cần quy định thời gian một người giữ cương vị đứng đầu cơ quan báo điện tử không quá hai nhiệm kỳ liên tục (mỗi nhiệm kỳ 5 năm).

4.2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với báo điện tử và cơ quan chủ quản báo điện tử

Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử thể hiện ở việc đề ra chủ trương, đường lối phát triển báo điện tử và kiểm tra, giám sát thực hiện chủ trương, đường lối đó. Mục đích kiểm tra, giám sát là làm cho chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về báo điện tử được thi hành một cách đúng đắn và sáng tạo. Qua kiểm tra cần chỉ rõ các nghị quyết có được thi hành hay không, thi hành có đúng không, đúng đến mức nào; cơ quan, tổ chức nào, cán bộ, đảng viên nào cố gắng, nghiêm túc, phát huy sáng kiến, làm việc có hiệu quả và không có hiệu quả; trong thực hiện có gì vướng mắc; v.v... Việc kiểm tra chấp hành nghị quyết của Đảng nhằm đánh giá những mặt đúng đắn, phù hợp của chủ trương, nghị quyết để tiếp tục phát huy, cũng như những hạn chế để kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh, đồng thời uốn nắn kịp thời những sai trái, lệch lạc của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và cơ quan báo điện tử.

Đối tượng kiểm tra bao gồm các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên liên quan đến hoạt động báo điện tử, nhất là cán bộ chủ chốt ở các cơ quan báo điện tử và cơ quan chủ quản báo điện tử. Nội dung cần kiểm tra, giám sát toàn diện, trong đó đặc biệt chú ý kiểm tra nội dung chính trị, tư tưởng trong các sản phẩm báo chí; ý thức trách nhiệm, năng lực và phẩm chất chính trị của cán bộ chủ chốt các cơ quan báo điện tử; phát hiện, bồi dưỡng và phát huy những người làm báo có phẩm chất chính trị tốt và có tài năng; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền thay đổi những cán bộ yếu kém, xử lý nghiêm đối

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số