Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 19


tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chívà nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đã tạo cơ sở pháp lý cho công tác lãnh đạo, quản lý hoạt động báo điện tử. Chỉ thị số 52-CT/TW của BBT về tăng cường quản lý báo chí điện tử chỉ rõ: “Nâng cao năng lực quản lý báo điện tử của các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương” [6, tr.2].

Trong quá trình chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan báo điện tử cần nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng: báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng, là một bộ phận thuộc lĩnh vực sáng tạo văn hóa tinh thần, rất cần những “khoảng trống” cho sự sáng tạo. Trong lĩnh vực này, những quy định quá nguyên tắc cứng nhắc không những không kích thích sáng tạo, mà còn triệt tiêu tài năng, ảnh hưởng động lực phấn đấu của nhà báo. Vấn đề là phải làm cho phóng viên thật sự thấm nhuần và thực hiện một cách tự giác sứ mệnh cao cả của mình đối với cộng đồng, xã hội cũng như lợi ích của Đảng, của dân tộc. Do đó, nhiều nhà quản lý báo chí hiện nay cho rằng, quản lý hoạt động báo điện tử không chỉ máy móc, căn cứ vào pháp luật, mà còn cần đề cao tinh thần tự giác của các cơ quan, phóng viên báo điện tử.

Trước sức phát triển nhanh chóng, toàn diện của hệ thống báo chí và báo điện tử, nhiều nội dung trong văn bản luật và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không theo kịp thực tiễn, trở nên lạc hậu; thậm chí một số nội dung, quy định không những không có tác dụng tích cực, mà còn cản trở sự phát triển của báo chí. Một số văn bản quy định về vấn đề hoạt động tài chính của cơ quan báo chí chưa quan tâm tới việc xác định mô hình để xây dựng cơ chế quản lý tài chính phù hợp; xác định mức thuế cho báo chí như doanh nghiệp, trong khi hoạt động báo chí trước hết và trên hết là hoạt động TT-VH; áp dụng mức thuế chung mà không tính đến tính chất của các báo điện tử là tuyên truyền hay giải trí… Nội dung Luật Báo chí, Luật Báo chí sửa đổi, những văn bản dưới luật cơ bản phục vụ công tác quản lý báo điện tử cũng


chưa tính đến khả năng xuất hiện của mô hình doanh nghiệp truyền thông và cơ chế hoạt động nhằm bảo đảm tính chính trị và hiệu quả kinh tế của nó… Do vậy, vấn đề đặt ra là, để có một nền báo chí nói chung, trong đó có báo điện tử, phát triển không chỉ thực hiện tốt chức năng TT-VH, mà còn có năng lực tổ chức các hoạt động kinh tế hiệu quả, hệ thống văn bản pháp pháp luật không những phải đủ, mà còn phải luôn được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn; việc xây dựng quy phạm pháp luật phải dựa trên các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để công tác quản lý nhà nước về báo điện tử thuận lợi và có hiệu quả,

cần phải tiến hành một số công việc sau:

Một là, thống nhất quản lý nhà nước đối với báo điện tử trong cả nước. BBT chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ nghiên cứu, ban hành quy chế về nhiệm vụ, quan hệ giữa cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước đối với các hoạt động báo điện tử, tránh sự chồng chéo trong phân công, phân cấp, sơ hở và kém hiệu lực. Tạp lập sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa cơ quan quản lý nhà nước về báo điện tử với cơ quan chủ quản trong việc tăng cường hiệu lực công tác điều hành, quản lý báo điện tử.

Hai là, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ TT-TT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng quy chế phân công và phối hợp trong việc lãnh đạo, quản lý nội dung và cung cấp thông tin cho báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng. Bộ TT-TT bổ sung, hoàn thiện dự án xây dựng Trung tâm hệ thống kỹ thuật an toàn mạng quốc gia phục vụ công tác bảo đảm an toàn thông tin và công tác quản lý nội dung thông tin trên báo điện tử và mạng internet. Bộ TT-TT phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan xây dựng quy định về quản lý thông tin, thiết kế báo, bảo đảm an ninh và an toàn báo điện tử nói riêng, mạng internet nói chung. Đầu tư mua sắm và xây dựng hệ thống trang thiết bị an toàn phục vụ nghiên cứu, phân tích và phát triển báo điện tử.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay

Ba là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan tham mưu, cấp ủy trực thuộc (các Ban cán sự đảng: Chính phủ, Bộ TT-TT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Công an Trung ương...) tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả văn bản hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Chính phủ sớm ban hành các chế độ, chính sách đối với báo điện tử; có ngân sách hỗ trợ việc cung cấp, lắp đặt cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, công nghệ cho báo điện tử ra nước ngoài và đặc biệt là hỗ trợ máy móc, thiết bị để lắp đặt cho các vùng miền núi, hải đảo, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tạo môi trường thuận lợi cho đơn vị cung cấp dịch vụ và việc thực thi pháp luật, có chính sách hỗ trợ, giảm cước phí truy cập và miễn giảm các lệ phí cho doanh nghiệp và người dùng khi lắp đặt và truy cập báo điện tử. Từng bước nâng cao khả năng cạnh tranh, tiến tới có thể đáp ứng cơ bản nhu cầu người dùng báo điện tử để thay thế các dịch vụ nước ngoài khi cần thiết.

Bốn là, Bộ TT-TT và cơ quan chủ quản báo điện tử cần kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các báo có sai phạm, xây dựng cơ chế kiểm tra hoạt động của các cơ quan báo điện tử trực thuộc. Ðối với các cơ quan báo điện tử thường xuyên mắc sai phạm, cơ quan chủ quản nên chỉ đạo kiểm điểm các cá nhân có liên quan, xem xét lại quy trình tiếp nhận, xét duyệt, thẩm định tin, bài, đồng thời có kế hoạch điều chuyển công tác đối với lãnh đạo cơ quan báo điện tử không đủ khả năng lãnh đạo, quản lý cơ quan. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng cơ quan báo điện tử xa rời tôn chỉ, mục đích, không tự giác chấp hành Luật Báo chí.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 19

Năm là, đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại cho các cơ quan chức năng (an ninh tư tưởng, an ninh mạng) trong việc kiểm duyệt nội dung, bảo mật thông tin trên các báo điện tử. Đầu tư mua sắm, xây dựng hệ thống giám sát các sự cố mạng. Hệ thống tự động thu thập thông tin sai phạm trên báo điện tử. Hệ thống hạn chế, tiếp cận nội dung thông tin trên báo điện tử. Chuẩn hóa một số tiêu chí về hạ tầng của hệ thống báo điện tử


như tên miền, dịch vụ lưu trữ...; đa dạng hóa khả năng lưu trữ thông tin chính thức của báo điện tử, tạo khả năng liên kết, trao đổi thông tin thuận tiện, đường truyền tốt, kết nối truy cập nhanh. “Đảm bảo an ninh và an toàn mạng, ngăn chặn mọi âm mưu, hành động chống phá, gây rối của các thế lực thù địch” [6, tr.4]. Đồng thời, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác an ninh mạng, an toàn thông tin.

Sáu là, thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, sức tự đề kháng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước tác động tiêu cực về thông tin của báo điện tử.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân cần được tiến hành thường xuyên, rộng khắp, trước hết là quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là những người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng của cuộc đấu tranh ngăn chặn thông tin xấu. Đây là giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài, nhằm nâng cao dân trí một cách toàn diện, để mỗi người dân trở thành bộ thông tin, trở thành người phản bác lại những thông tin xấu một cách có hiệu quả c ho từng cá nhân và cả cộng cộng đồng. Do vậy, sớm xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, đời sống, trình độ nhận thức và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Chú trọng kết hợp vai trò của gia đình với nhà trường, các tổ chức đoàn thể nhằm hướng dẫn, nâng cao ý thức sử dụng thông tin trên báo điện tử của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, từ đó tự bản thân biết chọn lọc nội dung, khai thác thông tin có lợi, loại bỏ những thông tin xấu, độc hại.

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, toàn bộ hoạt động của báo điện tử luôn đối mặt với nguy cơ tự phát, thoát ly sự quản lý của Nhà nước. Do vậy, lãnh đạo, quản lý báo điện tử phải đặc biệt quan tâm đến những đặc điểm của tình hình mới để phòng ngừa và hạn chế, tiêu cực. Bên cạnh đó, trong điều kiện thể chế chính trị XHCN ở nước ta chỉ có Đảng Cộng sản cầm quyền, cần đề phòng những khuynh hướng tiêu cực


như: nhân danh sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước để hạn chế sức năng động, sáng tạo, tinh thần dân chủ của các cơ quan báo điện tử cũng như các cá nhân nhà báo; quản lý chặt chẽ để hạn chế về số lượng và lợi dụng danh nghĩa quản lý để ngăn cản sự phát triển của báo điện tử.

4.2.4. Củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức đảng trong cơ quan báo điện tử, của Hội Nhà báo đối với hội viên công tác ở các báo điện tử

Nghị quyết Trung ương năm khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới nhấn mạnh: “Coi trọng, chăm lo công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí” [59, tr.50].

Coi trọng việc xây dựng tổ chức đảng trong cơ quan báo điện tử vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chăm lo công tác xây dựng Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong cơ quan báo điện tử. Tập trung xây dựng tổ chức đảng báo điện tử thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người giữ cương vị lãnh đạo trong cơ quan báo điện tử. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan báo điện tử, cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo, quản lý báo điện tử về thi hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng trong hoạt động báo điện tử.

Điều 21 Điều lệ Đảng do Đại hội XI thông qua chỉ rõ: “Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở” [63, tr.35]. TCCSĐ có nhiệm vụ: “Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng...” [63, tr.39].

Trong lãnh đạo báo chí, cùng với lãnh đạo thông qua và bằng TCCSĐ ở các cơ quan báo chí, Đảng còn lãnh đạo thông qua Đảng đoàn HNB và Ban cán sự đảng ở các cơ quan nhà nước. Đảng ta chỉ rõ:

Thành lập đảng đoàn ở các ban chấp hành Hội nhà báo Trung

ương và địa phương để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội


Nhà báo. Đảng đoàn thông qua các đảng viên trong Ban Chấp hành và trong Hội để phổ biến các chủ trương của Đảng, phát huy vai trò của Hội tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách thông tin - báo chí, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người làm báo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho hội viên, phản ánh ý kiến của người làm báo ngoài đảng góp ý kiến với Đảng, giúp các chi bộ đảng phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới có đủ tiêu chuẩn để thu hút vào Đảng [3, tr.7].

Để sự lãnh đạo chặt chẽ, cụ thể hơn, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17- 10-1997 của BCT quy định:

Lập ban cán sự đảng, ban biên tập ở các cơ quan báo chí, nhà xuất bản quan trọng; ở các nơi không lập ban cán sự đảng, ban biên tập giao trách nhiệm lãnh đạo cho cấp ủy hoặc chi bộ của cơ quan cùng với kiện toàn tổ chức đảng là kiện toàn các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí của cấp ủy đảng và chính quyền [26, tr.8].

Để củng cố, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, cần thực hiện một số

nội dung sau:

Một là, các đảng ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương (Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn HNB Việt Nam, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ TT-TT, Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương...) và các cơ quan tham mưu của Đảng: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương... cần nêu cao trách nhiệm trước Đảng, chủ động đề ra các biện pháp cần thiết giúp BCT, BBT trong lãnh đạo và kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí, lãnh đạo tổ chức hội, ban biên tập báo, tạp chí xây dựng cơ quan báo vững mạnh, hoạt động năng động, đúng định hướng.

Hai là, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan báo điện tử có phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đủ năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công việc thường xuyên; đủ khả năng giải quyết


những vướng mắc hằng ngày. Bố trí bí thư cấp ủy, tổng biên tập báo điện tử

thật sự tiêu biểu, có khả năng tập hợp và là trung tâm đoàn kết nội bộ.

Trong lựa chọn nhân sự cấp ủy báo điện tử, cần phát huy hơn nữa dân chủ trong nội bộ Đảng, trên cơ sở tiêu chuẩn, kiên quyết khắc phục tư tưởng cục bộ, bè phái...

Ba là, các cấp ủy đảng báo điện tử cần nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; đấu tranh tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên. Giữ vững nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định, chuẩn bị chu đáo nội dung và thông báo trước cho đảng viên biết. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước, yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và tùy thuộc nội dung mà cấp ủy xem xét và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp, như: sinh hoạt công tác định kỳ, sinh hoạt học tập chính trị, sinh hoạt chuyên đề... Có thể vận dụng một hoặc kết hợp nhiều hình thức để nâng cao chất lượng và tính phong phú, đa dạng của sinh hoạt đảng, tránh nhàm chán, nhưng phải bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Cấp ủy xác định và chọn một số nhiệm vụ cụ thể để thực hiện, như: những vấn đề về tư tưởng nổi lên mà cấp ủy cần tập trung lãnh đạo; những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bức xúc trước mắt phải thực hiện; những giải pháp để xây dựng cấp ủy vững mạnh...

Bốn là, động viên và tổ chức cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên báo điện tử tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của cấp ủy đảng và đảng viên công tác ở cơ quan báo điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến phê bình cán bộ, đảng viên. Tạo điều kiện cho đoàn thể chính trị - xã hội và phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong cơ quan báo điện tử tham gia giám sát các công việc và phẩm


chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý, bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan báo điện tử; kịp thời phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Năm là, gắn công tác xây dựng tổ chức đảng báo điện tử trong sạch, vững mạnh với nhiệm vụ xây dựng cơ quan vững mạnh. Đổi mới, nâng cao năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở cơ quan là nhiệm vụ trọng yếu của cấp ủy đảng báo điện tử.

Tập trung xây dựng, củng cố phát triển tổ chức đảng ở những đơn vị chưa có tổ chức đảng, nơi ít đảng viên... Cấp ủy đảng báo điện tử chú trọng công tác phát triển đảng, trong đó, quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tạo nguồn, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú trong các đoàn thể chính trị - xã hội, tích cực bồi dưỡng, giáo dục để quần chúng có nhận thức sâu sắc về Đảng, có động cơ đúng đắn và tự nguyện phấn đấu vào Đảng.

Để xây dựng tổ chức đảng báo điện tử trong sạch, vững mạnh phải nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với việc xây dựng phát triển cơ quan, lấy hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị vì lợi ích chung của Đảng, của ngành, cơ quan để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, chất lượng lãnh đạo của cấp ủy và tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức đảng các báo điện tử trong sạch, vững mạnh.

Để phát huy vai trò của HNB, cần thực hiện một số nội dung sau:

Một là, tăng cường lãnh đạo, nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HNB Việt Nam. HNB Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trong cả nước. Hội cần thực hiện tốt việc đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên; động viên hội viên thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; không ngừng vươn lên về chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động báo chí; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số