Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 23


96. Minh Nhật (2012), “Vai trò phản biện của báo chí là rất quan trọng”, Báo mới điện tử, ngày 20-6.

97. Tô Phán (2012), “Đảng lãnh đạo báo chí trong giai đoạn hiện nay”, Báo Hà Nội mới điện tử, ngày 22-10.

98. Deborah Potter (2007), Hướng dẫn nghề làm báo độc lập, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

99. E.P. Prôkhôrốp (2004), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Thông tấn, Hà Nội.

100. Phan Quang (2001), Về diện mạo báo chí Việt Nam - tiểu luận và chân dung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

101. Trần Hữu Quang (2006), Xã hội học báo chí, Nxb Tuổi trẻ, số 6, Hà Nội.

102. Tô Huy Rứa, (2007), “Để đưa Nghị quyết Hội nghị Trung ương năm khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới vào cuộc sống”, Báo Nhân Dân, ngày 04-9.

103. Tô Huy Rứa (2007), “Phấn đấu để báo chí nước ta phát triển đúng định hướng, mạnh mẽ, vững chắc trong thời gian tới”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 15-01.

104. Tô Huy Rứa (2007), “Tiếp tục đổi mới và phát triển vững chắc nền báo

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay

chí cách mạng nước ta”, Tạp chí Cộng sản, số 6.

105. Trương Tấn Sang (2007), “Tiếp tục phát triển nền báo chí cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Báo Nhân Dân, ngày 21-6.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 23

106. Nguyễn Văn Sinh (2012), Tính hấp dẫn của báo Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, Luận án tiến sĩ Báo chí học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

107. M.I. Sotak (2003), Phóng sự - tính chuyên nghiệp và đạo đức, Nxb Thông tấn (Cộng hòa Liên bang Nga).

108. Dương Xuân Sơn, Đinh Văn Hường, Trần Quang (2004), Cơ sở lý luận

báo chí truyền thông, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.


109. Makcxim Kudnhexốp Irop Suvkunốp (2003), Cách điều khiển cuộc

phỏng vấn, Nxb Thông tấn, Mátxcơva.

110. Phí Thị Thanh Tâm (2009), Pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Nhà nước và pháp luật, Đại học quốc gia Hà Nội.

111. Dương Thanh Tân (2000), Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Đồng Nai đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay, Luận văn thạc sĩ chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

112. Tạ Ngọc Tấn (2001), Truyền thông đại chúng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

113. Tạ Ngọc Tấn và Đinh Thế Huynh (2007), Cơ sở lý luận báo chí, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

114. Tạ Ngọc Tấn (1999), Từ lý luận đến thực tiễn báo chí, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

115. Tạ Ngọc Tấn (2000), “70 năm Đảng lãnh đạo báo chí, những vấn đề

nóng hổi tính thời sự”, Tạp chí Cộng sản, số 6.

116. Hữu Thọ (2006), Mắt sáng, lòng trong, bút sắc, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

117. Hữu Thọ (2012), “Ngòi bút trách nhiệm”, Tạp chí Tuyên giáo, số 6.

118. Vũ Duy Thông (2007), “Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6) xã hội hóa hơn nữa để phát triển”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 20-6.

119. Thủ tướng Chính phủ (1998), Chỉ thị 38/98/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tạo điều kiện để các Hội Nhà báo Việt Nam hoạt động có hiệu quả, ngày 24-9.

120. Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 28-5.

121. Doãn Thị Thuận (2012), “Thực trạng phát triển báo điện tử, mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Tuyên giáo điện tử, ngày 30-9.


122. Nguyễn Vũ Tiến (2003), “Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí trong thời kỳ đổi mới”, Luận án tiến sĩ chính trị học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

123. Nguyễn Phú Trọng (2010), “Báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng lớn mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 22-6.

124. Nguyễn Phú Trọng (2012), “Sức hấp dẫn của báo chí chính là nói đúng sự

thật một cách thuyết phục”, Báo Sài Gòn giải phóng điện tử, ngày 10-6.

125. Văn phòng Chính phủ (2011), Công văn số 7568/VPCP-TH về việc ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, ngày 27-10.

126. Lưu Hoàng Vân (2011), “Báo điện tử xu hướng của thời đại”, Báo điện

tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 03-3.

127. Viện Ngôn ngữ học (2004), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.

128. Hồng Vinh (2006), “Một số vấn đề đặt ra trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí trước yêu cầu mới”, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 21-6.

129. VNNIC (2013), Số người và tỷ lệ dân số Việt Nam sử dụng internet.

130. Michel Voirol (2003), Hướng dẫn cách biên tập, Nxb Thông tấn, Mátxcơva.

131. Dương Vũ (2004), “Báo chí tham gia quản lý xã hội”, Tạp chí Cộng sản, số 5.

132. Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) (2013), Báo cáo tổng hợp báo chí một số nước trên thế giới.

133. Vụ Báo chí – Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương) (2014), Báo cáo tổng hợp chất lượng báo điện tử năm 2013.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số