Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 13


mặt kỹ thuật, do không được đầu tư bài bản từ ban đầu, hạ tầng công nghệ của

một số báo trở nên lạc hậu, không theo được sự phát triển về mặt nội dung.

Khả năng mở rộng kém, do thiết kế ban đầu không tốt, nên tính mở rộng không cao. Các đơn vị đo (module) phát triển thêm mang tính chắp vá không đồng bộ. Cơ sở dữ liệu tin tức, thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu chưa tốt, mặc dù đã sử dụng các chế độ chỉ số hóa (indexing), sử dụng tìm kiếm tự động hóa đoạn văn (fulltext engine) của Microsoft SQL nhưng hiệu quả sử dụng vẫn không cao, các chức năng bị hạn chế và xử lý cơ sở dữ liệu (database) vẫn chậm.

Cơ sở dữ liệu ảnh, âm thanh, phim chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Dữ liệu ảnh, âm thanh, phim, một phần nằm trong cơ sở dữ liệu, một phần là các file lưu trữ bên ngoài.

Chưa có cơ sở dữ liệu dạng thư viện (kho thông tin dữ liệu về những vấn đề quan trọng). Đây là dạng dữ liệu cực kỳ quan trọng, là một phần mục tiêu của báo điện tử ở Việt Nam.

Về hạ tầng và công nghệ (Webhosting tại ISP-VDC). Webhosting tại VDC, FPT với hình thức thuê theo dung lượng, nên không kiểm soát được nhà cung cấp dịch vụ có thể hosting bao nhiêu các website khác trên cùng một máy chủ với website của mỗi báo, dẫn đến phải chia sẻ sự phục vụ của máy chủ làm ảnh hưởng lớn đến tốc độc truy cập, thậm chí không thể truy cập, nhất là với những mục lớn, quan trọng của báo như tư liệu văn kiện, hình ảnh, video clip...

Sử dụng công nghệ và thiết bị lạc hậu, thiết kế và phát triển phần mềm quản trị nội dung chắp vá, nên các báo điện tử không theo kịp sự phát triển hiện nay. Do không phát triển phần quản trị, nên mọi thay đổi dù nhỏ nhất từ giao diện đến thêm các chuyên trang, chuyên mục quảng cáo đều phải can thiệp trực tiếp vào phần mềm đã được đặt trên internet rất nguy hiểm về an ninh và phụ thuộc nhiều vào nhà phát triển công nghệ. Phần video được thiết kế từ nhiều năm, kết nối internet khi đó chủ yếu là kết nối tốc độ thấp, thiết kế độ phân giải rất thấp, màn hình hạn chế (174x140px) nên hình ảnh vừa nhỏ lại rất nhòe. Với


tốc độ đường truyền internet hiện tại cần nâng cấp thiết bị để bạn đọc có thể xem với toàn màn hình máy tính mà tốc độ và chất lượng vẫn bảo đảm để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 185 trang: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay

3.2. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BÁO ĐIỆN TỬ - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

3.2.1. Thực trạng Đảng lãnh đạo báo điện tử

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay - 13

3.2.1.1. Ưu điểm

Về nội dung lãnh đạo

Một là, Đảng đã đề ra quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ để định hướng sự phát triển và nội dung hoạt động của báo điện tử kịp thời, sát thực tế và yêu cầu đặt ra.

Trong những năm tiến hành công cuộc đổi mới, nhất là từ khi có Thông báo kết luận số 162-TB/TW của BCT khóa IX, Thông báo kết luận số 41- TB/TW và Thông báo kết luận số 68-TB/TW của BCT khóa X, Kế hoạch 03- KH/TW của BBT khóa X, Nghị quyết Trung ương năm khóa X “về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”, Chỉ thị số 52-CT/TW của BBT “về phát triển và quản lý báo điện tử ở nước ta hiện nay” và một số văn kiện quan trọng khác của Đảng, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, quan tâm, tạo điều kiện cho báo điện tử nói riêng, báo chí nói chung hoạt động, phát triển, vì vậy, hoạt động báo điện tử có nhiều khởi sắc và tiến bộ.

Báo điện tử là một loại hình báo chí hiện đại mới xuất hiện ở nước ta từ năm 1997, nhưng đã có sự phát triển hết sức mạnh mẽ, sôi động và có phần phức tạp. Việc lãnh đạo, quản lý báo chí điện tử cần một cách nhìn mới, năng lực mới và đương nhiên, cần có những quy định mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 22-7-2005 của BBT nêu chủ trương của Đảng đối với báo điện tử:


Đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, quản lý của các cơ quan nhà nước đối với báo điện tử; xây dựng các tờ báo điện tử ở nước ta có kỹ thuật và công nghệ hiện đại, đúng đắn, chân thực, phong phú về nội dung, sắc bén về tính định hướng, tính chiến đấu, có tính văn hóa, tính nghiệp vụ cao, thực sự là vũ khí chính trị tư tưởng quan trọng, sắc bén của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc [6, tr.2].

Đảng đã đề ra các chủ trương lãnh đạo báo chí của Đảng đúng đắn và ngày càng cụ thể, sát và phù hợp hơn. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng khẳng định, các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng ngăn ngừa, khắc phục những lệch lạc, nhất là biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích. Ngoài nghị quyết của các Đại hội, Đảng còn ban hành các nghị quyết, chỉ thị riêng về công tác báo điện tử. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCHTƯ, BCT, BBT cũng đều có tác dụng chỉ đạo các cơ quan liên quan đến hoạt động báo điện tử nói riêng, báo chí nói chung. Nhiều vấn đề thuộc về nghiệp vụ của các cơ quan này do Bộ TT-TT hoặc ngành chỉ đạo, quản lý theo sự lãnh đạo của BCT, BBT. Các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giúp các cơ quan nhà nước tránh được sự chỉ đạo riêng rẽ, nặng về nghiệp vụ, không tạo nên sự phối hợp chung theo yêu cầu lãnh đạo của Đảng, hoặc là các cấp chính quyền bị cuốn hút vào các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà ít quan tâm tới việc lãnh đạo và hỗ trợ báo chí.

Bằng các văn bản, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề đối với báo điện tử, BCHTƯ, BCT, BBT đã thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với báo điện tử ngày càng có hiệu quả. Bên cạnh đó, chính các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về báo điện tử đã hàm chứa tư tưởng, nội dung mà các báo điện tử có nghĩa vụ chuyển tải.

Hai là, lãnh đạo Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với báo điện tử, tạo điều kiện cho báo điện tử phát triển đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


BCHTƯ, trực tiếp là BCT, BBT lãnh đạo các cơ quan tham mưu, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ TT-TT thực hiện quản lý nhà nước về báo điện tử theo các điều luật, quy định với tính cách là sự cụ thể hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Bộ TT-TT là cơ quan cấp giấy phép hoạt động báo điện tử, chịu trách nhiệm kiểm tra đầy đủ các điều kiện của tổ chức xin phép được hoạt động báo điện tử trước khi cấp giấy phép; Bộ TT-TT quy định mẫu hồ sơ, giấy phép, quy chế và hướng dẫn thủ tục xin, cấp giấy phép.

Để khắc phục tình trạng báo điện tử có thể thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, Nhà nước cũng quy định cơ quan báo điện tử, tác giả phải đăng lời cải chính, xin lỗi khi để sự việc xảy ra. Trong trường hợp có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan báo điện tử phải đăng kết luận đó.

Ba là, Đảng đã lãnh đạo các cơ quan báo điện tử, các cơ quan chủ quản, HNB Việt Nam và các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo điện tử.

Đã hình thành tổ chức thanh tra báo chí và thanh tra chuyên ngành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về báo điện tử. Nội dung thanh tra bao gồm: thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động báo chí; hướng dẫn khiếu nại về hoạt động báo chí; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về hoạt động báo chí và hoàn thiện chính sách, pháp luật về báo chí. Đối tượng thanh tra là các cơ quan báo điện tử, nhà báo và cá nhân. Cơ quan thanh tra kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các cơ quan báo điện tử, nhà báo, tổ chức và công dân có thành tích trong hoạt động báo chí; quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp vượt quá thẩm quyền...


Cơ quan báo điện tử, cơ quan chủ quản báo điện tử, người đứng đầu cơ quan báo điện tử, nhà báo, người hoạt động nghiệp vụ báo chí, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bốn là, lãnh đạo xây dựng hệ thống báo điện tử, đội ngũ phóng viên, những người làm báo điện tử và xây dựng, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong các cơ quan báo điện tử.

Đảng đã lãnh đạo các cơ quan chủ quản xác định, chỉ đạo việc thực hiện tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ của tờ báo, phạm vi phát hành, số lượng, thời gian, tần số, ngôn ngữ sử dụng của cơ quan báo điện tử được ghi trong giấy phép; chỉ đạo cơ quan báo điện tử thực hiện nhiệm vụ, phương hướng và kế hoạch hoạt động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức tổng biên tập, phó tổng biên tập báo điện tử, sau khi có sự thống nhất ý kiến bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước về báo điện tử; tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện (kinh phí, trụ sở, trang thiết bị…) cho cơ quan báo điện tử hoạt động và kiểm tra hoạt động của các cơ quan này; chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi, quyền hạn của mình với các sai phạm của cơ quan báo điện tử trực thuộc.

Trong giai đoạn hiện nay, báo điện tử là một trong những phương tiện, công cụ tuyên truyền hữu hiệu, được các cấp ủy đảng, chính quyền sử dụng trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ngoài việc lãnh đạo các tổ chức đảng trong cơ quan, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội chủ động và tích cực tham gia thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo điện tử, Đảng còn lãnh đạo các tổ chức khác, các tầng lớp nhân dân là bạn đọc của báo điện tử thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo điện tử, nhằm đưa báo điện tử trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng


trong đời sống hằng ngày đối với cán bộ, đảng viên và công chúng; đồng thời, để báo điện tử tiếp tục là công cụ, phương tiện tuyên truyền đắc lực chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên các cơ quan báo chí được Nghị quyết Trung ương năm khóa X nhấn mạnh theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Đảng đã lãnh đạo thực hiện rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên, kiên quyết đưa những người không đủ phẩm chất, năng lực ra khỏi cơ quan báo điện tử. Thực hiện đúng các quy định của Đảng về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo điện tử. Quản lý chặt chẽ các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở các địa phương và ở nước ngoài; việc đào tạo phóng viên báo chí ở nước ngoài và bằng tiền tài trợ của các tổ chức nước ngoài.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 17-10-1997 của BCT “về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản”, trong đó có công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, kiên định về chính trị, tư tưởng và tinh thông về nghiệp vụ. Trong những năm qua, các báo điện tử đã chọn, cử nhiều cán bộ, phóng viên theo dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội và Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với sự ra đời các loại hình báo điện tử là sự hình thành một đội ngũ nhà báo trẻ cùng với các nhà báo đi trước thực hiện công cuộc đổi mới báo điện tử trên cả nước. Nhiều năm qua, nhờ có sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự dìu dắt của các nhà báo trưởng thành, nhiều nhà báo trẻ được


đào tạo cơ bản, bước đầu có kinh nghiệm được tăng cường, cho nên đội ngũ người làm báo điện tử đã có bước trưởng thành đáng kể, được đồng nghiệp trong cả nước coi là một lực lượng báo chí mạnh trong khu vực.

Năm là, lãnh đạo, tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan báo điện tử với các cơ quan báo chí, các loại hình, phương tiện thông tin.

Đảng đã lãnh đạo các cơ quan báo điện tử và các cơ quan quản lý, các cơ quan thông tấn, báo chí... phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, tổ chức các cuộc giao ban báo chí giữa các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý báo điện tử; đặc biệt là lãnh đạo sự phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành liên quan, như Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT- TT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao... trong việc chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho báo điện tử, tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hoặc trùng lắp thông tin. Đối với những thông tin có tính nhạy cảm được Đảng chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền một cách sát, kịp thời việc cung cấp, đưa thông tin có liều lượng, nội dung thích hợp. Chỉ đạo việc phối hợp, phân công, phân nhiệm giữa các cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản với các báo điện tử, tạo điều kiện cho báo điện tử hoạt động một cách đa dạng, phong phú, đúng định hướng của Đảng, chỉ đạo, quản lý của Nhà nước.

Sáu là, Đảng đã cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và kịp thời về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước cho các cơ quan báo điện tử được thường xuyên, kịp thời.

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, nhất là trong những năm gần đây, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và trực tiếp cung cấp cho báo điện tử thông tin, tư liệu về các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, nhất là những thông tin về chủ trương, đường lối, định hướng lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện công cuộc xây


dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc Đảng đã cung cấp thông tin trên các lĩnh vực góp phần quan trọng vào việc đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, nhất là cung cấp thông tin và chỉ đạo báo điện tử tích cực tham gia vào công tác đấu tranh với những luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch và phản động, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tự do, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ. Điều này đã tạo điều kiện cho báo điện tử thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Có thể nói, trong những năm qua Đảng đã thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí nói chung, báo điện tử nói riêng một cách kịp thời, chính xác, phần lớn các cuộc cung cấp thông tin đều đáp ứng được những vấn đề báo điện tử quan tâm.

Bảy là, Đảng lãnh đạo bảo đảm kinh phí, phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật, công nghệ cho báo điện tử.

Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo các cơ quan chủ quản và các báo điện tử ở nước ta quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên, cũng như những hoạt động đột xuất theo yêu cầu của Đảng và từng bước đổi mới công nghệ thông tin, kỹ thuật hoạt động báo. Đi đôi với việc lãnh đạo các cấp ủy, ban, bộ, ngành cấp, bảo đảm kinh phí, Đảng cũng lãnh đạo, quan tâm tạo điều kiện về địa điểm, trụ sở làm việc cho báo điện tử. Với quan điểm ngày càng phát huy vai trò và trách nhiệm, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và từng bước hiện đại hóa hoạt động báo điện tử nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin phong phú, đa dạng của nhân dân trong điều kiện phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin, Đảng đã lãnh đạo trang bị các kỹ thuật hiện đại cho báo điện tử đã giúp đưa nhanh thông tin, hình ảnh, âm thanh... có chất lượng đến với người đọc, người nghe, người xem. Nhờ ứng dụng kỹ thuật hiện đại và công nghệ tin học tiên tiến, một số nội dung tuyên truyền của các báo đã truyền tin trực tiếp sự kiện đang diễn ra trong cả nước và thế giới đến với công chúng. Nhờ có sự lãnh đạo của cấp ủy,

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số