Uỷ Ban Basel Về Giám Sát Ngân Hàng

Chương 3. Phương pháp nghiên cứu và nguồn số liệu Chương 4. Kết quả nghiên cứu Chương 5. Kết luận, kiến nghị chính sách và hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY Các quan điểm về an toàn vốn ...

Cấu Trúc Vốn Tối Ưu - Optimal Capital Structure

A1 = Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp) (1) + Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2) + Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ (3) + Lợi nhuận không chia lũy kế (4) + Thặng dư vốn cổ phần (5) A2 = Lợi thế thương mại (6) + Lỗ ...

Các Tài Liệu Nghiên Cứu Nước Ngoài

Những công bố tiếp theo của Modilligani và Miller (1963) đã nới rộng giả định nghiên cứu khi đưa thêm các nhân tố về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân vào mô hình. MM trong điều kiện có thuế được phát biểu rằng: ...

Tóm Tắt Các Nghiên Cứu Quốc Tế Tiêu Biểu Về An Toàn Vốn

2.3.2. Các nghiên cứu trong nước Bên cạnh các nghiên cứu quốc tế, cũng có một số nghiên cứu ở trong nước đã thực hiện về chủ đề an toàn vốn ở các ngân hàng thương mại Việt Nam. Võ Hồng Đức, Nguyễn Minh Vương và Đỗ Thành ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí