Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 133 2 2 Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình FEM 3 3 Kết quả 1

3.2.2. Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình FEM


3 3 Kết quả hồi quy mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên REM 3 3 1 Kết quả hồi 2


3.3. Kết quả hồi quy mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM)

3.3.1. Kết quả hồi quy


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.

3 3 2 Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình REM 4 Kết quả hồi 3

3.3.2. Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình REM


4 Kết quả hồi quy chung các nhân tố nội tại và các nhân tố vĩ mô tác động 4


4 Kết quả hồi quy chung các nhân tố nội tại và các nhân tố vĩ mô tác động 5


4. Kết quả hồi quy chung các nhân tố nội tại và các nhân tố vĩ mô tác động đến an toàn vốn của các ngân hàng thương mại

4.1 Mô hình Pooled OLS

4.1.1. Kết quả hồi quy mô hình


4 1 3 Kiểm định phương sai thay đổi 4 1 4 Kiểm định đa cộng tuyến 4 2 Mô hình 6


4 1 3 Kiểm định phương sai thay đổi 4 1 4 Kiểm định đa cộng tuyến 4 2 Mô hình 7

4.1.3. Kiểm định phương sai thay đổi


4 1 4 Kiểm định đa cộng tuyến 4 2 Mô hình các ảnh hưởng cố định 4 2 1 Kết 8

4.1.4. Kiểm định đa cộng tuyến


4 2 Mô hình các ảnh hưởng cố định 4 2 1 Kết quả hồi quy mô hình 4 2 2 Kiểm 9


4.2. Mô hình các ảnh hưởng cố định

4.2.1. Kết quả hồi quy mô hình


4 2 2 Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình FEM 4 3 Kết quả 10


4.2.2. Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình FEM


4 3 Kết quả hồi quy mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên REM 4 3 1 Kết quả hồi 11


4.3. Kết quả hồi quy mô hình các ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM)

4.3.1. Kết quả hồi quy


4 3 2 Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình REM 4 3 3 Kiểm 12

4.3.2. Kiểm định lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS và mô hình REM


4 3 3 Kiểm định lựa chọn giữa mô hình REM và mô hình FEM 13


4.3.3. Kiểm định lựa chọn giữa mô hình REM và mô hình FEM


OLS và mô hình REM 4 3 3 Kiểm định lựa chọn giữa mô hình REM và mô hình FEM 14

Xem tất cả 142 trang.

Ngày đăng: 09/12/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí