Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm Lâm Thanh Phi Quỳnh Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Xếp Hạng Tín Nhiệm Của Ngân Hàng Thương Mại – Nghiên Cứu Tại Các Nền Kinh Tế Phát Triển Và Các Nền Kinh Tế Mới Nổi ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 2

TÓM TẮT Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Fitch, Standard & Poor’s và Moody’s không đề cập cụ thể sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN của các NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 13

Của biến ROAE_Emer so với tác động của biến ROAE đến MXHTN của các NHTM có thể được lý giải chi tiết thêm như sau: tại các quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi, các quy định quản lý trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 14

1. Ths. Nguyễn Thanh Phong, Ths.Lâm Thanh Phi Quỳnh, 2017. Động cơ thâm nhập của ngân hàng nước ngoài vào thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam . Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 185, 10/2017. 2. TS. Lại Tiến Dĩnh, Lâm Thanh Phi ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí