Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi

Xem tất cả 120 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 14 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 14

1. Ths. Nguyễn Thanh Phong, Ths.Lâm Thanh Phi Quỳnh, 2017. Động cơ thâm nhập của ngân hàng nước ngoài vào thị trường ngân hàng thương mại Việt Nam . Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 185, 10/2017. 2. TS. Lại Tiến Dĩnh, Lâm Thanh Phi ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 13 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 13

Của biến ROAE_Emer so với tác động của biến ROAE đến MXHTN của các NHTM có thể được lý giải chi tiết thêm như sau: tại các quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi, các quy định quản lý trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 12 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 12

4.6.2.4 Tác động của các chỉ tiêu tài chính đến MXHTN của NHTM tại các nền kinh tế phát triển Đối với các chỉ tiêu tài chính thể hiện chất lượng tài sản, căn cứ trên kết quả ước lượng mô hình Ordered logit trong bảng 4.12, ta ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 11 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 11

Về tác động của rủi ro quốc gia đến MXHTN của các NHTM tại quốc gia đó . Đồ thị 4.1 và 4.2 minh họa tác động của biến Coutry_Rating và Bicra lên xác suất phân loại NHTM vào các MXHTN khác nhau. Đồ thị 4.1: Tác động của biến ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 10 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 10

Tác giả thêm Option Robust trong các lệnh ước lượng mô hình để ước lượng lại mô hình khi không có giả định phương sai không thay đổi và đối chiếu lại với các kết quả ước lượng mô hình ở phần trên. Bảng 4.18: Mô hình ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 9 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 9

ROAE -0.9325 0.0310 NonIntEx_Ass 0.1787 0.2660 Exp_Int 0.9262 0.0230 ROAE 0.1182 0.2480 NetLoan_Ass -0.1387 0.1900 NetLoan_ShortCap -0.1072 0.2510 LiAss_Debt -0.0215 0.2710 Number of obs = 225 Number of obs = 225 LR chi2(17) = 289.9800 LR chi2(18) = 284.4600 Prob > chi2 = 0.0000 Prob > chi2 = ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 8 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 8

Của NHTM. Quá trình đánh giá này giúp tác giả đưa ra kết luận về việc chấp nhận hay bác bỏ lần lượt các giả thuyết trong luận án. Tóm lại, Chương 3 đã trình bày đặc trưng của mô hình nghiên cứu và mô tả tóm tắt dữ liệu ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 7 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 7

Và nguồn vốn ngắn hạn. Tỷ lệ này phản ánh khả năng sử dụng những tài sản có tính thanh khoản cao như tiền mặt, tiền gởi tại các NHTM khác, … để đáp ứng nhu cầu chi trả vốn huy động tiền gởi và các các nguồn vốn ngắn ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 6 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 6

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chương này sẽ trình bày chi tiết về đặc điểm của mô hình nghiên cứu và mẫu dữ liệu nghiên cứu được sử dụng trong luận án nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra. Đồng thời, nội dung của ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 5 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 5

Tác động đến MXHTN của các NHTM. Mỗi tác giả lựa chọn các yếu tố tác động đến MXHTN của NHTM một cách khác nhau căn cứ trên mẫu dữ liệu quan sát của họ. Ngoài ra, các nghiên cứu này lại có những kết quả không tương đồng ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 4 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 4

Từ đó ta có thể thấy rằng môi trường ngành ngân hàng tại một quốc gia có tác động rất rõ nét đến MXHTN của các NHTM tại các quốc gia này. 2.3.2 Sự tác động của yếu tố hỗ trợ từ chính phủ hay tập đoàn mẹ đến MXHTN của ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 3 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 3

Chỉnh MXHTN của họ tương đồng với các MXHTN của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm còn lại.Vì vậy, trong phạm vi luận án khái niệm MXHTN của các NHTM được hiểu là MXHTN dài hạn của NHTM do Fitch công bố. Vấn đề này không làm ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 2 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 2

TÓM TẮT Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như Fitch, Standard & Poor’s và Moody’s không đề cập cụ thể sự khác biệt trong tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến MXHTN của các NHTM tại các nền kinh tế phát triển so với ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 1 thumb

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng thương mại – nghiên cứu tại các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm Lâm Thanh Phi Quỳnh Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Mức Xếp Hạng Tín Nhiệm Của Ngân Hàng Thương Mại – Nghiên Cứu Tại Các Nền Kinh Tế Phát Triển Và Các Nền Kinh Tế Mới Nổi ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số