Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14


33. Nguyễn Anh Tuấn, (2006). Bàn về cơ chế kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 186, tháng 4 năm 2006.

34. Nguyễn Đình Thọ – Nguyễn Thị Mai Trang, (2008). Nghiên cứu khoa học trong Quản Trị Kinh Doanh, Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thống Kê.

35. Nguyễn Đình Thọ, (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, thiết kế và thực hiện, Tp HCM: Nhà xuất bản lao động xã hội.

36. Nguyễn Đức Thảo, Trần Quốc Đạt, (2006). Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 50, trang 44-50.

37. Nguyễn Hữu Đễ, 2014. Về khái niệm lợi ích nhóm, nhóm lợi ích và khái niệm lợi ích nhóm ở Việt Nam, Tạp chí triết học, số 10 (281), trang 53-60.

38. Nguyễn Hữu Khiển, (2015). Lợi ích nhóm và nhóm lợi ích dưới dạng tham nhũng, Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam, số 12 (97), trang 28-32.

39. Nguyễn Như Ý, (1998). Đại từ điển Tiếng Việt, Hà Nội: Nhà xuất bản văn hóa thông tin.

40. Nguyễn Quang Quynh và Ngô Trí Tuệ, (2014). Giáo trình Kiểm toán tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản ĐH Kinh tế quốc dân.

41. Nguyễn Quang Quynh, (2005). Lý thuyết kim toán. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

42. Nguyễn Thị Hương Liên, (2015). Bài học từ thất bại của hệ thống kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại. Tạp chí khoa học kiểm toán, số tháng 08/2015.

43. Nguyễn Thị Lan Anh, (2013). Hoàn thiện hệ thống KSNB tại tập đoàn hóa chất Việt Nam. Luận án tiến sỹ kinh tế. Đại học kinh tế quốc dân.

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ngân hàng thương mại Việt Nam - 14

44. Nguyễn Thị Phương Hoa, (2009). Giáo trình kim soát qun lý, Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

45. Nguyễn Thu Hoài, ( 2011). Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Luận án tiến sỹ kinh tế. Học viện tài chính.


46. Nguyễn Tuấn & Đường Nguyễn Hưng, (2015). Tổng quan lý thuyết về tác động của KSNB đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 113, trang 50-62.

47. Phạm Bính Ngọ, (2011). Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ quốc phòng. Luận án tiến sỹ kinh tế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

48. Phạm Quang Huy, (2014). Bàn về COSO 2013 và định hướng vận dụng trong việc giám sát quá trình thực thi chiến lược kinh doanh, Tạp chí phát triển và hội nhập, số 15(25), trang 29-33.

49. Phan Hùng An, (2005). Kiểm tra nội bộ các ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí ngân hàng, số 3, trang 11-16.

50. Phan Văn Tính, (2007). Bàn về việc xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại theo yêu cầu mới. Tạp chí ngân hàng, số 8, trang 23-26.

51. Quốc hội Việt Nam, (2015). Luật Kế toán Việt Nam số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

52. Trần Thị Giang Tân, (2012). Kiểm soát nội bộ, Tp. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Phương Đông.

53. Võ Thị Hoàn Nhi & Lê Thị Thanh Huyền, (2014). Hoàn thiện hệ thống KSNB của các ngân hàng thương mại Việt Nam theo mô hình COSO, Tạp chí ngân hàng, số 14, trang 22-27.

54. Viện ngôn ngữ học, (2000). Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất bản Đà Nẵng.

55. Victor Z. Bring và Herbert Witt, (2000). Kiểm toán nội bộ hiện đại, đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát. Hà Nội: Nhà Xuất bản Tài chính.

56. Việt Dũng, (2007). Mô hình tổ chức quản lý rủi ro trong ngân hàng. Tạp chí ngân hàng, số 10, trang 33-36.

57. Vũ Thúy Ngọc, (2006). Hệ thống kiểm soát nội bộ của một ngân hàng thương mại hiện đại. Tạp chí Ngân hàng, số 9, trang 29-30.


58. Vương Đình Huệ và Đoàn Xuân Tiên, (1997). Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.

Tiếng Anh:


59. Ahmad, Kamilah & Mohamed Zabri, Shafie, (2015). Factors explaining the use of management accounting practices in Malaysian medium-sized firms. Journal of Small Business and Enterprise Development 22. 4 (2015): 762-781.

60. Allan J.Cigler and Burdett A.Loomis, (1995). Interest Group Politisc,

Congressional Quarterly Presss: 89.

61. Anderson N. , ( 1981). Foundations in Integration Theory. Academic Press. New York.

62. Angella Amudo, Eno L. Inanga, (2009). Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda, International Research Journal of Finance and Economics, 27:125-144.

63. Anthony, R.N; Dear, J. and Bedford, N.M, ( 1989). Management Control System, Irwin, Homewood, IL

64. Ashbaugh-Skaife, H., Collins, D. W., Kinney, W. R., & LaFond, R., (2008). The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accrual quality. The Accounting Review , 83 (1): 217-250.

65. Baleet,J.et De Bry F., (2001). L’entreprise et l’éthique. Paris Editions du Seuil, p437.

66. Basel Bank Committee of Supervision, (2003). Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations.

67. Basel committee of Supervision, (1998). Framework for internal control systems in Banking organization

68. Beck T., A. Demirguc-Kunt and R. Levine, (2003). Law, Endownment and Finance, Journal of Financial Economics, 70:137-181.


69. Beneish, M. D., Billings, M. B., & Hodder, L. D. , (2008). Internal control weaknesses and information uncertainty. The Accounting Review , 83 (3): 665-703.

70. Bollen, K. , (1989). Structural Equations with Latent Variables, New York,: John Wiley & Sons, Inc.

71. C.T.Gamage and AAJ Fernando, (2014). Effectiveness of internal control system in state commercial banks in Sri Lanka, International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, Vol. 1 No. 5: 25-44.

72. Cadbury Committee, (1992). Report of the committee on the financial aspects of corporate governance. London: Gee and Company Ltd.

73. Calomiris, C. W. & Kahn, C. M. (1991). The Role of demandable debt in structuring optimal bank arrangements, American economic Review, 81(3): 497 -513.

74. Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) – Criteria of Control (1994). CoCo – An Overview. CICA. .

75. COBIT, (2007). Internal Control Framework [pdf]. Available at:

/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=34172>.[Accessed 21 July 2007].

76. Cochran, W. , (1997). Sampling Techniques, New York: John Wiley & Sons Inc.

77. Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO). (1992). Internal control-integrated framework. New York, NY: AICPA.

78. Cornet, Guo, Khaksari & Tehranian, (2005). The impact of state ownership on performance differences in private – owned versus state–owned banks: An international comparision. Journal of Finacial Intermediation, 19: 74-94.


79. COSO, (2004). Enterprise Risk Management-Integrate Framework- Excutive Summary Framework, September 2004.

80. COSO, (2013). The 2013 Internal Control–Integrated Framework.

81. COSO, (2013). The 2013 COSO Framework & SOX Compliance: One Approach to an Effective Transition

82. Creswell JW, (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, 2nded, Thousand Oaks CA: Sage.

83. Creswell JW and Clark WL, (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, Thousand Oaks CA, Sage.

84. DAquila, J. M., (1998). Is the control environment related to financial reporting decisions? Hagan School of Business, New York. NY.

85. DeFond, M., Jiambalvo, (1991). Incidence and circustances of accounting

errors. The Accounting Review, 66: 643-655.

86. Diamond, D. W., (1984). Financial Intermediation and delegated monitoring. Review of economic Studies, LTD: 393-414.

87. DiNapoli, T. P. , (2007). Standards for Internal Control In New York State Government.

88. Don Hellriegel và Jonn W.Slocum (1986), Management, 4th Ed. Addison-

Wesley Publishing company, trang 58

89. Douglas NK, (2011). Internal control and its contributions to organizational efficiency and effectiveness: A case study of Ecobank Ghana limited [pdf]. Available at

.

90. Doyle, J., Ge, W., & McVay, S, (2005). Accruals quality and internal control over financial reporting, Working paper, Utah State University.

91. Doyle, J., Ge, W., & McVay, S., (2007). Determinants of weaknesses in internal control over financial reporting. Journal of Accounting and Economics , 44: 193-223.


92. Doyle, J., Ge, W., & McVay, S., (2007). Accruals quality and internal control over financial reporting. The Accounting Review , 82 (5): 1141- 1170.

93. Draft, Public Exposure, (2012). Draft for public Exposure, December 2011.

94. Ernst & Young, ( 2003). An evaluation of internal control: Considerations for evaluating internal control at the entity level. Ernst &Young SCORE Retrieval File No. EE0677.

95. Exposure, Public, and Feedback Question, (2012). Internal control – Integrate Framword Public Exposure Feedback Question, December 2011.

96. Ferreira, A. & Otley, D. , 2005. The design and use of management control systems: an extended framework for analysis. AAA 2006 Management AccountingSection(MAS)Meeting http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=682984 (truy cập 14/6/ 2016).

97. Frank Scarpatti, (1977). Social Problems, Dreyden Press USA, p.632.

98. Freeman, R,R, (1984). Strategic management: a stakeholder approach, Boston, Pitman.

99. Ge, W., & McVay, S., (2005). The disclosure of material weaknesses in internal control after the Sarbanes-Oxley Act. Accounting Horizons , 19 (3): 137-158.

100. Hair, J.F., Black, W.C., Tatham, R.L., & Anderson, R.E., (2010).

Multivariate Data Analysis, 5th ed. NJ, USA: Prentice-Hall

101. Hammersley, J. S., Myers, L. A., & Shakespeare, C., (2008). Market reactions to the disclosure of internal control weaknesses and to the characteristics of those weaknesses under Section 302 of the Sarbanes Oxley Act of 2002. Review of Accounting Studies , 13 (1): 141-165.


102. Henri Fayol, (1949). General and Industrial Management, Pitman Publishing, New York.

103. Hevesi G., (2005). Internal Control Standards in New York States Government . Available at

.

104. Hurley, D. A., & Boyd, D. ,Summer, ( 2007). Sarbanes-Oxley Act Section 404: Effective internal controls or overriding internal controls? Forensic Examiner, 16(2). Available at:

.

105. International Good Practice Guidance, (2012). Evaluating and Improving Internal Control in Organizations.

106. J.Altamuro., A. B., (2010). How does internal control regulation affect financial reporting?, Journal of Accounting & Economics, 49:58-74.

107. Jenkinson, N. , (2008). Strengthening Regimes for Controlling Liquidity Risks: Some Lessons from the Recent Turmoil.

108. Jensen, M. C. & Meckling, W. H., (1976). Theory of the firm Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3: 305-369.

109. Joseph M. Onumah, Ransome Kuipo, Victoria A. Obeng, (2012). Effectiveness of Internal Control Systems of Listed Firms in Ghana, Accounting in Africa. Published online: 2012: 31-49.

.

110. Kaufmann, D., Kraay, A. & Mastruzzi, M. , (2009). Governance matters VIII: Aggregate and individual governance indicators 1996-2008, World bank policy research, working paper 4280.

111. Kenjegalieva, A & Simper, R. , (2011). Aproductivity analysic of Central and Eastern European banking taking into acount risk decomposition and environmental variables, Research in International Business and Finance, 25 (1): 26-38.


112. Kopp, Lori S. and O’Donnell, Ed. , (2005). The Influence of a Business-process Focus on Category Knowledge and Internal Control Evaluation. Accounting, Organizations and Society, 30:423–434.

113. King, N., ( 2004). Using Templates in the Thematic Analysis of Text. In C. Cassell, & G. Symon, Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research (pp. 256-270). London: Sage.

114. Lannoye .M.A, (1999). Evaluation of internal Controls.

. [Retrieved in, set, 2009].

115. Laura F.Spira & Micheal Page, (2002). The Turnbull report, internal control and risk management: The developing role of internal audit, The Institute of Chartered Accountants of Scotland.

116. Leone, Andrew J., ( 2007). Factors Related to Internal Control Disclosure: A Discussion of Ashbaugh, Collins, and Kinney (2007) and Doyle, Ge, and McVay (2007). Journal of Accounting and Economics, 44:224–237.

117. Lu, H., Richardson, G., & Salterio, S., (2009). Direct and indirect effects of internal control weaknesses and external audit effort on accruals quality: Evidence from a unique Canadian regulatory setting. Working paper, University of Toronto and Queen's University.

118. Merchant, K.A, (1985). Control in Business organization, Piman, Boston, MA

119. Messier W.F., (1997). Auditing a Systematic approach, McGraw Hill Company, USA

120. Michael C. Jensen (1976), William H. Meckling, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Struture.

121. Millichamp, A.H, (2002). Auditing, The Bath Press, Bath Eighth edition, 80-150, 349-355.


122. Miles, B. M., & Huberman, M. A. (1994). Data management and analysis methods. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications.

123. Miyajima, Kuroki, (2006). The unwiding of cross – shareholding in Japan: Causes, Effects and Implications; Paper presented at RIETI, Hitotsubashi University.

124. Muhota K. , (2005). Check list for an internal Audit.Giving Hope to World of Need. USA.

125. N.Klai, A. O. , (2011). Corporate Governance and Financial Reporting Quality: The Case of Tunisian Firms. International Business Research, Vol.4, No.1: 158-166.

126. Numally & Burnstein, (1994). Psychometric Theory, 3rd ed, New York: McGraw-Hill

127. Ofori W, (2011). Effectiveness of Internal Control System: A perception or Reality. Available at http://ir.knust.edu.gh/bitstream/123456789/4435/1/WILLIAM%20OFORI

%20FINAL%20THESIS%202011.pdf [Access on 25.05.2014].

128. O'Leary, Conor; Iselin, Errol; Sharma, Divesh, (2006). The Relative Effects of Elements of Internal Control on Auditors' Evaluations of Internal Control, Pacific Accounting Review, Vol 18, 2: 68-96.

129. Otley, D. ,1980. The contingency theory of management accounting: achievement and prognosis. Accounting, Organizations and Society, Vol. 5 No. 4, pp. 413-428.

130. Palfi C and Muresan M , (2009). Survey on Weaknesses of Banks’ Internal Control Systems, Journal of International Finance and Economics, Vol. 9, No. 1: 106-116.

131. Rae, K. & Subramaniam, N., (2006). The Relationship between Internal Control Procedural Quality, Organizational Justice Perceptions and Employee Fraud.


132. Rae, Kirsty and Subramaniam, Nava, (2008). Quality of Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect on Organizational Justice and Employee Fraud. Managerial Auditing Journal, 23(2):104-124.

133. Rajan, R. G. and L. Zingales, (1998). Financial Dependence and Growth.

American Economic Review, 88 (6):559-586.

134. Ramos, M. , (2004). Evaluate the Control Environment: Documentation Is Only a Start; Now its All about Asking Questions. Journal of Accounting, vol. 197, 2004.

135. Rawls, J.A, (1971). Theory of justice, N.Y: 60.

136. Rober R Moeller, (2009). Brinhk’s Modern Internal Auditing – Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc.

137. Rober R Moeller, (2009). Brinhk’s Modern Internal Auditing – Sixth Edition, John Wiley & Sons, Inc

138. SEC, (2009). Study of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 404 internal control over financial reporting requirements.

139. Shenkir, W.G., and P.L. Walker, (2006). Implementing Enterprise Risk Management, Statement on Management Accounting, Institute of Management Accountants.

140. Simmons M.R. , (1995). The framework for Internal Control : A strategic approach to internal audit. Available at

.[Accessed on 14.06.2013].

141. Spinger. L.M , (2004). Revisions to OMB Circular A-123, Management’s Responsibility for Internal Control. Available at

.

142. Steven J.Root, (2000). Beyond COSO: Internal Control to Enchance Corporate Governance, John Wiley & Sons, INC.


143. Sultana R and Haque M. E., (2011). Evaluation of Internal Control Structure: Evidence from Six Listed Banks in Bangladesh, ASA University Review, Vol. 5 No. 1.

144. Thomas, Clive S. (ed.), (1993). First World Interest Groups, A Comparative Perspective, Westport: Greenwood Press.

145. Turnbull Committee, (1999). Internal control: Guidance for directors on the combined code. Working Party of the Committee on Corporate Governance, ICAEW, London.

146. Vanasco,R.,(1999). The foreign corrupt practices act: An international perspective. Managerial Auditing Journal, 14(4/5):159–262.

147. V. Mongkolsamai, P. Ussahawanitchakit (2012), Impacts of internal control strategy on efficiency operation of organization of Thai listed firms, International journal of business strategy, vol 12, No 3: 22-35.

148. Yuan Li, Yi Liu, Yongbin Zhao, (2006). The Role of Market and Entrepreneurship Orientation and Internal Control in the New Product Development Activities of Chinese Firms, Industrial Marketing Management, 35: 336-347.

149. Walker D.M., (1999). Standards for Internal Control in Federal Government. Available at

.[Accessed on 12.05.2013].

150. Whitting O.R and Pany K., (2001). Principles of Auditing and Other Assurance Services, McGraw Hill Company, USA. Available at

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 21/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí