Thực Trạng Hoạt Động Cho Vay Mua Xe Ô Tô Tại Bidv Chi Nhánh Huế Trong Giai Đoạn 2013-2015

2.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay mua xe ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế trong giai đoạn 2013-2015

2.2.2.1. Dư nợ hoạt động cho vay mua xe ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế

Trong những năm gần đây, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, quan niệm “ăn no mặc ấm” đã dần dần được thay thế bằng quan niệm “ăn no mặc đẹp, đi xe xịn”. Bên cạnh đó, nền kinh tế nước ta có những thành công đáng kể trong các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ và việc mở cửa hội nhập với thế giới cũng làm tăng thêm xu hướng mua ô tô phục vụ nhu cầu đi lại. Đây là điều kiện tốt cho các ngân hàng nói chung và BIDV Chi nhánh Huế nói riêng để tăng cường phát triển loại hình sản phẩm cho vay mua ô tô.

Nắm bắt được tình hình đó, Chi nhánh đã có những kế hoạch và biện pháp hợp lý nhằm phát triển loại hình cho vay này, đồng thời đưa nó trở thành một trong những hoạt động mũi nhọn, mang lại lợi nhuận cao của Chi nhánh trong thời gian tới.

Bảng 2.6: Dư nợ cho vay mua ô tô so với tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh (2013-2015)

Đvt: Tỷ đồngChỉ tiêu


2013


2014


2015

So sánh

2014/2013

2015/2014

±

%

±

%

Dư nợ cho vay

mua ô tô

211,89

380,66

533,69

168,77

79,65

153,03

40,20

Tổng dư nợ cho

vay

1.527,78

2.778,27

3.770,71

1.250,49

81,85

992,44

35,72

Tỷ trọng (%)

13,87

13,70

14,15

13,50


15,42


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015 - 7

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)

Năm 2013, dư nợ cho vay mua ô tô đạt 211,89 tỷ đồng, chiếm 13,87% trên tổng dư nợ cho vay. Sang năm 2014, dư nợ cho vay mua ô tô dạt 380,66 tỷ đồng, tăng gần 80% so với năm 2013 và chiếm 13,70% trên tổng dư nợ cho vay của năm 2014. Đến năm 2015, dư nợ cho vay mua ô tô là 533,69 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm trước và chiếm tỷ trọng 14,15% trên tổng dư nợ của năm 2015.4,000

3,770.71

3,500


3,000

2,778.27

2,500


2,000


1,500

1,527.78

1,000


500

380.66

533.69

211.89

0

2013

2014

2015

Dư nợ cho vay mua ô tô

Tổng dư nợ cho vay

Tỷ đồng

Biểu đồ 2.7: Dư nợ cho vay mua ô tô và tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh (2013-2015)

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)

Có thể thấy rằng trong 2 năm 2014 và 2015, hoạt động cho vay mua ô tô đã có sự phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng: mức độ tăng trưởng cao và chiếm tỷ lệ ngày càng cao trên tổng dư nợ cho vay. Nguyên nhân là do Chi nhánh đã tung ra nhiều gói ưu đãi dành cho khách hàng vay vốn mua ô tô như: các gói cho vay 500 tỷ, gói cho vay 3.500 tỷ cho vay mua ô tô đôi với khách hàng cá nhân và hộ gia đình, gói cho vay dành cho CBCNV của BIDV... Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng đã có những hoạt động chăm sóc khách hàng tốt hơn, chính sách lãi suất cũng rộng hơn. Mặc khác, kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng cao do sự mở rộng hội nhập với quốc tế và đầu tư trong và ngoài nước đã nâng cao mức sống của người dân, từ đó nhu cầu về phương tiện đi lại cũng được tăng cao.

2.2.2.2. Doanh số cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế

Bảng 2.7: Doanh số cho vay ô tô so với tổng doanh số cho vay của chi nhánh (2013-2015)

Đvt: Tỷ đồngChỉ tiêu


2013


2014


2015

So sánh

2014/2013

2015/2014

±

%

±

%

Doanh số cho vay

mua ô tô

411,88

672,46

1.010,59

260,58

63,27

338,13

50,28

Tổng doanh số

cho vay

3.932,76

5.313,12

6.905,43

1.380,36

35,10

1.592,31

29,97

Tỷ trọng (%)

10,47

12,66

14,63

8,000

7,000

6,905.43

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

5,313.12

3,932.76

1,000

0

411.88

672.46

1,010.59

1 2 3

Doanh số cho vay mua ô tô

Tổng doanh số cho vay

Tỷ đồng

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)


Biểu đồ 2.8: Doanh số cho vay mua ô tô và tổng doanh số cho vay của Chi nhánh (2013-2015)

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)

Năm 2013, cho vay mua ô tô đạt 411,88 tỷ đồng, chiếm 10,47% trên tổng doanh số cho vay của Chi nhánh. Năm 2014, doanh số cho vay mua ô tô đạt 672,46

tỷ đồng, chiếm 12,66% trên tổng doanh số cho vay và tăng 63,27% so với doanh số năm 2013. Bước sang năm 2015, doanh số cho vay mua ô tô tại Chi nhánh vượt 1000 tỷ, chiếm tỷ trọng 14,63% trên tổng doanh số cho vay và tăng 50,28% so với năm 2014.

Mức tăng doanh số cho vay mua ô tô trong các năm 2014 và 2015 khá cao: năm 2014 tăng hơn 60% so với năm 2013 và năm 2015 là hơn 50%. Điều này chứng tỏ các gói cho vay mua ô tô được tung trong các năm này mang lại hiệu quả rõ rệt: gói

1.000 tỷ cho vay mua ô tô phục vụ tiêu dùng thay thế cho gói 500 tỷ vào năm 2013, gói cho vay mua ô tô dành cho CBCNV của BIDV lần đầu xuất hiện, các gói 2.000 tỷ và gói 3.500 tỷ cùng lãi suất ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình vào năm 2015. Tuy vậy, Chi nhánh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của thị trường ô tô trong địa bàn. Đồng thời, trong giai đoạn 2013-2015, hình thức cho vay khác như cho vay tái cấu trúc tài chính các dự án đang vay tại các ngân hàng khác, cho vay du học, cho vay các doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm liên quan đến Nhật Bản theo gói hỗ trợ Japandesk, ... đặc biệt là cho vay nhà ở của BIDV Chi nhánh Huế phát triển khá mạnh nên tỷ lệ dự nợ cho vay mua ô tô/tổng dư nợ cho vay không cao.

2.2.2.3. Tình hình thu nợ của cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế

Bảng 2.8: Doanh số thu nợ cho vay mua ô tô(2013-2015)

Đvt: Tỷ đồngChỉ tiêu


2013


2014


2015

So sánh

2014/2013

2015/2014

±

%

±

%

Doanh số thu nợ cho

vay mua ô tô

289,48

390,11

553,46

100,63

34,76

163,35

41,87

Tổng doanh số thu nợ

3.729,53

4.062,63

5.912,89

333,10

8,93

1.850,26

45,54

Tỷ trọng (%)

7,76

9,60

9,36

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)

Theo thống kê của BIDV Chi nhánh Huế, doanh số thu nợ cho vay mua ô tô của Chi nhánh qua các năm đều tăng. Năm 2014, doanh số thu nợ cho vay mua ô tô đạt

390,11 tỷ đồng, tăng 34,76% so với năm 2013 và chiếm tỷ trọng 9,60% trên tổng doanh số thu nợ. Đến năm 2015, doanh số thu nợ cho vay mua ô tô đạt 553,46 tỷ đồng, tăng 41,87% so với năm 2014 và chiếm tỷ trọng 9,36% so với tổng doanh số thu nợ. Mặc dù tỷ trọng doanh số thu nợ cho vay mua ô tô/tổng doanh số thu nợ không cao nhưng vẫn thấy được rằng Chi nhánh đã nỗ lực đưa ra nhiều chính sách và biện pháp nhăm tăng doanh số thu nợ.

2.2.2.4. Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu của cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế

Trong hoạt động tín dụng của hầu hết các ngân hàng luôn tồn tại nhiều rủi ro mà một trong số đó là tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu. Các khoản vay khi đến hạn nhưng khách hàng không trả được nợ hoặc được gia hạn nợ nhưng khi đến thời gian gia hạn mà khách hàng vẫn không trả được nợ do một số khách hàng không đủ tiền trả nợ cho ngân hàng đúng hạn hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh... thì ngân hàng chuyển chúng thành nợ quá hạn và nợ xấu. Nợ quá hạn và nợ xấu luôn là những điều đáng lo ngại của các ngân hàng vì ảnh hưởng xấu đến kết quả kinh doanh và lợi nhuận của ngân hàng.

Bảng 2.9: Nợ quá hạn và xấu cho vay mua ô tô so với tổng nợ quá hạn và tổng nợ xấu (2013-2015)

Đvt: Tỷ đồng


STT


Chỉ tiêu


2013


2014


2015

So sánh

2014/2013

2015/2014

±

%

±

%

1

Nợ quá hạn cho

vay mua ô tô

1,43

3,14

3,33

1,71

119,58

0,19

6,05

2

Nợ xấu cho vay

mua ô tô

0,67

0,95

1,10

0,28

41,79

0,15

15,79

3

Tổng nợ quá hạn

17,35

42,00

46,71

24,65

142,05

4,71

11,22

4

Tổng nợ xấu

8,35

12,49

13,89

4,14

49,58

1,40

11,21

5

Tỷ lệ (1)/(3)

8,24

7,48

7,13

6

Tỷ lệ (2)/(4)

8,02

7,61

7,92

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)


50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

46.71

42.00

17.35

8.35

12.49

13.89

1.43 0.67

2013

3.14

0.95

2014

3.33

1.10


2015

Nợ quá hạn cho vay mua ô tô Nợ xấu cho vay mua ô tô

Tổng nợ quá hạn Tổng nợ xấu

Tỷ đồng

Biểu đồ 2.9: Nợ quá hạn và xấu cho vay mua ô tô so với tổng nợ quá hạn và

tổng nợ xấu (2013-2015)

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)

Qua bảng và biểu đồ trên có thể nhận thấy nợ quá hạn và nợ xấu cho vay mua ô tô tăng qua các năm. Năm 2013, nợ quá qua hạn cho vay mua ô tô là 1,43 tỷ đồng và nợ xấu cho vay mua ô tô của Chi nhánh là 0,67 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng so với tổng nợ quá hạn và tổng nợ xấu lần lượt là 8,24% và 8,02%. Năm 2014, nợ quá hạn cho vay mua ô tô là 3,14 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,48% so với nợ quá hạn và tăng gần 120% so với năm 2013; nợ xấu cho vay mua ô tô là 0,95 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,61% và tăng hơn 40% so với năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng bất thường nợ quá hạn và nợ xấu này là do bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10 năm 2013, thời gian khắc phục kéo dài ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, thời điểm tháng 12 nguồn tiền thanh toán của một số công ty bị chậm, không trả nợ đúng hạn. Sang năm 2015, nợ quá hạn cho vay mua ô tô là 3,33 tỷ đồng, chiểm tỷ trọng 7,13 so với tổng nợ quá hạn của Chi nhánh và tăng 6,05% so với năm 2014; nợ xấu cho vay mua ô tô là 1,10 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,92% so với tổng nợ xấu của Chi nhánh và tăng 15,79% so với năm 2014.

Tuy vậy, với quy trình thẩm định rủi ro, đánh giá trước khi cho vay chặt chẽ và các CBTD luôn giám sát, kiểm soát tốt nợ cho vay cũng như mục đích sử dụng vốn của khách hàng nên nợ quá hạn và nợ xấu vẫn trong mức độ cho phép.

Bảng 2.10: Nợ quá hạn và xấu cho vay mua ô tô so với dư nợ cho vay mua ô tô (2013-2015)

Đvt: Tỷ đồngSTT


Chỉ tiêu


2013


2014


2015

1

Nợ quá hạn cho vay mua ô tô

1,43

3,14

3,33

2

Nợ xấu cho vay mua ô tô

0,67

0,95

1,1

3

Dư nợ cho vay mua ô tô

211,89

380,66

533,69

4

Tỷ lệ (1)/(3)

0,67

0,82

0,62

5

Tỷ lệ (2)/(3)

0,32

0,25

0,21

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)


1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

0.82

0.67

0.62

0.32

0.25

2013 2014

0.21

2015

Nợ quá hạn cho vay mua ô tô/ dư nợ cho vay mua ô tô

Nợ xấu cho vay mua ô tô/ dư nợ cho vay mua ô tô

Biểu đồ 2.10: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ nợ xấu so với dư nợ cho vay mua ô tô (2013-2015)‌

(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế 2013, 2014,2015)

Mặc dù nợ quá hạn và nợ xấu cho vay mua ô tô liên tục tăng trong 3 năm nhưng tỷ nợ xấu cho vay mua ô tô/tổng nợ xấu khá thấp, đều dưới 10%. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ quá hạn cho vay mua ô tô/dư nợ cho vay mua ô tô và tỷ lệ nợ xấu cho vay mua ô tô/dư nợ cho vay mua ô tô cũng đều thấp hơn 1%. Nhìn chung hoạt động tín dụng của BIDV Chi nhánh Huế vẫn luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả, Chi nhánh vẫn đang kiểm soát tốt tình hình nợ quá hạn và nợ xấu trong cho vay mua ô tô.

2.3. Đánh giá về thực trạng cho vay mua xe ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế

2.3.1. Một số thành công

Với quy mô hoạt động lớn chiếm trên 25% thị phần cả huy động vốn và tín dụng của BIDV Chi nhánh Huế đã khẳng định được uy tín và vị thế của mình trong hệ thống ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cũng như trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chất lượng các sản phẩm tín dụng của BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế nhìn chung được khách hàng đánh giá khá cao, đó là nhờ vào việc áp dụng công nghệ hiện đại, xây dựng quy trình tín dụng khoa học theo xu hướng của các nước tiên tiến, đội ngũ nhân viên của BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế trong độ tuổi trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, nhiệt tình trong công tác và có phong cách giao dịch lịch sự, văn minh.

Cho vay mua ô tô là một trong các sản phẩm tín dụng ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành công của Chi nhánh: Các gói cho vay mua ô tô được tung ra đạt được một số thành công nhất định; Doanh số cho vay và dư nợ cho vay của loại hình này qua các năm đều tăng với mức độ tăng trưởng cao; Hoạt động thu nợ khá tốt thể hiện qua doanh số thu nợ ngày càng tăng và tỷ lệ nợ xấu luôn thấp, trong mức độ cho phép; Quy mô hoạt động cho vay mua ô tô liên tục được mở rộng, lượng khách hàng có nhu cầu tín dụng ngày càng tăng...

Hiện nay, chi nhánh đã liên kết được với một số hãng xe, đại lý, showroom. Như vậy, ngân hàng có thể cho khách hàng vay thông qua các đại lý bán xe đó, giảm thiểu được chi phí hơn so với việc cho vay trực tiếp và ngân hàng cũng luôn có một lượng khách hàng nhất định.

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 14/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí