Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015 - 13

E) Để gia tăng hiệu quả việc bán sản phẩm đến khách hàng, CBQHKHCN có thể đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Chi nhánh ủy quyền cho Lãnh đạo PQHKHCN ký kết Hợp đồng hợp tác theo Mẫu số 02/BLOTO với nhân viên bán hàng tại các đại lý ...

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015 - 12

1. "BIDV" là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tuỳ ngữ cảnh có thể hiểu là Hội sở chính hoặc Chi nhánh hoặc pháp nhân BIDV. 2. Giá trị xe ô tô là giá do BIDV định giá trên cơ sở biểu giá công bố của từng hãng xe, giá ...

Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17, Trang 18, Trang 19, Trang 20, Trang 21, Trang 22, Trang 23,

Trang chủ Tài liệu miễn phí