Các Nghiệp Vụ Kinh Doanh Cơ Bản Của Ngân Hàng Thương Mại

Tại Việt nam, hoạt động theo pháp luật ở Việt Nam: ngân hàng Việt Nga, SHINHAN VINA BANK, VID PUBLIC BANK,VINASIAM BANK… d. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Là ngân hàng được thành lập theo pháp luật nước ngoài, được phép mở chi nhánh tại ...

Tình Hình Lao Động Và Kết Quả Kinh Doanh Của Bidv

2.1.3.2. Cơ cấu các phòng ban Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp : Tiếp thị và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp; Thực hiện công tác tín dụng bán buôn; Công tác tài trợ dự án; Nhiệm vụ tài trợ thương mại xuất nhập khẩu. ...

Tình Hình Dư Nợ Của Bidv Chi Nhánh Thừa Thiên Huế (2013-2015)

2.1.4.4. Tình hình cho vay Bảng 2.4: Tình hình dư nợ của BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế (2013-2015) Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2013 2014 2015 So sánh 2014/2013 2015/2014 ± % ± % Dư nợ tín dụng cuối kỳ 1.527,78 2.778,27 3.770,71 1.250,49 81,85 992,44 35,72 Dư nợ ...

Điều Kiện Đối Với Tài Sản Đầu Tư:

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại , NXB Đại học quốc gia TP.HCM. 2. PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi (2006), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại , NXB Tài chính. 3.TS. Nguyễn Minh Kiều (2005), Nghiệp ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí