Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng - 29

Câu 7. Thầy, Cô vui lòng đánh giá mức độ tác động của các yếu tố sau đến công tác quản lí hoạt động GDMT cho HS ở trưởng Tiểu học tại TP. Đà Nẵng?


STT


Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ tác động

Không

Ít

Nhiều

Rất nhiều

7.1

Hệ thống các văn bản


7.2

Sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp quản lí chuyên môn (Sở giáo dục, Phòng giáo dục)


7.3

Sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương ( UBND, các ban ngành, hội đoàn thể)


7.4

Năng lực quản lí của đội ngũ CBQL, nhân sự các cơ quan quản lí nhà nước về giáo dục


7.5

Trình độ của đội ngũ nhà giáo trong hoạt động GDMT cho HS trong trường TH


7.6.

Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động GDMT cho HS của LLGD

7.7

Cơ chế quản lí hoạt động GDMT trong nhà trường

7.8

Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động GDMT cho HS của PHHS


7.9

Hiệu quả của công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch HĐGDMT


Yếu tố khác:……………………………………….

……………………………………………................

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 313 trang tài liệu này.

Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng - 29


Câu 8: Xin Thầy, Cô cho biết những thuận lợi và khó khăn trong quản lí HĐGDMT cho học sinh tại trường Thầy/Cô đang công tác?

- Thuận lợi:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Khó khăn:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… Câu 9. Để công tác quản lí HĐGDMT đạt hiệu quả, thầy /cô hãy đề xuất một số biện pháp?

PHIẾU PHỎNG VẤN‌

(DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHỐI LỚP 3,4,5)


Câu 1. Tại trường học, các em có được thầy/cô giảng dạy hay tổ chức các hoạt động GDMT không? Em hãy kể một số nội dung GDMT mà em đã được học tại trường?

Câu 2. Thầy/cô tổ chức hoạt động GDMT cho các em ở lớp, ở trường bằng hình thức nào? (Thông qua các tiết học hay thông qua các hoạt động GDNGLL?) Lưu ý: Trong quá trình phỏng vấn, người phỏng vấn cần gợi mở các hình thức hoạt động để HS dễ bám theo trả lời.

Câu 3. Để tổ chức hoạt động GDMT cho các em, thầy/cô đã sử dụng phương tiện, phương pháp nào?

Câu 4. Trong quá trình tham gia các hoạt động GDMT tại lớp/trường của mình, thầy/cô có đánh giá kết quả của các em không? Nếu có thì đánh giá như thé nào? (Bằng cách nào?)

Câu 5. Hoạt động GDMT tại lớp/trường của các em có ai tham gia cùng hay không?

Nếu có thì gồm có những ai?

Câu 6. Các hoạt động GDMT do thầy/cô tổ chức, em có thích thú không? Em có mong muốn gì đối với hoạt động GDMT tại lớp em, trường em đang học?


Chân thành cảm ơn sự tham gia của các em!

CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO PHÒNG GD & ĐT VÀ CBQL, GV NHÀ TRƯỜNG‌‌

Phần 1: Nội dung hoạt động GDMT cho học sinh ở các trưởng TH

Câu 1. Thầy/cô đánh giá như thế nào về sự cần thiết của HĐGDMT cho HS ở các trưởng TH và mức độ thực hiện (Kết quả dạt được) của các em?

Câu 2. Thầy/cô dánh giá như thế nào về việc thực hiện mục tiêu và nội dung GDMT cho HS ở các trường Tiểu học trên địa bàn tp Đà Nẵng? Theo thầy/cô nội dung nào là cần thiết, quan trọng cần quan tâm?

Câu 3. Thầy/cô cho biết các hình thức và phương pháp GDMT cho HSTH được các giáo viên khai thác, sử dụng? Theo thầy/ cô, hình thức, phương pháp nào mang lại hiệu quả cao?

Cầu 4. Trong quá trình tổ chức HĐGDMT cho học sinh ở trường TH, theo thầy/ cô cần những điều kiện nào? Các điều kiện này hiện nay được các trường TH thực hiện như thế nào?

Câu 5. Thầy/ cô nhận xét như thế nào về việc đánh giá, nhận xét kết quả HĐGDMT của GV đối với HS? (Về cách thức, về nội dung đánh giá?)

Phần 2: Nội dung quản lí hoạt động GDMT cho học sinh ở các trưởng TH

Câu 6. Thầy/cô nhận xét như thế nào về vai trò của công tác quản lí đối với HĐGDMT cho HS ở trường TH? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lí HĐGDMT trong nhà trường?

Câu 7. Theo thầy/cô, nội dung quản lí nào đối với HĐGDMT cho HS ở trường TH cần được quan tâm?

Câu 8. Thầy/cô cho biết mức độ và kết quả công tác quản lí của Hiệu trưởng đối với HĐGDMT cho HS tại trường TH?

- Về mục tiêu, nội dung

- Về hình thức, phương pháp

- Về công tác phối hợp các LLGD

- Về kiểm tra, đánh giá

- Về các điều kiện

nào? Mức độ tác động của từng yếu tố như thế nào?

Câu 10. Để quản lí HĐGDMT cho HS ở trường TH đạt hiệu quả cao, thầy/cô hãy đề xuất các biện pháp? Biện pháp nào là quan trọng nhất (Anh/chị trình bày theo thứ tự ưu tiên?) Vì sao?


Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của quý Thầy, Cô!

CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH, LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN, DOANH NGHIỆP‌‌


Câu 1. Anh/chị nhận định như thế nào về sự cần thiết của HĐGDMT cho HS ở các trường Tiểu học? Qua theo dõi con em của mình, anh/chị đánh giá như thế nào về nhận thực, hành vi của trẻ đối với môi trường?

Câu 2. Theo anh/chị, HĐGDMT cho HS ở các trường TH có cần sự tham gia của LLGD ngoài nhà trường hay không? Nếu cần thì đó là lực lượng nào? Nêu vai trò của từng lực lượng?

Câu 3. Với vị trí của mình, anh/chị đã từng tham gia quản lí HĐGDMT cho HS ở trường TH chưa? Nếu có thì anh/chị cho biết mình đã tham gia những gì? Và nhà trường đã triển khai công tác phối hợp GDMT giữa các LLGD trong và ngoài nhà trường như thế nào?

Câu 4. Để phát huy vai trò của các LLGD ngoài nhà trường trong quản lí HĐGDMT cho HS, theo anh/chị thì cần những gì?

Đối với nhà trường

Đối với PHHS

Đối với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp

Câu 5. Để quản lí HĐGDMT cho HS ở trường TH đạt hiệu quả cao, anh/chị hãy đề xuất một số biện pháp? Biện pháp nào là quan trọng nhất (Anh/chị trình bày theo thứ tự ưu tiên?) Vì sao?


Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ và giúp đỡ của quý vị!

CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU DÀNH CHO CBQL CẤP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN/HUYỆN‌‌


- Đối tượng phỏng vấn: lãnh đạo Phòng GD & ĐT quận/huyện

- Nội dung phỏng vấn: Tính cần thiết và khả thi của các biện pháp đề xuất

- Cách thức tiến hành: Người nghiên cứu gửi trước cho người được phỏng vấn câu hỏi và bảng tổng hợp 6 biện pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí HĐGDMT cho HS ở các trường tiểu học tại Thành phố Đà Nẵng.


Câu hỏi phỏng vấn:

1. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lí HĐGDMT cho HS ở các trường tiểu học tại Thành phố Đà Nẵng, NCS đề xuất hệ thống 6 biện pháp. Thầy/cô cho ý kiến của mình về các biện pháp đề xuất?

2. Ở từng biện pháp, thầy/cô đánh giá như thế nào về tính cần thiết và khả thi?

3. Ngoài các biện pháp đề xuất, thầy/cô có đề xuất thêm biện pháp nào khác không?

PHỤ LỤC 6:

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ, GV TRƯỜNG TIỂU HỌC)


Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Chúng tôi đang thực hiện đề tài “Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở các trường Tiểu học tại thành phố Đà Nẵng”. Rất cám ơn quý thầy/cô đã hỗ trợ cho ý kiến về thực trạng của vấn đề nghiện cứu. Sau khi phần tích thực trạng, chúng tôi đã đề xuất được hệ thống các biện pháp quản lí. Xin quý Thầy, Cô vui lòng cho ý kiến về về tính cần thiết/ khả thi của các biện pháp bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn thích hợp. Chúng tôi cam kết những ý kiến của quý Thầy, Cô chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài, không nhằm mục đích nào khác. Chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ của quý Thầy, Cô.

Trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô!

A. Phần tìm hiểu thông tin cá nhân

Câu 1. Vị trí quản lí Thầy, Cô đang đảm nhận:

1. Hiệu trưởng 2. Phó Hiệu trưởng 3. Chủ tịch công đoàn

4. BT Đoàn TN 5. Tổng phụ trách Đội 6. Tổ trưởng

7. Tổ phó 8. Khác:……..

B. Phần khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lí hoạt động GDMT cho HS ở các trường tiểu học tại thành phố Đà Nẵng


Mức độ

Mức độ cần thiết


Mức độ

Mức độ khả thi

1

Không cần thiết

1

Không khả thi

2

Ít cần thiết

2

Ít khả thi

3

Cần thiết

3

Khả thi

4

Rất cần thiết

4

Rất khả thi

Xem tất cả 313 trang.

Ngày đăng: 25/02/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí