Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

Xem tất cả 134 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 16 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 16

52. Scott, J.H., 1976. "A Theory of Optimal Capital Structure" Bell Journal of Economics , Vol. 7 issue 1, pp. 33-54 53. Scott, James H. Jr. 1977. "Bankruptcy, Secured Debt, and Optimal Capital Structure." Journal of Finance ; 32 (1), pp. 1-19 54. Sheridan Titman, Roberto Wessels (1988), The ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 15 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 15

Kết luận chương 4 Với hiện trạng cấu trúc vốn của các doanh nghiệp thuộc TĐDKQGVN, với những hạn chế, bất cập trong cấu trúc vốn dẫn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp của Tập đoàn không tương xứng với tiềm năng ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 14 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 14

Tế, ví dụ vay tín dụng xuất khẩu (ECA) đối với các nhu cầu, các dự án có khối lượng hàng hóa, thiết bị …nhập khẩu lớn; hay vay Dự án, vay đảm bảo bằng trữ lượng dầu khí (Reserves Based Lending)…đối với các doanh nghiệp hoạt ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 13 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 13

Bảng 4.4. Chi phí vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ - PVN và các doanh nghiệp thành viên cấp 1 của Tập đoàn tại thời điểm 31/12/2012 STT Doanh nghiệp Chi phí VCSH (*) 1 Công ty mẹ - PVN 11,04% 2 TCT Thăm dò khai thác DK 11,04% 3 CTy Lọc hóa dầu Bình ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 12 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 12

Cơ cấu vốn đầu tư dự kiến toàn Tập đoàn là: 30% - 35% tổng vốn đầu tư huy động từ các nhà đầu tư khác (ngoài PVN), 25% - 30% là vốn vay và khoảng 35% - 40% là vốn chủ sở hữu của TĐDKQGVN. Về cơ cấu vốn đầu tư theo lĩnh vực, ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 11 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 11

Bảng 3.28. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại Công ty mẹ - PVN và các doanh nghiệp thành viên cấp 1 của Tập đoàn giai đoạn 2007 – 2012 Đơn vị % STT Đơn vị 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Công ty mẹ - PVN 11,1 9,4 9,8 9,7 8,0 7,5 2 TCT ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 10 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 10

Điều kiện thực tế ở các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt trong điều kiện của Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí không phải là ngoại lệ thì yếu tố này có tác động chi phối rất lớn đến cấu trúc vốn của ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 9 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 9

Có thể thấy lãi suất vay thương mại từ các ngân hàng nước ngoài sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện thị trường tài chính, nền kinh tế thế giới, phụ thuộc vào thời hạn của các khoản vay và năng lực tài chính của ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 8 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 8

Bảng 3.17. Quy mô nợ dài hạn của Công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên cấp 1 hoạt động trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn 2007 - 2012 Đơn vị Tỷ đồng STT Đơn vị 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 Công ty mẹ - PVN 14.664 ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 7 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 7

Do vậy đặc điểm chung là các công ty thành viên cấp 1 hoạt động trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là các doanh nghiệp có quy mô vốn chủ sở hữu khá lớn. Mặt khác quy mô của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 6 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 6

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CẤU TRÚC VỐN TẠI TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 3.1. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của Tập đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 5 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 5

(+) Cổ tức có tỷ lệ tăng trưởng bằng 0: Khi cổ phiếu thường có tỷ lệ tăng trưởng bằng không thì giống như cổ phiếu ưu đãi, khi đó: D1 = D2 = D3 = .Vì thế giá trị cổ phiếu bằng giá trị hiện tại của những dòng thu nhập trong ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 4 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 4

Giả thiết 3: Cấu trúc vốn có quan hệ tỉ lệ nghịch với rủi ro kinh doanh - Cấu trúc tài sản hữu hình Cấu trúc tài sản hữu hình được đo lường thông qua chỉ tiêu tỉ lệ TSCĐ hữu hình trên tổng tài sản. Bởi vì tài sản cố định ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 3 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 3

Hoặc bối cảnh thương mại”  13  . Một số nghiên cứu gần đây của các nhà kinh tế như: Frank, Myer, Kojma, cho rằng TĐKT có thể dựa trên các kiểu liên minh khác nhau như: quan hệ ngân hàng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban giám ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 2 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 2

Đối với Tập đoàn là yếu tố khách quan tác động chi phối tới quá trình tái cấu trúc vốn của Tập đoàn; hay nói cách khác đề tài được nghiên cứu trên giác độ những nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp. Để đảm bảo tính tập ...

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 1 thumb

Tái cấu trúc vốn tại tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Rằng: Luận Án Tiến Sĩ Tái Cấu Trúc Vốn Tại Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam Là Công Trình Nghiên Cứu Độc Lập, Do Chính Tôi Hoàn Thành. Các Tài Liệu, Trích Dẫn Trong Luận Án Là Trung Thực, Có Nguồn Gốc ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số