Đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu sind và bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn bê lai tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn - 13

II. TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 30. Abassa. K.P ( 1987 ) , Analysis of growth parameters of Gobra Zebu females in Senega,. 31. Abassa. K.P; Wilcox. C; Johnson. T.A ( 1989 ) , Genetic aspects of growth in Gobra Zebu cattle. 32. Burrow. H.M; seifer. G.W; Hetzel. D.T.S ( 1991 ) , Consequences of ...

Đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu sind và bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn bê lai tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn - 12

Trong thí nghiệm chúng tôi đã tiến hành theo dòi thức ăn tiêu tốn trong cả giai đoạn thí nghiệm kết quả thu được qua bảng 3.19. Bảng 3.19: Hạch toán chi phí thức ăn bổ sung cho bê thí nghiệm Số TT Chỉ tiêu theo dòi ĐVT Lô đối chứng Lô ...

Sinh Trưởng Tích Luỹ Của Bê Lai Sind Qua Các Tháng Thí Nghiệm

3.3.2. Sinh trưởng tích luỹ của bê Lai Sind qua các tháng thí nghiệm Để so sánh được sự tăng khối lượng của bê Lai Sind giữa 2 lô TN và ĐC chúng tôi đã tiến hành cân, đo khối lượng bê thí nghiệm qua từng tháng, kết quả thu được ở ...

Kích Thước Một Số Chiều Đo Chính Của Bò Vàng (Cm)

56 Bảng 3.6: Kích thước một số chiều đo chính của bò vàng (cm) Tuổi (Tháng) n Bò đực ( X  m ) x n Bò cái ( X  m ) x DTC CV VN VÔ DTC CV VN VÔ 3 27 72,9±0,53 72,7±0,89 82,9±0,55 10,00±0,18 26 72,0±0,68 71,2, ±1,05 80,0±0,49 9,15±0,18 6 21 81,7±0,47 ...

Quy Mô Đàn Bò Chăn Nuôi Trong Nông Hộ Tại Các Xã Điều Tra

Còn mua thêm về từ các địa phương khác để nuôi cho sinh sản mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chỉ giữ lại một số lượng nhỏ bò đực tốt để làm giống (đực giống 2,42 %, đực hậu bị 4,15%) và tỷ lệ bò đực thiến được ...

Thành Phần Hoá Học Một Số Cỏ Tự Nhiên Và Cỏ Trồng (%)

FF và FA. Tính biệt cũng ảnh hưởng rò rệt đến tốc độ sinh trưởng và chất lượng thịt. Dalatte. J.T, Ougan. H và cộng sự (1986) [35] nghiên cứu cho thấy tính biệt cũng có ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của bò. Thí nghiệm ảnh ...

Phương Pháp Xác Định Khả Năng Sinh Trưởng Của Bò

P = A + D + I + E G + E S Từ công thức trên cho thấy: Muốn cải tiến nâng cao giá trị kiểu hình P (Phenotype) thì phải cải tiến các yếu tố cấu thành. Có thể tác động về mặt di truyền theo các phương thức tác động vào A bằng cách chọn ...

Đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu sind và bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn bê lai tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn - 2

10 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 Sinh trưởng tích luỹ của bò vàng địa phương từ ss đến 36 tháng tuổi 52 Đồ thị 3.2 Sinh trưởng tương đối của bò vàng (%) 55 Đồ thị 3.3 Sinh trưởng tích luỹ của bê địa phương và bê Lai Sind 63 ...

Đánh giá thực trạng đàn bò vàng, nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu sind và bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống, sinh trưởng của đàn bê lai tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn - 1

2 Trường Đại Học Nông Lâm    Vũ Trí Quân Đánh Giá Thực Trạng Đàn Bò Vàng, Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Bò Đực Giống 7/8 Máu Sind Và Bổ Sung Thức Ăn Tinh Tới Tỷ Lệ Sống, Sinh Trưởng Của Đàn Bê Lai Tại Huyện ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số