Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn trong công việc của người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNoVN trên địa bàn TP.HCM - 14

Item Statistics Mean Std. Deviation N c32 Tự hào khi làm việc tại ngân hàng 3.62 .664 305 c33 Tin tưởng vào NH 3.62 .639 305 c34 Nỗ lực hết mình vì NH 3.66 .602 305 c35 Làm việc lâu dài với NH 3.57 .650 305 c36 Giới thiệu NH là nơi làm việc tốt nhất 3.58 ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn trong công việc của người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNoVN trên địa bàn TP.HCM - 13

Rotated Component Matrix Component 1 2 3 4 5 c1 Công việc phù hợp trình độ .759 c5 Công việc ổn định .710 c2 Công việc mang lại nhiều kiến thức .593 c4 Công việc ít làm ngoài giờ .555 c3 Công việc nhiều cơ hội thăng tiến .551 c7 Thu nhập phù hợp ...

Thang Đo “Cơ Hội Đào Tạo – Thăng Tiến”

PHỤ LỤC 3 : ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA 1. Thang đo “Bản chất công việc” Case Processing Summary N % Cases Valid 305 100.0 Excluded a 0 0.0 Total 305 100.0 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .764 5 Item Statistics Mean Std. ...

Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo‌

5.4 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO‌ 5.4.1 Hạn chế của nghiên cứu: Với quy mô mẫu nhỏ (N = 305), thời gian làm bài có hạn và khoảng cách địa lý nên dữ liệu chỉ được thu thập được tại 10 chi nhánh NHNoVN ...

Mô Hình Nghiên Cứu Được Điều Chỉnh Sau Phân Tích Efa

Thuyết về độ tương quan giữa các biến quan sát bằng 0 trong tổng thể, nếu kiểm định này có ý nghĩa thống kê (mức ý nghĩa ≤ 0.05) thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008)) ...

Bảng Kết Quả Đánh Giá Thang Đo Bằng Hệ Số Cronbach Alpha

3.2.4.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA Độ giá trị hội tụ (convergent validity) và độ phân biệt (discriminant validity) của thang đo được đánh giá thông qua phương pháp phân tích nhân tố EFA (Exploratory Factor Anlysis). Số lượng nhân tố được ...

Xây Dựng Bảng Câu Hỏi - Thiết Kế Mẫu

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU Chương này sẽ trình bày phương pháp nghiên cứu được thực hiện để xây dựng và đánh giá thang đo đo lường các khái niệm nghiên cứu và kiểm định mô hình lý thuyết đã đề ra, bao ...

Các Yếu Tố Tác Động Đến Sự Thỏa Mãn Trong Công Việc

 An toàn (Security) - Các yếu tố động viên (Motivators): Là các yếu tố bên trong (intrinsic) tạo ra sự thỏa mãn trong công việc, bao gồm:  Ý nghĩa của thành tựu (Achievement)  Được thừa nhận khi hoàn thành công việc (Recognition)  Làm ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn trong công việc của người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNoVN trên địa bàn TP.HCM - 2

Bảng 4.21: Kết quả thống kê mô tả mức độ thỏa mãn chung 60 Bảng 4.22: Kết quả kiểm định One-sample Test về mức độ thỏa mãn chung .60 Bảng 4.23: Kết quả thống kê mô tả mức độ thỏa mãn theo từng yếu tố 60 Bảng 4.24: Bảng mô tả ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thoả mãn trong công việc của người lao động tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam NHNoVN trên địa bàn TP.HCM - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Ngô Thị Thanh Tiên Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Thỏa Mãn Trong Công Việc Của Người Lao Động Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ...