Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ

Xem tất cả 173 trang, được chia thành 21 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 21 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 21

HiÖp •íc 1884. Chèng thuÕ 01 - Ai ph¶i tr¶. Hång Nam B¶o vÖ ®êi sèng cđa c«ng nh©n vµ n«ng d©n 03 - Yªu s¸ch cđa chÞ em c«ng cÊy. - T¹i nhµ in §«ng Ph•¬ng - Lóa ruéng lªn gi¸. B¶o vÖ ®êi sèng cđa c¸c thµnh phÇn kh¸c 01 - H·y nghÜ ®Õn ng•êi ë ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 20 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 20

Phải trả lời. Chống thuế 01 - Thuế mới đã đổ trút trên lưng dân chúng. Bảo vệ đời sống của công nhân và nông dân 02 - Nông dân kêu cứu phải trừng trị bọn cướp đất (và số 69) - Tai nạn lao động cũng vì chế độ làm khoán. ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 19 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 19

Thành phần khác Tự do báo chí 01 - Tự do báo chí hay là tự do nói nhảm. Dân chúng Lập hội ái hữu và nghiệp đoàn 01 - Kính dâng quan thống đốc Nam kỳ. Ban trị sự tạm thời Phản ánh bất công, mất 04 - Làng tổng bán đứng dân dân chủ ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 18 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 18

Dân chủ 01 - Chống thủ đoạn gian trá của bọn kỳ hào. Chống thuế 01 - Phản đối dự án tăng thuế thân ở Trung kỳ V.C Bảo vệ đời sống của 12 - Tình cảnh trợ giáo Công Dân Chúng công nhân và nông dân Nhựt. - Điều tra của dân chúng ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 17 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 17

Bảo vệ lợi ích của các bắt bọn cướp đất trả lại cho dân. Bảo vệ lợi ích của các thành phần khác 01 - Chúng tôi đương cần một sự sửa đổi nhân đạo Binh lính ở Cap Saint Jacquies SỐ 30, NGÀY 16 NOVEMBRE 1938 Tự do hội họp và ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 16 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 16

Tương tế làng Mỹ Lâm. - Lời hiệu triệu của ban trị sự lâm thời ái hữu Bình Khánh. Chống thuế 01 - Cuộc bãi thị ở chợ Kiến An càng ngày càng lan rộng. Đòi cải cách chế độ tuyển cử và hội đồng dân biểu 02 - Kết quả của 10 ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 15 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 15

Phản ánh bất công, mất dân chủ AJAC “Liên hữu báo giới Nam kỳ” - Báo Le Peuple tái bản Lập hội ái hữu và nghiệp 03 - Lời hiệu triệu của ủy ban ủy ban sáng kiến nghị hòa đoàn sáng kiến “ Nghị hòa ái hữu” ái hữu Chợ Lớn. - ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 14 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 14

Thành phần khác đình công. - Nguyện vọng thiết tha của anh em Bưu điện. Bảo vệ lợi ích của các thành phần khác 01 - Phản đối chế độ xét phạt xe thổ mộ Mấy tên đánh xe thổ mộ SỐ 7, NGÀY 13 AOUT 1938 Tự do báo chí 01 - Dư luận ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 13 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 13

Nghiên cứu báo Dân Chúng nói chung và phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ nói riêng, chúng ta càng hiểu thêm về sự nhạy bén chính trị của Đảng, chủ trương đưa ra kịp thời sát tình hình thực tế. Dân Chúng cũng đã đáp ứng ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 12 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 12

Nơi ủng hộ, báo giới bênh vực. Bên chúng ta rất đông, một lực lượng rất mạnh. Song phải biết tranh đấu có hàng ngũ trật tự mới chiến thắng địch nhân. Muốn vậy phải biết tổ chức cuộc tranh đấu” [2, tr.491] và cũng chỉ cho ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 11 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 11

- Lập chi nhánh nhà băng nông phô khắp thôn quê cho dân vay nhẹ lời; nghiêm cấm nợ cao lải” [1, tr.683] Đồng thời với việc yêu cầu nhà đương cuộc mau thi hành những phương pháp giải quyết cần kíp và thích hợp Dân Chúng nêu rõ lập ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 10 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 10

Thua thiệt, nghĩa là lúc bãi công thì cùng nhau bãi công, lúc nhượng bộ thì cùng nhau nhất trí. Lúc ấy tinh thần tranh đấu của đa số anh em sút kém thì phải thương lượng cùng nhau nhượng bộ để vào làm, còn một số ít người cương ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 9 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 9

Lời vào tủ sắt” “ phản đối sự đem thuế phòng thủ trút lên đầu các tầng lớp tiểu tư sản và dân nghèo” [3, tr.608-609]. Chế độ thuế khóa tàn bạo đày đọa người dân Đông Dương, nên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 8 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 8

Động thuộc địa, ở Trung kỳ dân chúng còn phải chịu thêm Chính phủ Nam Triều vì thế dân chúng Trung kỳ bị đè ép sâu hơn ở Bắc kỳ. Sau đó, tác giả phân tích cho độc giả nhận thấy Hiệp ước 1884 là một Hiệp ước bán nước, ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 7 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 7

Năm tới người ta có chịu thi hành theo nghị định cải cách chế độ tuyển cử không? hay cứ bảo thủ chế độ tuyển cử bất công hiện hành?” [1, tr.482] Sau đó đến số 31, ngày 19/11/1938, trên đầu trang nhất đã xuất hiện tít in đậm, ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 6 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 6

Vạch trần những âm mưu, đối sách của kẻ thù trước dư luận. Dân Chúng đã có những đóng góp khá lớn cho phong trào này của quần chúng nhân dân lao động nước ta thời bấy giờ. 2.3. Đấu tranh đòi thả tù chính trị Trong các xứ thuộc ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 5 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 5

Phải với ý nghĩa tư sản của nó mà ở tính cách mạng theo tinh thần vô sản, trong lúc này đòi cứu đói, đòi cải cách thuế khóa, chống khủng bố. Các cuộc mít tinh, biểu tình trong dịp này và thường xuyên, liên tiếp diễn ra đều ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 4 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 4

Có ý thức quảng cáo nhiều cho báo Dân Chúng. Các đồng chí ở tòa soạn báo Dân Chúng cũng khuyến khích các em cho người nghèo trong các xóm lao động thuê báo Dân Chúng đọc trong buổi với giá rẻ. 1.2.2.4. Biên tập viên, cộng tác viên, bạn ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 3 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 3

Năm 1936, với lệnh ân xá, hàng loạt tù chính trị được tha, các cán bộ của Đảng chắp nối liên lạc, xây dựng cơ sở, tổ chức lại các cấp uỷ và lợi dụng tình hình mới để ra sách báo công khai. Tiếp tục truyền thống bất khuất, ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 2 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 2

Ngoài ra còn sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh, thống kê để xử lý tài liệu và thông tin liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác và khoa học cho luận văn. 6. ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN Đánh giá một cách khách quan, khoa học về vai trò ...

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 1 thumb

Báo dân chúng với cuộc đấu tranh vì dân sinh dân chủ - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Trần Thị Thủy Báo Dân Chúng Với Cuộc Đấu Tranh Vì Dân Sinh Dân Chủ Chuyên Ngành : Lịch Sử Việt Nam Mã Số : 60.22.54 Luận Văn Thạc Sĩ Lịch Sử Người Hướng Dẫn ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số