Ảnh hưởng của một số yếu tố marketing mix lên liên tưởng thương hiệu của khách hàng tổ chức - Tình huống của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Tp.Hồ Chí Minh - 14

17 Giờ đây trải nghiệm điện ảnh sẽ tuyệt vời và đông vui hơn cùng MB Visa 06/05/2013 Thẻ 18 Khuyến mãi từ Viettel và Nguyễn Kim cho chủ thẻ Bankplus MasterCard 17/05/2013 Thẻ 19 Gói tín dụng trung hạn ưu đãi lãi suất cho DNVVN 23/05/2013 Vay vốn ...

Ảnh hưởng của một số yếu tố marketing mix lên liên tưởng thương hiệu của khách hàng tổ chức - Tình huống của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Tp.Hồ Chí Minh - 13

5.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .607 a .368 .355 .63146 a. Predictors: (Constant), TB GKM, TB HA CN PGD, TB ML CN PGD, TB CT QC b. Dependent Variable: TB LT TH ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression ...

Kiểm Định Hệ Số Tương Quan Pearson

Phương sai trích % 68.434% Cronbach’s Alpha .881 KẾT LUẬN : Thang đo “ Liên tưởng thương hiệu ” đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt, các biến hội tụ thành 1 thành phần và có hệ số tải lớn hơn 0.4. 4.5 Phân tích tương quan‌‌ ...

Đánh Giá Thang Đo Bằng Hệ Số Tin Cậy Cronbach’S Alpha‌

LT 3 200 2 5 3.84 .835 LT 4 200 1 5 3.49 1.061 LT 5 200 1 5 3.55 1.083 LT 6 200 1 5 2.61 1.177 Kết quả thống kê mô tả cho thấy mức độ đánh giá của khách hàng về các biến không cao, chỉ ở mức trung bình (2.61-3.84 điểm cho thang đo 5 điểm). Mức độ ...

Kiểm Tra Độ Tin Cậy Của Thang Đo‌

Giá sản phẩm dịch vụ của ngân hàng được biểu hiện dưới ba hình thức phổ biến là lãi, phí, và hoa hồng Bảng 3. 4 - Thang đo giá khuyến mãi Ký hiệu Phát biểu quan sát GK1 Ngân hàng thường xuyên cung cấp giá khuyến mãi GK2 Quá nhiền ...

Thang Đo Được Sử Dụng Trong Mô Hình Nghiên Cứu‌

 Giá khuyến mãi Việc các nhà quản trị marketing sử dụng giá khuyến mãi được xem là làm giảm liên tưởng thương hiệu bất chấp những lợi ích ngắn hạn mà giá khuyến mãi cung cấp cho người tiêu dùng (Gupta, 1988). Xúc tiến bán hàng ...

Ảnh hưởng của một số yếu tố marketing mix lên liên tưởng thương hiệu của khách hàng tổ chức - Tình huống của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Tp.Hồ Chí Minh - 3

Hình 2. 1 - 4P trong marketing mix (Carthy, 1960) Borden (1964) đã phát triển khái niệm marketing mix và khẳng định nhà quản trị marketing như là một trong những người thường xuyên tham gia vào hành trang sáng tạo và đưa ra các chính sách nỗ lực ...

Ảnh hưởng của một số yếu tố marketing mix lên liên tưởng thương hiệu của khách hàng tổ chức - Tình huống của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Tp.Hồ Chí Minh - 2

Đây là một nghiên cứu định lượng về sự liên tưởng thương hiệu (brand associasions). Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố marketing mix tác động đến liên tưởng thương hiệu của khách hàng tổ chức tại ngân hàng thương mại cổ ...

Ảnh hưởng của một số yếu tố marketing mix lên liên tưởng thương hiệu của khách hàng tổ chức - Tình huống của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Tp.Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Huyền Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Marketing Mix Lên Liên Tưởng Thương Hiệu Của Khách Hàng Tổ Chức : Tình Huống Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ ...