Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xem tất cả 143 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 17

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 17

Phục lục 11. Hiệu quả kỹ thuật (TE) thời kỳ 2001-2005 ước lượng theo mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (SFA) dưới điều kiện VRS STT Tên Ngân hàng TE2001 TE2002 TE2003 TE2004 TE2005 TE2001-05 1 VBARD 0,8615 0,8791 0,8946 0,9083 0,9203 0.8927 2 VCB ...

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 16

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 16

Phụ lục 5. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng siêu việt với điều kiện VRS và phân phối nhiễu là bán chuẩn the ols estimates are : coefficient standard-error t-ratio beta 0 0,77185806E+00 0,75405188E+00 0,10236140E+01 beta 1 ...

Bảng Giá Trị Tới Hạn Của Phân Phối 2 Hỗn Hợp

Bảng Giá Trị Tới Hạn Của Phân Phối 2 Hỗn Hợp

42. Easssterly, W., and Rebelo, S. (1993). "Fiscal Policy and economic Growth: An Empirical Investigation", Journal of Monetary Economics , 32, pp. 417 -457. 43. Fare, R, S. Grosskopf and C.A.K. Lovell (1985), The Measurement of Efficiency of Production , Boston, MA. 44. Farrell, M.J (1957), "The ...

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 14

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 14

3. Triệt để xóa bỏ cơ chế bao cấp dưới mọi hình thức, bởi vì nếu còn cơ chế bao cấp cho các ngân hàng thương mại thì không thể tạo động lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. 4. Nhanh ...

Hiện Đại Hoá Công Nghệ, Đa Dạng Hoá Và Nâng Cao Tiện Ích Các Sản Phẩm, Dịch Vụ Ngân Hàng

Hiện Đại Hoá Công Nghệ, Đa Dạng Hoá Và Nâng Cao Tiện Ích Các Sản Phẩm, Dịch Vụ Ngân Hàng

Phép các NHTM tiếp tục tồn tại để từng bước có cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai. - Đối với các NHTM nhà nước, tập trung bổ sung thêm vốn để đến năm 2010 đạt trên 8%, phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, ...

Định Hướng Phát Triển Của Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam

Định Hướng Phát Triển Của Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam

Để cải thiện tình trạng này thì các ngân hàng thương mại đặc biệt là ngân hàng thương mại nhà nước cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nguồn vốn như sớm thực hiện cổ phần hóa để có thể tái cấu trúc lại hoạt động của ...

Hiệu Quả Toàn Bộ, Hiệu Quả Kỹ Thuật Thuần Và Hiệu Quả Qui Mô Của Các Loại Hình Ngân Hàng

Hiệu Quả Toàn Bộ, Hiệu Quả Kỹ Thuật Thuần Và Hiệu Quả Qui Mô Của Các Loại Hình Ngân Hàng

Bảng 2.12. Hiệu quả toàn bộ, hiệu quả kỹ thuật thuần và hiệu quả qui mô của các loại hình ngân hàng trung bình thời kỳ 2001-2005 (tiếp theo.) Năm Tiêu chí Trung bình ( Mean ) Độ l ệ ch chuẩn ( Std. Dev ) Giá trị lớn nhất ( Maximum ) Giá ...

Thống Kê Tóm Tắt Các Biến Sử Dụng Trong Mô Hình Dea Và Sfa

Thống Kê Tóm Tắt Các Biến Sử Dụng Trong Mô Hình Dea Và Sfa

Mại khi phải tính toán các chỉ tiêu theo chuẩn mức quốc tế bởi vậy các ngân hàng hiện nay cũng chỉ sử dụng một số các chỉ tiêu cơ bản. Để bổ sung cho những phần hạn chế của phương pháp phân tích truyền thống, hiện nay trên ...

Tổng Quan Thị Trường Dịch Vụ Thẻ Của Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam Đến Ngày

Tổng Quan Thị Trường Dịch Vụ Thẻ Của Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam Đến Ngày

Ngân hàng nước ngoài đang trang bị những hệ thống hiện đại nhất. Loại máy ATM cho phép nhận cả tiền mặt tự động, giao dịch như một ngân hàng tự động đã được phát triển khá lâu ở các nước trên thế giới thì gần đây mới ...

Hệ Thống Ngân Hàng Ở Việt Nam Giai Đoạn 2000-2005

Hệ Thống Ngân Hàng Ở Việt Nam Giai Đoạn 2000-2005

Như vậy, giai đoạn này chứng kiến thấy sự thay đổi mạnh mẽ chưa từng thấy từ trước tới nay về sự thay đổi của hệ thống ngân hàng Việt Nam cả về số lượng và chất lượng. Những tiền đề cơ bản ban đầu đáp ứng những cam ...

Thực Trạng Hoạt Động Của Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam

Thực Trạng Hoạt Động Của Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam

Thì phi hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng khoảng 21,6%, còn theo phương pháp tiếp cận hàm chi phí biên ngẫu nhiên thì phi hiệu quả kỹ thuật là 26.4%. Tuy nhiên khác với các nghiên cứu trên, các tác giả trong nghiên cứu này lại cho thấy ...

Mô Hình Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

Mô Hình Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

0 Dt (xt , yt ) và Dt 1 (xt 1 , yt 1 ) tương ứng là hàm khoảng cách theo đó các 0 điểm sản xuất được so sánh với công nghệ biên tại thời điểm t và t +1. Dt (xt 1 , yt 1 ) và Dt 1 (xt , yt ) là hàm khoảng cách đầu ra theo đó điểm ...

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 5

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 5

Chỉ định mô hình hàm chi phí biên ngẫu nhiên Việc lựa chọn dạng hàm chi phí biên lnC(yi, wi, ) được dựa trên nguyên lý của kinh tế vi mô đó là chi phí sản xuất phụ thuộc vào giá đầu vào mức sản lượng đầu ra. Để đo lường ...

Phương Pháp Phân Tích Hiệu Quả Biên: Tiếp Cận Tham Số (Sfa) Và Tiếp Cận Phi Tham Số (Dea)

Phương Pháp Phân Tích Hiệu Quả Biên: Tiếp Cận Tham Số (Sfa) Và Tiếp Cận Phi Tham Số (Dea)

Của ngân hàng thành thu nhập ròng. ROA được sử dụng rộng rãi trong phân tích hiệu quả hoạt động và đánh giá tình hình tài chính của ngân hàng, nếu mức ROA thấp có thể là kết quả của một chính sách đầu tư hay cho vay không năng ...

Xu Hướng Phát Triển Hiện Nay Đối Với Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Xu Hướng Phát Triển Hiện Nay Đối Với Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại

Hoạt động đầu tư gián tiếp (các hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán thông qua việc mua bán các chứng khoán do chính phủ, công ty phát hành), hoặc các hoạt động đầu tư trực tiếp (góp vốn vào các doanh nghiệp, các công ty ...

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 2

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 2

Của hệ thống ngân hàng hiện nay vẫn còn có nhiều tồn tại và trở thành các thách thức lớn đối ngành ngân hàng Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Trong môi trường cạnh tranh và đòi hỏi của hội nhập như hiện nay, hệ thống ngân hàng ...

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 1

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Việt Hùng Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam Chuyên Ngành: Kinh Tế Học (Kinh Tế Vĩ Mô) Mã Số: ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số