Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Doanh Nghiệp Nông Nghiệp

Kỳ hạn sử dụng tín dụng thương mại Kỳ hạn sử dụng tín dụng thương mại là số ngày khoản phải trả chưa được thanh toán được tính bằng cách lấy 365 ngày chia tỷ suất quay vòng khoản phải trả. Hệ số này cho biết khoảng thời ...

Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất – Kinh Doanh Doanh Thu

Hiệu quả sử dụng tài sản Theo thông lệ, hiệu quả sử dụng tài sản được phản ánh thông qua chỉ số vòng quay tổng tài sản – tỷ số giữa doanh thu thuần và tổng giá trị tài sản. 53 Trên nguyên tắc, chỉ số này càng lớn, hiệu ...

Tổng Quan Về Các Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Trong Mẫu Khảo Sát

Hay các trang trại chăn nuôi quy mô lớn lại không không đơn giản bởi rất khó có được vài chục héc-ta đất sạch – quy mô hợp lý cho sản xuất. Do đó, việc tích tụ đất (theo đúng luật định) là yếu tố then chốt, bên cạnh giải ...

Tổng Quan Về Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Ở Việt Nam

Toán của 130 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn 7 năm từ 2008 đến 2014. Ưu điểm của hệ thống dữ liệu này là độ chính xác và độ tin cậy cao, cho phép chỉ ra các chứng cứ ...

Tổng Quan Về Tín Dụng Ngân Hàng Đối Với Doanh Nghiệp

Vai trò tấm chắn thuế của lãi vay. Bên cạnh đó, do bất đối xứng thông tin nên doanh nghiệp thích sử dụng nợ vay hơn việc phát hành cổ phiếu. Cùng với tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại cũng nhận được sự quan tâm của các nhà ...