Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam

Xem tất cả 128 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 16 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 16

Phụ lục 5.7. Kết quả ước lượng ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng phương pháp RE và kiểm định Dependent Variable: ROE Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 15 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 15

Ge, Y. & Qiu, J., 2007, “Financial Development, Bank Discrimination and Trade Credit,” Journal of Banking and Finance 31, pp. 513–530. Giannetti, M., Burkart, M. & Ellingsen, T., 2011, “What You Sell Is What You Lend? Explaining Trade Credit Contracts,” Review of Financial Studies 24(4), ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 14 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 14

Chương 6 KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 6.1. Kết luận Từ sau Đổi mới vào năm 1986, sản xuất nông nghiệp ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc nhờ đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp nông nghiệp. Để tiếp tục đảm ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 13 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 13

Số liệu thống kê cho thấy, vốn chủ sở hữu vẫn chiếm đa số trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp bởi lợi thế chi phí vốn thấp nên được các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng. Một số doanh nghiệp nông nghiệp cũng đã thực thi các chiến ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 12 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 12

Vào mục đích khác, được cung ứng đúng vào thời điểm cần nhất, v.v. 87 cũng như được cung ứng đúng số lượng với chất lượng được kiểm định trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Tốc độ tăng trưởng (%/ năm ) Tốc độ tăng ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 11 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 11

Tài trợ bằng nợ vay. Tỷ lệ giữa tín dụng ngân hàng và tổng giá trị tài sản càng cao thì tốc độ tăng trưởng doanh thu lại càng thấp đối với nhóm doanh nghiệp này. Kết quả trên bước đầu ủng hộ luận điểm được trình bày ở ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 10 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 10

Kỳ hạn sử dụng tín dụng thương mại Kỳ hạn sử dụng tín dụng thương mại là số ngày khoản phải trả chưa được thanh toán được tính bằng cách lấy 365 ngày chia tỷ suất quay vòng khoản phải trả. Hệ số này cho biết khoảng thời ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 9 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 9

Hiệu quả sử dụng tài sản Theo thông lệ, hiệu quả sử dụng tài sản được phản ánh thông qua chỉ số vòng quay tổng tài sản – tỷ số giữa doanh thu thuần và tổng giá trị tài sản. 53 Trên nguyên tắc, chỉ số này càng lớn, hiệu ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 8 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 8

Hay các trang trại chăn nuôi quy mô lớn lại không không đơn giản bởi rất khó có được vài chục héc-ta đất sạch – quy mô hợp lý cho sản xuất. Do đó, việc tích tụ đất (theo đúng luật định) là yếu tố then chốt, bên cạnh giải ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 7 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 7

Toán của 130 doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán ở Việt Nam trong giai đoạn 7 năm từ 2008 đến 2014. Ưu điểm của hệ thống dữ liệu này là độ chính xác và độ tin cậy cao, cho phép chỉ ra các chứng cứ ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 6 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 6

DONGTIEN i ( t - 1) là tỷ số giữa dòng tiền hoạt động với tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp i vào năm t - 1 . Dòng tiền hoạt động cung cấp thông tin về tính linh hoạt trên phương diện tài chính của doanh nghiệp (như năng lực trả ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 5 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 5

Sieke & Seifert, 2010; Kouvelis & Zhao, 2011; Gupta & Dutta, 2011; Yazdanfar & Ohman, 2015) được thực hiện để phân tích mối quan hệ giữa tài chính và quản trị hoạt động của doanh nghiệp tiềm ẩn trong các giao dịch tín dụng thương mại nhằm tìm ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 4 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 4

Vai trò tấm chắn thuế của lãi vay. Bên cạnh đó, do bất đối xứng thông tin nên doanh nghiệp thích sử dụng nợ vay hơn việc phát hành cổ phiếu. Cùng với tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại cũng nhận được sự quan tâm của các nhà ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 3 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 3

Hội tăng trưởng cho doanh nghiệp. Theo Hsu & Tiao (2015), nếu không thể tiếp cận tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp sẽ phải sử dụng máy móc, trang thiết bị lạc hậu nên chất lượng sản phẩm thấp và khó đạt được tốc độ tăng trưởng ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 2 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 2

Chương 6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 6.1. Kết luận . 142 6.2. Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp nước ta . . 145 6.2.1. Cơ sở đề suất giải pháp 145 6.2.2. Giải pháp thúc ...

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 1 thumb

Ảnh hưởng của tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại đến tăng trưởng và hiệu quả của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam - 1

Trường Đại Học Cần Thơ Khoa Kinh Tế Bùi Tuấn Anh Ảnh Hưởng Của Tín Dụng Ngân Hàng Và Tín Dụng Thương Mại Đến Tăng Trưởng Và Hiệu Quả Của Các Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Ở Việt Nam Luân Án Tiê ́ N Sỹ Kinh Tê Chuyên Ngà Nh: Kinh Tê ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số