Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Quản trị Fanpage của khách hàng tổ chức tại Công ty Philip Entertainment trên địa bàn Thành phố Huế

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  Khóa Luận Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Sử Dụng Dịch Vụ Quản Trị Fanpage Của Khách Hàng Tổ Chức Tại Công Ty Philip Entertainment ...

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua tấm thạch cao của doanh nghiệp tư nhân thương mại Huy An từ các khách hàng tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Tấm Thạch Cao Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Huy An Từ Các Khách Hàng Tổ Chức Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Hvth: Nguyễn ...

Ảnh hưởng của một số yếu tố marketing mix lên liên tưởng thương hiệu của khách hàng tổ chức - Tình huống của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội tại Tp.Hồ Chí Minh

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Trần Thị Thu Huyền Ảnh Hưởng Của Một Số Yếu Tố Marketing Mix Lên Liên Tưởng Thương Hiệu Của Khách Hàng Tổ Chức : Tình Huống Của Ngân Hàng Thương Mại Cổ ...