Mối Quan Hệ Giữa Nguồn Lực, Khả Năng Và Năng Lực

38 trị của tri thức bên trong và ngoài ranh giới của doanh nghiệp. Như vậy, khả năng tích hợp bổ sung cho khả năng năng động, và có thể được phân biệt chúng bằng cách tập trung vào việc xác định và thực hiện các ranh giới công ty ...

Thang Đo Khả Năng Đổi Mới Sản Phẩm – Dịch Vụ

74 thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không xây dựng cho mình hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả. Năm 2012, ngành ngân hàng đã bộc lộ ...

Thang Đo Khả Năng Đổi Mới Sản Phẩm – Dịch Vụ

86 (Damanpour, 1991). Deshpandé & Farley (2004) cho rằng việc đưa ra các sản phẩm mới hoặc dịch vụ mới vào thị trường sẽ phản ánh được năng lực sáng tạo của doanh nghiệp. Theo Szeto (2000), doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến và phát ...

Kết Quả Phân Tích Hệ Số Tin Cậy - Cronbach’S Alpha ‌

98 Ngoài ra, khi SEM số lượng các mối quan hệ cấu trúc bằng với số mối tương quan có thể có trong CFA thì mô hình được coi là một mô hình cấu trúc bão hòa. Kết quả là, số liệu thống kê phù hợp của mô hình lý thuyết bão hòa nên ...

Kết Quả Cfa Thang Đo Khả Năng Tổ Chức Nhân Sự (Chuẩn Hoá)

110 (VSL01, VSL04, VSL05, PEL01, PEL02 và PEL04) được giữ lại để đo lường khả năng lãnh đạo. - Kết quả CFA thang đo khả năng tổ chức nhân sự (Organisational Human Resoure capabilities - OHRC) Thang đo khả năng tổ chức nhân sự bao gồm 9 biến quan ...

Tóm Tắt Kết Quả Kiểm Định Giả Thuyết Nghiên Cứu

134 được khách hàng và gia tăng kết quả kinh doanh của ngân hàng. Kết quả kiểm định cho thấy ß=0.081 và p=0.024 Kết quả ước lượng cho thấy giả thuyết H 6 – có mối quan hệ dương giữa khả năng quản trị rủi ro với kết quả kinh ...

Nâng Cao Khả Năng Tổ Chức Và Quản Trị Con Người

146 những người trẻ có kinh nghiệm ít cho đến những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành tài chính ngân hàng. Tóm tắt chương 4 Chương 4, kết quả chương trình nghiên cứu chính thức thông qua quá trình kiểm định các thang đo và mô hình ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí