Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp Hồ Chí Minh

Xem tất cả 168 trang, được chia thành 20 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 20 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 20

218 Estimate Q21 Kha nang to_chuc nhan su .738 Q22 Kha nang to_chuc nhan su .779 Q23 Kha nang to_chuc nhan su .743 Q24 Kha nang to_chuc nhan su .814 Q25 Kha nang to_chuc nhan su .790 Q27 Dap ung_khach hang .701 Q28 Dap ung_khach hang .765 Q29 Dap ung_khach hang .806 Q38 Phan ung_canh tranh .646 Q40 ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 19 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 19

206 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1. Kết quả CFA thang đo khả năng quản trị Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label Q09 Kha nang_lanh dao 1.021 .084 12.219 Q25 Kha nang_to chuc nhan su 1.150 .094 12.267 Q24 Kha ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 18 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 18

194 Phụ lục 3b STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN GIA NƠI LÀM VIỆC CHỨC VỤ EMAIL 1 TS. Lê Thẩm Dương Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM Trưởng khoa QTKD duongtkqt@yhaoo.com 2 ThS. Nguyễn Hồ Hoàng Vũ NHTMCP Xuất nhập khẩu Phó Tổng Giám Đốc vu.nhh@eximbank.com.vn ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 17 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 17

182 183 184 185 Nguồn: Pekka Huovinen (2008, tr191-195) 186 Phụ Lục 2: Tổng hợp công trình nghiên cứu và thang đo kết quả kinh doanh từ năm 1991 đến 2011 (Yadav, Sushil & Sagar, 2013) 187 188 Nguồn: Yadav. N, Sushil & Sagar. M. (2013, tr.953-960) 189 Phụ lục 3a ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 16 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 16

170 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt 1. Đặng Hữu Mẫn, 2006. Năng lực cạnh tranh của các NHTMVN – Thực trạng và những đề xuất cải thiện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, đại học Đà Nẵng, 6 (41), 264-273. 2. Hoàng Thị Thanh Hằng, ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 15 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 15

158 5.2.3. Nâng cao khả năng marketing Khả năng marketing là quá trình tích hợp được thiết kế để áp dụng những kiến thức, kỹ năng và nguồn lực của công ty đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 14 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 14

146 những người trẻ có kinh nghiệm ít cho đến những người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành tài chính ngân hàng. Tóm tắt chương 4 Chương 4, kết quả chương trình nghiên cứu chính thức thông qua quá trình kiểm định các thang đo và mô hình ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 13 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 13

134 được khách hàng và gia tăng kết quả kinh doanh của ngân hàng. Kết quả kiểm định cho thấy ß=0.081 và p=0.024 Kết quả ước lượng cho thấy giả thuyết H 6 – có mối quan hệ dương giữa khả năng quản trị rủi ro với kết quả kinh ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 12 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 12

122 Tương quan r SE CR p-value Khả năng tài chính Khả năng đổi mới SP-DV 0.507 0.030 16.538 0.000 Khả năng tổ chức phục vụ Khả năng đổi mới SP-DV 0.658 0.026 13.132 0.000 Khả năng tổ chức phục vụ Khả năng quản trị rủi ro 0.754 0.023 10.828 0.000 ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 11 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 11

110 (VSL01, VSL04, VSL05, PEL01, PEL02 và PEL04) được giữ lại để đo lường khả năng lãnh đạo. - Kết quả CFA thang đo khả năng tổ chức nhân sự (Organisational Human Resoure capabilities - OHRC) Thang đo khả năng tổ chức nhân sự bao gồm 9 biến quan ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 10 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 10

98 Ngoài ra, khi SEM số lượng các mối quan hệ cấu trúc bằng với số mối tương quan có thể có trong CFA thì mô hình được coi là một mô hình cấu trúc bão hòa. Kết quả là, số liệu thống kê phù hợp của mô hình lý thuyết bão hòa nên ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 9 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 9

86 (Damanpour, 1991). Deshpandé & Farley (2004) cho rằng việc đưa ra các sản phẩm mới hoặc dịch vụ mới vào thị trường sẽ phản ánh được năng lực sáng tạo của doanh nghiệp. Theo Szeto (2000), doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến và phát ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 8 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 8

74 thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không xây dựng cho mình hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả. Năm 2012, ngành ngân hàng đã bộc lộ ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 7 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 7

62 Thứ ba , nhóm tiêu chí về khách hàng nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng và được xem là tiêu chí đánh giá quan trọng mức độ thành công của hầu hết các chiến lược của tổ chức. Các chiến lược về nâng cao chất lượng ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 6 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 6

50 Marketing và bán hàng : Hoạt động này dẫn đến việc xác định thị trường mục tiêu. Nó xuất phát từ tiềm lực tài chính, rủi ro, tình hình thị trường,. . . tếi p thị v à thiết kế sản phẩm phải được thực hiện trong sự hợp ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 5 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 5

38 trị của tri thức bên trong và ngoài ranh giới của doanh nghiệp. Như vậy, khả năng tích hợp bổ sung cho khả năng năng động, và có thể được phân biệt chúng bằng cách tập trung vào việc xác định và thực hiện các ranh giới công ty ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 4 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 4

26 được những mức giá cao hơn trung ìbnh. Đ ể duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần ngày càng đạt được những lợi thế canh tranh tinh vi hơn, qua đó có thể cung cấp những hàng hóa có chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 3 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 3

14 hiệu quả trên khía cạnh tài chính của các ngân hàng mà chưa phân tích đến các khía cạnh khác của ngân hàng như nguồn lực con người, khả năng tài chính, công nghệ và thị phần khách hàng, thương hiệu, . . (4) Nghiên cứu của Nguyễn ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 2 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 2

1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Cơ sở nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu Toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại nhanh chóng trong những năm vừa qua đã tạo ra nhiều thay đổi to lớn về môi trường kinh tế quốc tế. Các công ty đa ...

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 1 thumb

Ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh    Nguyễn Văn Thụy Ảnh Hưởng Của Nhân Tố Năng Lực Cạnh Tranh Đến Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Trên Địa Bàn Tp. Hồ ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số